Gwarancja dla młodzieży: Komisja przeprowadza przegląd 18 projektów pilotażowych
2014-09-09 | 16:25:35

Dziś w Brukseli odbędzie się seminarium, na którym przedstawiciele Komisji Europejskiej spotkają się z koordynatorami 18 projektów pilotażowych gwarancji dla młodzieży.

Na spotkaniu omówione zostaną osiągnięcia i doświadczenia zdobyte podczas realizacji tych projektów. Projekty pilotażowe wprowadzają w życie gwarancje dla młodzieży, na przykład poprzez wzmocnienie powiązań między pracodawcami a szkołami oraz poprzez zwiększenie wsparcia dla młodych ludzi ze strony publicznych służb zatrudnienia (w celu uzyskania szczegółowych informacji zob. MEMO/14/521).

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Gwarancja dla młodzieży to strukturalna reforma, która wymaga od państw członkowskich usprawnienia ich polityki zatrudnienia młodzieży na wszystkich szczeblach. Projekty pilotażowe pokazują, że takie podejście się sprawdza i przynosi rezultaty. Gwarancja dla młodzieży okazuje się być najszybciej wdrażaną reformą strukturalną UE. Komisja bezpośrednio współpracuje z wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić pełne i szybkie wdrożenie gwarancji dla młodzieży.”

Realizację 18 projektów pilotażowych w ramach inicjatywy „gwarancja dla młodzieży” rozpoczęto między sierpniem a grudniem 2013 r. Każdy z nich trwał około 12 miesięcy. Projekty te są obecnie realizowane w siedmiu państwach: w Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Ich celem jest dostarczenie państwom członkowskim praktycznego i odpowiedniego doświadczenia w zakresie wdrażania ich krajowych programów gwarancji dla młodzieży oraz związanych z nimi działań, wykorzystując Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Kontekst

Zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży zostało formalnie przyjęte przez Radę Ministrów UE w dniu 22 kwietnia 2013 r. (zob. MEMO/13/152) na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję w grudniu 2012 r. (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938) i zostało zatwierdzone przez Radę Europejską w czerwcu 2013 r. . W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy, młodzi ludzie mogli znaleźć pracę dostosowaną do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia lub zdobyć wykształcenie, umiejętności i doświadczenie niezbędne do znalezienia pracy w przyszłości.

Wszystkie 28 państw członkowskich przedstawiło swoje plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Państwa członkowskie podejmują również pierwsze kroki w celu opracowania swoich programów gwarancji dla młodzieży (szczegółowe informacje dostępne są tutaj). Osiemnaście pilotażowych projektów gwarancji dla młodzieży opracowano w 2012 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Najważniejszym źródłem finansowania UE przeznaczonego na wdrożenie gwarancji dla młodzieży będzie Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego państwa członkowskie mają dostęp do środków finansowych w wysokości ponad 10 mld euro rocznie w okresie 2014–2020. Wdrażanie gwarancji dla młodzieży zostało uznane za priorytet w ramach umów partnerstwa przyjętych do tej pory przez 16 państw członkowskich (Dania, Niemcy, Polska, Grecja, Słowacja, Cypr, Łotwa, Estonia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Bułgaria, Francja, Niderlandy, Republika Czeska, Węgry), które dotyczą wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie 2014–2020. Umowy partnerstwa z pozostałymi państwami członkowskimi są obecnie rozpatrywane przez Komisję.

Aby uzupełnić dostępne wsparcie finansowe UE na rzecz regionów, w których trudności związane z bezrobociem osób młodych i biernością zawodową są najpoważniejsze, Rada i Parlament Europejski uzgodniły stworzenie specjalnego narzędzia finansowego dysponującego budżetem w wysokości 6 mld euro – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) – aby pomóc państwom członkowskim, w których znajdują się regiony, gdzie stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 proc. Środki finansowe obejmują 3 mld euro ze specjalnej nowej linii budżetowej UE przeznaczonej na zatrudnienie młodzieży (skoncentrowane w latach 2014–2015), uzupełnione co najmniej 3 mld euro ze środków państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzmacnia wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrażanie gwarancji dla młodzieży poprzez finansowanie działań wspierających bezpośrednio młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się (młodzież NEET) w wieku do 25 lat, lub w przypadku gdy państwa członkowskie uzna za istotne, do 29 lat. Środki z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogą być wykorzystane na rzecz takich działań jak dofinansowanie zatrudnienia i wsparcie dla młodych ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą. Mogą one być także stosowane w celu zapewnienia młodym ludziom pierwszych doświadczeń zawodowych i do oferowania staży, praktyk zawodowych, dalszego kształcenia i szkolenia.

Dwadzieścia państw członkowskich kwalifikuje się do finansowania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, ponieważ znajdują się z nich regiony, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 proc. Fundusze te są programowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014–2020. Wydatki są kwalifikowalne od dnia 1 września 2013 r., co oznacza, że środki mogą zostać przyznane z mocą wsteczną od tego czasu. Władze krajowe muszą przedłożyć Komisji do zatwierdzenia programy operacyjne określające działania, w których wykorzystuje się środki w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do tej pory Komisja przyjęła dwa programy operacyjne dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - przedstawione przez Francję (IP/14/622) i Włochy (IP/14/826). Przygotowania w innych państwach członkowskich są na dobrej drodze.

 

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE