KE przyjęła "umowę partnerstwa" z Polską
2014-05-24 | 10:40:04

Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli. Przyjęta dzisiaj umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną. Przydziały w ramach polityki rybołówstwa i polityki morskiej zostaną sfinalizowane i opublikowane latem tego roku. Inwestycje UE przyczynią się do walki z bezrobociem, zwiększenia konkurencyjności oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie innowacji, szkolenia i edukacji. Przyczynią się również do promowania przedsiębiorczości, zwalczania wykluczenia społecznego oraz do rozwoju gospodarki przyjaznej dla środowiska i efektywnie korzystającej z zasobów.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne obejmują:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny
Fundusz Spójności

  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Omawiając przyjęcie umowy, komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, powiedział: „W dniu dzisiejszym przyjęliśmy ważny, strategiczny plan inwestycyjny, który wprowadza Polskę na drogę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na najbliższe 10 lat. Umowa ta odzwierciedla wspólną determinację Komisji Europejskiej i Polski, aby osiągnąć jak najefektywniejsze wykorzystanie inwestycji UE oraz skokową zmianę dla polskiej gospodarki. Nie może być już mowy o »rutynowych działaniach«. Odpowiednie wykorzystanie inwestycji na lata 2014-2020 jest wysoce strategicznym elementem w ramach nowej polityki spójności, ukierunkowanym na gospodarkę realną, zrównoważony wzrost oraz inwestowanie w ludzi.”

Komisarz Hahn dodał: „W ciągu 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczyniły się do znacznego rozwoju w całym kraju oraz odegrały kluczową rolę w zapewnieniu wzrostu gospodarczego w okresie kryzysu. Przyczyniły się one do powstania ponad 43 tys. nowych miejsc pracy. Ponad 3,2 mln osób korzysta z lepszego transportu miejskiego, setki tysięcy osób uzyskało dostęp do czystej wody, a w celu lepszego połączenia różnych regionów kraju wybudowano lub zmodernizowano prawie 6 tys. km dróg. W obecnym okresie programowania (2014-2020) europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne będą opierały się na tym sukcesie. Inwestycje w ramach polityki spójności będą wspierać badania i innowacje, MŚP oraz zapewnienie łączy szerokopasmowych dla każdego gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności Polski i doprowadzi do powstania wielu nowych miejsc pracy o wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę nowe ukierunkowanie unijnej polityki spójności na wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przyjęty dzisiaj plan pomoże Polsce nie tylko w osiągnięciu jej celów w zakresie wzrostu i zatrudnienia, lecz również w wypełnieniu zobowiązań w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Ponadto plany związane ze znaczą modernizacją sieci elektroenergetycznych oznaczają ograniczenie uzależnienia energetycznego. Jednym z priorytetów inwestycji będzie rozwój zrównoważonego transportu miejskiego i kolejowego w celu lepszego połączenia i przekształcenia polskich miast, a także zapewnienia wyższej jakości życia i zredukowania poziomu emisji."

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział:

„Polska będzie największym beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014–2020, z przydziałem przekraczającym 13 mld euro. Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki odgrywa zasadniczą rolę w dalszej poprawie polskich wskaźników zatrudnienia i wydajności, a tym samym w zapewnianiu trwałej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Ważne jest również zagwarantowanie, by każda osoba miała realne szanse na sukces życiowy i mogła liczyć na pomoc w rozwijaniu i realizacji swojego potencjału. Finansowanie z EFS pomoże Polsce we wdrożeniu gwarancji dla młodzieży, modernizacji systemu kształcenia i szkolenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także w poprawie dostępu do dobrej jakości placówek opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej w celu umożliwienia kobietom powrotu na rynek pracy. Europejski Fundusz Społeczny będzie również wspierać włączenie społeczne grup społeczeństwa znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i przyczyniać się do dalszej poprawy wydajności i skuteczności administracji publicznej. Wiele z tych wyzwań zawarto w dotyczącej Polski części zaleceń dla poszczególnych krajów i cieszę się z dotychczasowej dobrej współpracy z władzami polskimi w przygotowaniach do wykorzystania EFS w celu podejmowania tych wyzwań.”

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Ciolo?, powiedział:

„Wraz z przyjęciem umowy partnerstwa zrobiliśmy ważny krok w kierunku tworzeniu ram strategicznych dla pomyślnego wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o sukces ostatnich 10 lat. Oczekujemy, że lepsza koordynacja funduszy doprowadzi do wzrostu wydajności i synergii we wdrażaniu poszczególnych programów, a także większego zwrotu z zainwestowanych funduszy UE. Polskie obszary wiejskie mają duży potencjał i wiele mocnych stron, ale stoją też w obliczu ogromnych wyzwań. Polski program rozwoju obszarów wiejskich jest jednym z największych w UE i daje wiele możliwości rolnikom i obszarom wiejskim, aby podjąć te wyzwania. Jestem przekonany, że Polska zaproponuje ambitny plan rozwoju obszarów wiejskich, co pozwoli na uwolnienie potencjału tych obszarów.”

Komisarz UE ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, stwierdziła:

„Umowa partnerstwa z Polską przewiduje inwestowanie w taki sposób, aby osiągnąć zrównoważony wzrost i stworzyć nowe miejsca pracy, czego Europa potrzebuje i co zobowiązaliśmy się realizować. EFMR, obok innych funduszy strukturalnych, dąży do stworzenia odpowiednich warunków dla polskich przedsiębiorstw, rybaków i społeczności lokalnych, aby uwolnić ich potencjał i sprawić, by Unia Europejska stała się bardziej zrównoważona pod względem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Z niecierpliwością oczekuję na wyniki wdrażania tych projektów w terenie.”

Obecnie Komisja otrzymała już wszystkie umowy partnerstwa. Ich przyjęcie nastąpi po zakończeniu procesu konsultacji.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 23 maja 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE