Ograniczenie połowów
2014-10-03 | 14:21:59

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj propozycje dotyczące wielkości uprawnień do połowów ryb głębinowych w wodach Unii Europejskiej i wodach międzynarodowych na północno-wschodnim Atlantyku na lata 2015–2016. Zgodnie z opinią naukową Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) dla czterech stad, ich zmniejszenie w odniesieniu do dziewięciu stad oraz utrzymanie status quo w odniesieniu do pięciu stad w porównaniu z rokiem 2014. W przypadku czterech stad, głównie rekinów głębinowych, wniosek nie zawiera jeszcze konkretnej liczby, ponieważ opinia naukowa zostanie wydana w późniejszym okresie bieżącego miesiąca.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: Ekosystemy głębinowe i stada ryb są szczególnie wrażliwie na działalność człowieka, m.in. rybołówstwo, i potrzebują właściwej ochrony. W związku z tym zrównoważone zarządzanie jest jedynym sposobem zapewnienia przyszłości połowów głębinowych. Dobrą wiadomością jest fakt, że opinia naukowa zezwala na zwiększenie połowów w przypadku kilku wspomnianych stad, ale – niestety – sytuacja jest niewesoła, jeśli chodzi o większość pozostałych stad. Liczymy na kontynuację współpracy z państwami członkowskimi w celu poprawy wiedzy na temat tych stad oraz współdziałanie na rzecz zrównoważonych połowów głębinowych.

Jeśli chodzi o ważne stado buławika czarnego w wodach na zachód od Wysp Brytyjskich, dostępna jest opinia naukowa dotycząca sposobu osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Na tej podstawie Komisja proponuje umiarkowaną redukcję w odniesieniu do tego stada (–12%), co powinno umożliwić jego odławiane na zrównoważonym poziomie w roku 2015. W roku 2016 r. możliwy będzie niewielki wzrost (+2%). W odniesieniu do 4 stad widlaka białego Komisja proponuje wzrost o 10%.

W przypadku kilku innych stad dane są ograniczone i podejście oparte na zasadzie ostrożnego zarządzania zasobami oznacza znaczne cięcia w celu ochrony zasobów. Dotyczy to zwłaszcza morlesza bogara w obszarach na zachód od Portugalii i wokół Azorów. W opinii naukowej dotyczącej obszaru na zachód od Portugalii wzywa się nawet do opracowania planu odbudowy.

Propozycje Komisji są oparte na opiniach naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Dane dostępne na temat stad ryb głębinowych nie są jednakże wystarczające do dokonania przez naukowców pełnej oceny stanu stad, ani pod względem liczebności, ani śmiertelności połowowej.

Kontekst

Do ryb głębinowych należą gatunki wolno rosnące i długowieczne, a zatem szczególnie wrażliwe na działalność połowową. Są one poławiane w wodach położonych poza głównymi łowiskami znajdującymi się na szelfach kontynentalnych. Występują na stokach kontynentalnych lub w okolicach podmorskich wzniesień.

Unia Europejska reguluje połowy gatunków głębinowych od 2003 r. Połowy głębinowe są źródłem około 1% ryb odławianych w północno-wschodnim Atlantyku. Wielkość połowów – i związanych z nimi miejsc pracy – spada od lat, co związane jest z uszczupleniem zasobów.

Zły stan głównych zasobów głębinowych oraz brak danych naukowych jasno pokazują, że lepsze ramy zarządzania w odniesieniu do połowów głębinowych, zaproponowane przez Komisję w 2012 r. (zob. IP/12/813), są nadal bardzo potrzebne.

Dodatkowe informacje

  • Tabela w załączniku: przegląd propozycji Komisji na lata 2015 i 2016.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3 października 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE