Komisja potwierdza zrównoważenie stad śledzia i proponuje zwiększenie uprawnień do połowów na 2015 r.
2014-09-03 | 14:50:10

Morze Bałtyckie: Komisja potwierdza zrównoważenie stad śledzia i proponuje zwiększenie uprawnień do połowów na 2015 r.

Po raz pierwszy Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa wniosek dotyczący uprawnień do połowów głównych stad ryb eksploatowanych komercyjnie w Morzu Bałtyckim na rok 2015. W związku z tym, że niektóre stada ryb są obecnie poławiane na poziomach zapewniających zrównoważenie, wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) wzrośnie o 12 proc. w porównaniu z rokiem 2014 i wyniesie około 629 000 ton.

W odniesieniu do czterech stad śledzia proponuje się średni wzrost o 31 proc., natomiast w przypadku zachodniego stada dorsza, stada szprota i dwóch stad łososia proponuje się obniżenie TAC (odpowiednio o 48 proc., 17 proc. i 15 proc.). Jeżeli na posiedzeniu w październiku Rada przyjmie limity połowowe zgodnie z wnioskiem Komisji, liczba stad poławianych na zrównoważonym poziomie (maksymalny podtrzymywalny połów – MSY) w Morzu Bałtyckim może – zdaniem naukowców – podwoić się w 2015 r. z trzech do sześciu.

 

Śledź

Po zmniejszeniu limitów połowowych śledzia ze stada zachodniego w ubiegłym roku Komisja jest w stanie zaproponować w odniesieniu do tego stada wzrost poziomu TAC o 12 proc. Oczekuje się, że zachodnie stado śledzia osiągnie poziom MSY i dołączy do grupy trzech innych stad śledzia, które były na poziomie MSY już w ubiegłym roku.

Bałtyckie państwa członkowskie przyjęły w ubiegłym roku poziomy TAC niższe niż zaproponowane przez Komisję, Komisja może zatem drugi rok z rzędu zaproponować na 2015 r. zwiększenie uprawnień do połowów w odniesieniu do dwóch największych stad Morza Bałtyckiego, tj. śledzia w centralnej części Morza Bałtyckiego i śledzia w Zatoce Botnickiej. Określone w odniesieniu do nich wielkości TAC będą oznaczały wzrost o odpowiednio 51 proc. i 35 proc., pozostając w granicach maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej wielkość TAC zostanie zwiększona o 26 proc. i wyniesie 38 780 ton.

W oparciu o tę propozycję wartość uprawnień do połowów stad śledzia w 2015 r. mogłaby wzrosnąć o prawie 80 mln euro i wynieść łącznie 164 mln euro.

Dorsz

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów dorsza ze stada w zachodniej części Bałtyku o 48 proc., do poziomu 8 793 ton. Obniżka ta odzwierciedla decyzję Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o zmianie danych stanowiących podstawę do ustalenia TAC. Odpowiada też wielkości TAC na poziomie MSY i będzie zgodna z zapisami planu zarządzania bałtyckimi zasobami dorsza.

Z powodu zmian biologicznych w obrębie stada dorsza we wschodniej części Bałtyku ICES nie mogła przedstawić pełnej oceny tego stada i podstawą do wydania opinii była metoda stosowana w przypadku stad, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone. Wskutek tego Komisja nie jest w stanie zaproponować danych liczbowych na rok 2015. Oczekuje się, że nastąpi to jeszcze we wrześniu.

Łosoś

Po tym, jak konieczne było ograniczenie limitów połowowych w ostatnich trzech latach w przypadku dwóch stad łososia w basenie głównym oraz w Zatoce Fińskiej, Komisja proponuje dalsze obniżki, odpowiednio o 8 proc. i 23 proc. w przyszłym roku w celu zachowania zasobów. Zmniejszenie śmiertelności połowowej przyczyni się do osiągnięcia 75 proc. potencjalnej produktywności smoltów w rzekach, która jest uważana za poziom maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do stad łososia. Wielkości TAC w odniesieniu do obydwu stad łososia są w pełni zgodne z opinią naukową i są oparte na zasadzie kontroli odłowu zaproponowanej w wieloletnim planie zarządzania bałtyckimi zasobami łososia.

Szprot

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 17 proc., do poziomu 199 622 ton, zgodnie z opinią naukową mająca na celu osiągniecie MSY.

Gładzica

Naukowcy opracowali sposób szacowania zasobów gładzicy, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone. W oparciu o tę metodę, stosowaną już od kilku lat, proponuje się obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów gładzicy o 5 proc., do łącznej wielkości 3 249 ton.

 

Kontekst

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów na forum Rady ds. Rybołówstwa w dniach 13–14 października. Podstawą wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Wniosek przedstawiono również do konsultacji Komitetowi Doradczemu ds. Morza Bałtyckiego (BSAC), na podstawie zalecenia wydanego przez ICES.

 

 

EUROPE DIRECT W POLSCE