KE pozywa Polskę za niewdrożenie przepisów w sprawie elektroodpadów
2015-04-29 | 09:37:01

Komisja Europejska kieruje Polskę i Słowenię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia przepisów UE w sprawie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przepisy UE, które powinny zostać wprowadzone do prawa krajowego do dnia 14 lutego 2014 r., mają na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko lub zmniejszanie wpływu tego szybko rozrastającego się strumienia odpadów. Zasady te są „przekształceniem” poprzedniej dyrektywy WEEE i zawierają kilka nowych lub znacznie zmienionych przepisów. Żadne z wymienionych państw członkowskich nie wprowadziło ani tych nowych, ani znacznie zmienionych przepisów.

W przypadku Polski Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 71 610 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

W przypadku Słowenii Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 8 408,4 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

Przekształcona dyrektywa zawiera unowocześnione wersje poprzednich przepisów i dostosowuje je do zakładanych celów, nadając im bardziej perspektywiczny charakter zgodnie z celami gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadza ona nowy ambitny cel w zakresie zbiórki odpadów wynoszący 45 proc. sprzedanego sprzętu elektronicznego, który trzeba będzie zrealizować do 2016 r., a na 2019 r. wyznacza cel zbiórki 65 proc. sprzedanych urządzeń lub 85 proc. wygenerowanych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nowe zasady ułatwiają państwom członkowskim spełnianie wymogów w zakresie rejestrowania i sprawozdawczości i zapewniają lepsze narzędzia do bardziej skutecznego zwalczania nielegalnego eksportu odpadów. Wprowadza się także wyraźne odniesienie do prawodawstwa UE dotyczącego projektu produktu, w tym do dyrektywy w sprawie ekoprojektu, co stanowi dla producentów zachętę do lepszego projektowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a tym samym ułatwienia recyklingu.

Jeżeli państwo członkowskie w przewidzianym terminie nie wdroży do swojego prawa przepisów unijnych zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Radzie, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych w pierwszym postępowaniu – nie musi już wszczynać przed Trybunałem odrębnego postępowania w sprawie sankcji. Kary te nakłada się z uwzględnieniem wagi i czasu trwania uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Składają się one z karnych stawek dziennych, które mają być płacone, począwszy od dnia wydania przez Trybunał wyroku – o ile do tego czasu państwa członkowskie nadal nie spełniają wymogów – do czasu zakończenia procesu wdrażania przepisów.

Kontekst

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE), taki jak komputery, telewizory, lodówki i telefony komórkowe, stanowi jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE – od około 9 mln ton wytworzonych w 2005 r. do przewidywanych ponad 12 mln ton w roku 2020.

WEEE stanowi złożoną mieszaninę materiałów i komponentów, które mogą powodować poważne problemy dla środowiska i zdrowia, jeżeli odpowiednio się nimi nie gospodaruje. Produkcja nowoczesnej elektroniki wymaga wykorzystania rzadkich i drogich zasobów (np. do jej produkcji wykorzystuje się około 10 % całkowitej światowej ilości złota), a zatem recykling tych urządzeń przynosi oczywiste korzyści. W celu rozwiązania tych problemów ustanowiono dwa akty prawne: dyrektywę WEEE i dyrektywę w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS).

Więcej informacji:

Informacje na temat kwietniowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/15/4871

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12

Więcej informacji na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego:

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_pl.htm

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 29 kwietnia 2015

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE