Ochrona konkurencji: Komisja prowadzi konsultacje na temat projektu wytycznych w sprawie wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny, cielęciny i roślin uprawnych
2015-01-15 | 12:28:15

Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag dotyczących nowego projektu wytycznych w sprawie stosowania unijnych zasad ochrony konkurencji w sektorze rolnym. Po reformie wspólnej polityki rolnej UE (WPR) do sprzedaży oliwy z oliwek, zwierząt gospodarskich, będących źródłem wołowiny i cielęciny, oraz roślin uprawnych stosuje się nowe, specjalne zasady. Zasady te w szczególności umożliwiają producentom wspólne wprowadzanie do obrotu wspomnianych produktów na określonych warunkach. Wymaga się od nich między innymi, aby nawiązywana współpraca znacząco zwiększała ich wydajność. Wytyczne Komisji pomogą zagwarantować, że realizacja reformy WPR usprawni funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności oraz będzie chronić efektywną konkurencję i innowacje na rynkach produktów rolnych. Odpowiedzi w ramach konsultacji publicznych można przedkładać do dnia 5 maja 2015 r. W świetle uzyskanych komentarzy Komisja dokona przeglądu swojego wniosku celem przyjęcia ostatecznych wytycznych przed końcem 2015 r.

Nowa WPR UE (zob. także notatkę prasową) weszła w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. Obejmuje ona między innymi specjalny system konkurencji dla niektórych produktów rolnych. W szczególności reforma umożliwia producentom wspólne wprowadzanie do obrotu oliwy z oliwek, zwierząt gospodarskich, będących źródłem wołowiny i cielęciny, oraz roślin uprawnych za pośrednictwem organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów, pod warunkiem że:

i. organizacje takie wpływają na znaczące zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych, zapewniając im wsparcie w postaci takich usług, jak magazynowanie, dystrybucja lub usługi transportowe; oraz

ii. ilości wprowadzone do obrotu przez organizacje nie przekraczają ustalonych progów.

Komisja opracowuje obecnie wskazówki dotyczące sposobu jak najlepszego wykorzystania tych nowych zasad w celu zwiększenia inwestycji i pobudzenia wzrostu przy zachowaniu równych warunków działania dla wszystkich podmiotów na jednolitym rynku. W projekcie wytycznych określa się w szczególności:

  • przykłady świadczenia przez organizacje producentów usług, które znacznie poprawią wydajność gospodarstw;
  • wskazówki, jak kontrolować wprowadzone do obrotu przez organizacje producentów ilości produktów, aby nie przekraczały one ustalonych pułapów wielkości produkcji; a także
  • sytuacje, w których organy ds. konkurencji mogą zastosować klauzulę ochronną i spowodować ponowne zawarcie umów w sprawie wspólnej komercjalizacji przez organizacje producentów lub rozwiązanie tych umów.

W odniesieniu do tego wniosku przeprowadzono już konsultacje z krajowymi organami ds. konkurencji oraz ministerstwami rolnictwa. Komisja zwraca się teraz do zainteresowanych stron o przedłożenie uwag na temat projektu wytycznych. Uwagi takie można przesyłać do dnia 5 maja 2015 r. Komisja przedstawi wniosek zainteresowanym stronom, krajowym organom ds. konkurencji i ministerstwom rolnictwa podczas konferencji w dniu 4 marca 2015 r. Pełny tekst wniosku jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html

Kontekst

Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję w kontekście reformy WPR wskazała na konieczność usprawnienia funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz stworzenia odpowiednich warunków dla sektora rolnego, aby stał się on bardziej konkurencyjny i innowacyjny. W szczególności oznacza to zachęcanie rolników do nawiązywania współpracy przy jednoczesnym zagwarantowaniu konkurencji w sektorze.

Reforma WPR z 2013 r. zmienia zasady ochrony konkurencji w sektorze rolnym, w szczególności w odniesieniu do sektora oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych. Nowe zasady określono w rozporządzeniu 1308/2013 ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych („Rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych“). W czerwcu 2014 r. Komisja ogłosiła, że przedstawi wytyczne dotyczące potencjalnych wątpliwości w zakresie prawa konkurencji pojawiających się podczas wdrażania tego nowego systemu. Ponadto Parlament zwrócił się o zagwarantowanie spójnego stosowania reformy WPR z 2013 r. w państwach członkowskich UE i w art. 206 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych zobowiązuje się Komisję do przyjęcia, w stosownych przypadkach, służących temu wytycznych.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 15 stycznia 2015

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE