Unia bezpieczeństwa: musimy działać dalej
2019-10-31 | 09:04:22

Unia bezpieczeństwa: musimy działać dalej

Komisja Europejska podsumowuje dzisiaj postępy poczynione w ciągu ostatnich lat na drodze do stworzenia rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa. W przedstawionym dziś sprawozdaniu zestawiono inicjatywy podjęte przez Komisję w kilku kluczowych obszarach unii bezpieczeństwa, w tym w obszarze walki z terroryzmem, wymiany informacji, przeciwdziałania radykalizacji postaw oraz cyberbezpieczeństwa. Podkreślono konieczność dalszych starań, zwłaszcza jeżeli chodzi o wdrażanie przepisów UE regulujących kwestie bezpieczeństwa. W kontekście ataku w Christchurch w marcu 2019 r. Komisja zaleca ponadto rozpoczęcie przez UE negocjacji z Nową Zelandią w sprawie wymiany danych osobowych z Europolem w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu. 

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Bezpieczeństwo obywateli europejskich było i jest dla obecnej Komisji absolutnym priorytetem od samego początku. Opierając się na europejskiej agendzie bezpieczeństwa, utworzyliśmy skuteczną i prawdziwą unię bezpieczeństwa – bazującą na zaufaniu, wymianie zasobów i wspólnym stawianiu czoła zagrożeniom. Możemy być dumni z wielu wymiernych osiągnięć, takich jak unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, które pozwalają na lepsze śledzenie niebezpiecznych przestępców, zwalczanie terroryzmu – zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym – oraz na ograniczenie dostępu do broni palnej. Najważniejsza jest jednak zmiana naszego sposobu myślenia w tym zakresie. Wzywam państwa członkowskie do wdrożenia unijnych przepisów w obszarze bezpieczeństwa, aby nasi obywatele zyskali lepszą ochronę.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King stwierdził: W minionych latach poczyniliśmy znaczące postępy, jeżeli chodzi o poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. To dzięki współpracy i skoordynowanym reakcjom możemy w najodpowiedniejszy sposób stawić czoła dzisiejszym – złożonym i wieloaspektowym – wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, które wiążą się z terroryzmem, cyberprzestępczością i dezinformacją. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Musimy kontynuować nasze starania, aby zamknąć przestrzeń działalności terrorystów, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym, w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Z niecierpliwością oczekuję na zielone światło od Rady, które pozwoli nam rozpocząć negocjacje z Nową Zelandią, naszym strategicznym partnerem w walce z poważną przestępczością oraz terroryzmem.

Postępy w obrębie głównych filarów unii bezpieczeństwa

W opublikowanym dziś sprawozdaniu zarysowano postępy poczynione w odniesieniu do priorytetowych wniosków ustawodawczych dotyczących bezpieczeństwa, a także najnowszych inicjatyw podjętych w celu zapewnienia europejskim obywatelom bezpieczeństwa zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Sprawozdanie dotyczy w szczególności:

·         Treści o charakterze terrorystycznym w internecie – Mając na uwadze nieustanne zagrożenie, jakie stwarzają treści o charakterze terrorystycznym w internecie, Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do osiągnięcia porozumienia w sprawie przedstawionych wniosków ustawodawczych do końca 2019 r. Jednocześnie kontynuowano prace w ramach partnerstw nawiązywanych na dobrowolnych zasadach z platformami internetowymi. Uczestnicy unijnego forum internetowego zobowiązali się do przyjęcia unijnego protokołu kryzysowego — mechanizmu szybkiego reagowania na gwałtowne rozprzestrzenianie się w internecie ekstremistycznych treści terrorystycznych i propagujących przemoc oraz ich powstrzymywania.

·         Udoskonalenia wymiany informacji – Państwa członkowskie wymieniają między sobą więcej informacji niż kiedykolwiek, przede wszystkim dzięki wsparciu oferowanemu przez agencje UE, takie jak Europol. Decydujące znaczenie ma jednak wzajemne porozumiewanie się unijnych systemów informatycznych w obszarze bezpieczeństwa. Pozwala ono eliminować utrzymujące się luki w informacjach i tzw. martwe pola. Z tego powodu Komisja za najwyższy priorytet przyjęła wdrożenie do 2020 r. inicjatyw dotyczących interoperacyjności systemów. Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do szybkiego osiągnięcia porozumienia również w sprawie wszystkich oczekujących wniosków ustawodawczych dotyczących systemów informatycznych w obszarze bezpieczeństwa, w tym technicznego wdrożenia ETIAS oraz wzmocnienia wizowego systemu informacyjnego.

·         Cyberbezpieczeństwo – UE znacząco wzmocniła swoją odporność w zakresie cyberbezpieczeństwa, a obecnie pracuje nad zapewnieniem cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Przygotowano unijną skoordynowaną ocenę ryzyka, państwa członkowskie powinny teraz osiągnąć porozumienie w sprawie działań ograniczających ryzyko (do dnia 31 grudnia tego roku).

·         Dezinformacja – UE kontynuowała działania mające na celu zwalczanie dezinformacji i ochronę integralności wyborów, przyjmując w październiku 2018 r. samoregulacyjny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Po upływie roku odnotowuje się postępy poczynione przez sygnatariuszy, jednak potrzebne są działania ze strony platform internetowych, w szczególności w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów i zobowiązań do wzmocnienia pozycji środowiska naukowego.

·         Wdrożenie unijnych przepisów w obszarze bezpieczeństwa – Szereg istotnych unijnych przepisów w obszarze bezpieczeństwa regulujących kwestie terroryzmu i cyberprzestępczości nie został jeszcze w całości wdrożony przez wszystkie państwa członkowskie. Chodzi tu o kwestie priorytetowe, takie jak wymiana danych dotyczących przelotu pasażera oraz dyrektywę w sprawie zwalczania terroryzmu. Unijne przepisy dotyczące bardziej rygorystycznego dostępu do broni palnej wdrożyło jedynie 13 państw członkowskich, natomiast 21 państw członkowskich nie dokonało jeszcze transpozycji unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. 23 państwa członkowskie nadal nie egzekwują przepisów unijnych penalizujących wykorzystywanie seksualne dzieci, zaś 4 państwa członkowskie nie stosują się do unijnych przepisów dotyczących ataków na systemy informatyczne. Komisja wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego wprowadzenia niezbędnych środków i zagwarantowania pełnego wdrożenia unijnych przepisów w obszarze bezpieczeństwa.

·         Współpraca z regionem Bałkanów Zachodnich w sprawach bezpieczeństwa – Dnia 9 października Komisja podpisała porozumienia dotyczące przeciwdziałania terroryzmowi z Albanią i Macedonią Północną, będące następstwem wspólnego planu działania. Dnia 7 października UE podpisała ponadto porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej zarządzania granicami między Czarnogórą a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

I wreszcie, Komisja zacieśniła współpracę i wymianę informacji z innymi krajami partnerskimi, organizacjami i zainteresowanymi stronami. Ma to zasadnicze znaczenie dla stworzenia rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Komisja przedstawia dzisiaj zalecenie dotyczące udzielenia przez Radę zezwolenia na rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy dopuszczającej wymianę danych osobowych międzyEuropolem a organami Nowej Zelandii odpowiedzialnymi za zwalczanie poważnej przestępczości i terroryzmu. Podobne negocjacje są już teraz prowadzone z 8 priorytetowymi krajami na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA), a Komisja uznaje za konieczne rozpoczęcie takich negocjacji z Nową Zelandią, jak również dodanie jej do wykazu priorytetowych krajów. Zawarcie porozumienia zagwarantowałoby niezbędną ochronę danych, prywatność oraz gwarancje podstawowych praw i wolności.

Kontekst

Bezpieczeństwo jest priorytetem politycznym obecnej Komisji od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 12 września 2018 r.

Wytyczne dla działań Komisji w tej dziedzinie stanowi Europejska agenda bezpieczeństwa. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia dla bezpieczeństwa, a więc m.in. zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, odcięcie finansowania terroryzmu oraz poprawę wymiany informacji. Od czasu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod rzeczywistą i skuteczną unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji.

W dniu 20 czerwca unijni przywódcy przyjęli program działań UE na najbliższe pięć lat: „Nowy program strategiczny 2019–2024", w którym cel „ochrona obywateli i swobód" zajmuje czołowe miejsce wśród 4 priorytetów Unii.

W kwietniu 2019 r. Europol i Nowa Zelandia podpisały robocze porozumienie, które zapewnia ramy dla ustrukturyzowanej współpracy na poziomie strategicznym. Nie jest to jednak podstawa prawna, która umożliwiałaby wymianę danych osobowych. W sierpniu 2019 r. Nowa Zelandia złożyła formalny wniosek, w następstwie którego Komisja zwraca się dzisiaj do Rady o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy dopuszczającej taką wymianę danych.

Więcej informacji

Komunikat: 20. sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Zalecenie rozpoczęcia negocjacji w sprawie porozumienia o wymianie danych osobowych między Nową Zelandią a Europolem 

Załącznik

Zestawienie informacji: Unia Europejska, która chroni – aktualizacja

Zestawienie informacji: Europa, która chroni – wsparcie operacyjne

Zestawienie informacji: Stan prac ustawodawczych

Zestawienie informacji: Treści terrorystyczne w internecie

 

Kontakty z mediami:

·         Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

·         Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

·         Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 

Komisja Europejska – Komunikat prasowy, IP/19/6171, Bruksela, 30 października 2019 r.

 

 

Dział prasowy

Parlament Europejski

 

Dostępne wersje językowe

 

 

   
 

Komunikat prasowy

23-10-2019

SESJA PLENARNA  BUDG

Budżet inwestycyjny UE 2020: więcej na ochronę klimatu

   

 

 

Posłowie dodali ponad €2 miliardy do propozycji Komisji Europejskiej na ochronę klimatu

Budżet 2020 powinien być pomostem do Europy przyszłości z inwestycjami w tworzenie miejsc pracy, badania oraz wsparcie dla ludzi młodych

Negocjacje z Radą w listopadzie

   

Parlament przyjął swoje stanowisko w sprawie budżetu dla UE w 2020 w środę, podkreślając, że musi on dawać solidną pozycję startową nowej generacji programów oraz polityk UE.

W projekcie rezolucji, Parament podkreślił, że budżet UE na rok 2020 jest “ostatnią szansą UE” na zbliżenie się do politycznych zobowiązań złożonych na ten okres, włącznie z osiągnieciem celu związanego z walką ze zmianą klimatu. Budżet ten powinien przecierać szlak długoterminowemu budżetowi UE 2021-2027, tzw. wieloletnim ramom finansowym (WRF).

 

Posłowie zwiększyli budżet w stosunku do projektu budżetu przygotowanego przez Komisję Europejską, dodając w sumie ponad 2 miliardy euro, przeznaczone na ochronę klimatu, inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI) i programów Erasmus+ oraz zapewnienie dalszego wsparcia, zgodnie z priorytetami Parlamentu, dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), cyfryzacji oraz polityk migracyjnej i zewnętrznej, w tym pomocy rozwojowej i humanitarnej.

 

Parlament zagłosował nad budżetem wynoszącym prawie €171 miliardów środków na zobowiązania (funduszy, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów), podnosząc go o €2,7 miliardów, w porównaniu do projektu budżetu przedstawionego przez Komisję Europejską. Środki na płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie €159 miliardów.

 

Moniką Hohlmeier (EPP, DE), odpowiedzialna za prace nad budżetem 2020, powiedziała: „Dzisiejsze głosowanie nad budżetem UE 2020 pokazuje, że Parlament jest zjednoczony oraz, że wśród grup politycznych istnieje porozumienie dotyczące: ambitnych celów klimatycznych oraz ochrony środowiska, które idą ramię w ramię z programami wpływającymi na wzrost zatrudnienia, wspierającymi badania i rozwój w UE oraz zwiększają konkurencyjność. Posłowie potwierdzili również swoje zaangażowanie w inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży, program wymiany studentów Erasmus+ oraz DiscoverEU, program, który oferuje osiemnastolatkom bilety Interrail, pozwalając im na odkrywanie Europy bez granic”.

 

Wywiad z posłanką odpowiedzialną za prace nad budżetem UE 2020 (sekcja, za którą odpowiada Komisja Europejska) Moniką Hohlmeier (EPP, DE), jest dostępny tutaj.

Poszerzone informacje znajdują się tutaj.

 

Kolejne kroki

Głosowanie na posiedzeniu plenarnym rozpocznie trzy tygodnie rozmów w ramach „procedury koncyliacji” z Radą w celu osiągnięcia porozumienia między obiema instytucjami na tyle wcześnie, aby budżet na przyszły rok mógł zostać poddany pod głosowanie w Parlamencie i podpisany przez Przewodniczącego Parlamentu podczas II sesji plenarnej w listopadzie (25-28 listopada). W przypadku braku porozumienia Komisja Europejska musi przygotować nowy projekt budżetu.

Kontekst

Około 93% budżetu UE finansuje działania w terenie, w krajach UE i poza nią, dotyczące obywateli, regionów, miast, rolników, naukowców, studentów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Budżet UE jest wyjątkowy. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, które w dużej mierze wykorzystywane są do świadczenia usług publicznych i finansowania systemów zabezpieczenia społecznego, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym i, w przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE nie może wykazywać deficytu.

 

Więcej informacji

 

Przyjęty tekst (23.10.2019)

Nagranie debaty (22.10.2019)

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca Sekcja III budżetu UE, Monika Hohlmeier (EPP, DE)

Sprawozdawca, pozostałe sekcje, Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)

Infografika na temat procedury budżetowej

Arkusze informacyjne na temat UE - procedura budżetowa

Ścieżka proceduralna

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-06-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE