Bezpieczne granice UE: pasażerowie zwolnieni z obowiązku wizowego będą poddawani kontroli
2018-07-05 | 14:25:20

Bezpieczne granice UE: pasażerowie zwolnieni z obowiązku wizowego będą poddawani kontroli 

  • Podróżny uznany za stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa nie dostanie prawa wjazdu na terytorium UE.
  • Formularz zezwolenia będzie zawierał pytania dotyczące karalności i pobytu w strefach konfliktu.
  • Koszt upoważnienia wyniesie 7 EUR i będzie ono ważne przez 3 lata.

Parlament Europejski przyjął w czwartek przepisy dotyczące zezwoleń wjazdu na terytorium Unii Europejskiej obywatelom państw spoza UE zwolnionym z obowiązku wizowego. 

Nowy europejski system informacji i zezwoleń na podróż (ETIAS), który powinien zacząć funkcjonować w 2021 r., umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych kontroli podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego, a osobom uznanym za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub epidemiologiczne albo planujące nielegalną migrację odmówi się prawa wjazdu. 

Obywatele ponad 60 krajów i terytoriów zwolnionych z obowiązku wizowego przy wjeździe na terytorium UE będą musieli wypełnić elektroniczny formularz zanim udadzą się do UE. W formularzu będą musieli podać swoje dane osobowe (w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć i obywatelstwo), informacje zawarte w dokumencie podróży (ważność, kraj wydania), adres zamieszkania i informacje kontaktowe oraz państwo członkowskie Unii, do którego przybyli po raz pierwszy. 

Zezwolenie jest ważne przez trzy lata lub do czasu wygaśnięcia dokumentu podróży. Kosztuje 7 euro, jest bezpłatnie dla osób poniżej 18 roku życia i powyżej 70 roku życia.

Pytania o karalność i pobyt w strefach konfliktu 

Wnioskodawca będzie również musiał informować władze o wszelkich wyrokach skazujących za poważne przestępstwa (takie jak terroryzm, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi lub narkotykami, morderstwa i gwałty), o pobycie w określonych strefach działań wojennych lub konfliktowych oraz o wszelkich decyzjach administracyjnych nakazujących im opuszczenie kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

W przypadku przestępstw terrorystycznych okres ten zostanie przedłużony do ostatnich dwudziestu lat i konieczne będzie dodatkowe wyjaśnienie daty i kraju skazania.

Dodatkowe kontrole w celu oceny ryzyka

Każdy wniosek zostanie automatycznie sprawdzony w bazach danych w celu ustalenia między innymi czy nie zgłoszono zagubienia lub kradzieży dokumentu podróży wnioskodawcy oraz czy on sam nie jest poszukiwany. Zdecydowana większość wnioskodawców uzyska zgodę niemal natychmiast. 

Jeżeli podczas weryfikacji dokumentów organy natrafia na nieprawidłowości lub zostanie udzielona pozytywna odpowiedź na którekolwiek z pytań dotyczących karalności, wyjazdów na tereny objęte działaniami wojennymi lub konfliktami albo nakazów opuszczenia kraju, dane zostaną sprawdzone ręcznie, a bezpieczeństwo, migracja czy zagrożenie epidemiologiczne zostaną ocenione indywidualnie. 

Cytat

Kinga Gál (EPL, Węgry), sprawozdawczyni Parlamentu, powiedziała: 

"ETIAS wypełni obecne luki w informacjach na temat podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego poprzez umożliwienie oceny, czy stanowią oni zagrożenie w aspekcie bezpieczeństwa, nielegalnej migracji lub epidemiologiczne, zanim jeszcze pojawia się na granicy zewnętrznej UE. Nowy system przyczyni się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli UE. Jest to zatem ważny krok w kierunku bardziej skutecznych i zmyślnych informacyjnych systemów ochrony granic i bezpieczeństwa". 

Dalsze etapy

Za przyjęciem projektu głosowało 494 posłów, 115 było przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu w Parlamencie projekt prawny będzie musiał zostać formalnie przyjęte przez Radę UE, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Program ma być operacyjny w 2021 r. 


Więcej informacji:

Przyjęty tekst będzie opublikowany tutaj (wybierz datę 05.07.2018)
Nagranie wideo debaty (wybierz datę 04.07.2018)
ETIAS - ścieżka legislacyjna (po angielsku)
Zadania Europolu - ścieżka legislacyjna
Opracowanie EPRS: European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) (październik 2017 r.) 
Nowy europejski system podróży poprawi udoskonali kontrole graniczne
Border security: screening travellers before they arrive in the EU
Materiały audiowizualne do wykorzystania

EUROPE DIRECT W POLSCE