Powszechny Dzień Dziecka: wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
2020-11-19 | 12:42:08

Powszechny Dzień Dziecka: wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Z okazji Powszechnego Dnia Dziecka 20 listopada Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydali następujące oświadczenie:

Ten rok pokazał wyraźnie jak nigdy dotąd, jak kryzysy zagrażają życiu dzieci, niezależnie od ich kraju zamieszkania. Pandemia koronawirusa i jej skutki społeczno-gospodarcze mają poważny i potencjalnie długofalowy wpływ na uczenie się, dobrostan, rozwój i ochronę dzieci. Istnieje ryzyko, że dzieci pozostaną w tyle w nauką, znajdą się w ubóstwie i staną się ofiarami przemocy, nadużyć i zaniedbań. Wiele dzieci boryka się z problemem ograniczonego lub nierównego dostępu do świadczeń i opieki. Pandemia unaoczniła istniejące nadal głębokie nierówności i ujawniła poważne deficyty w systemach ochrony dzieci na całym świecie.

Zamknięcie szkół dotknęło ponad 1,5 mld uczniów na całym świecie, a co najmniej jedna trzecia z nich, a mianowicie ponad 460 mln uczniów, nie ma dostępu do uczenia się na odległość. Dla wielu dzieci, zwłaszcza tych, które mieszkają w strefach konfliktów lub w skrajnie trudnych warunkach, uczęszczanie do szkoły oznacza coś więcej niż tyko dostęp do edukacji; oznacza również dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, żywienia, opieki medycznej i bezpieczeństwa, których by w przeciwnym razie nie miały. Brak takiego dostępu oznacza, że wiele z nich znalazło się w skrajnym ubóstwie lub jest zmuszonych do porzucenia nauki i znalezienia pracy. Aby zaradzić tym problemom, UE wraz z UNICEF wysłała we wrześniu w świat przesłanie S.O.S., promujące działania na rzecz utrzymania dostępu do edukacji dla każdego dziecka.

Z powodu pandemii zwiększyła się również liczba doniesień o niegodziwym traktowaniu dzieci w celach seksualnych w internecie. UE uchwaliła w lipcu unijną strategię na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych, a we wrześniu przyjęła wniosek ustawodawczy mający zapewnić platformom internetowym możliwość dalszego wykrywania, zgłaszania i usuwania przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie. UE realizuje również w dalszym ciągu projekt CLEAR Cotton, w ramach którego monitoruje się sytuację dzieci, aby zapobiegać zjawisku pracy dzieci i całkowitemu porzucaniu przez nie nauki.

W niedawno przyjętym planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024 określono działania mające na celu propagowanie, ochronę i przestrzeganie praw wszystkich dzieci. Realizacja tego planu będzie wspierana z wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, w których potwierdzono znaczenie praw dziecka poprzez programy geograficzne i tematyczne inicjatywy.

Naszym kolejnym krokiem będzie przyjęcie w 2021 r. strategii UE na rzecz praw dziecka, aby sprostać wyzwaniom, które pojawiły się w związku z pandemią, zaproponować działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa dzieci oraz chronić i promować prawa dziecka na wszystkich szczeblach w UE i na całym świecie. Będzie to szło w parze z zaleceniem w sprawie europejskiej gwarancji dla dzieci, które przedstawimy w przyszłym roku. Europejska gwarancja dla dzieci pomoże państwom członkowskim w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie dzieciom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, żywność i odpowiednie mieszkanie.

Dzieci mają niezrównaną okazję do tego, by stać się największymi podmiotami zmian. Naszym zbiorowym obowiązkiem jest zapewnienie im środków, które umożliwią im pełne wykorzystanie ich potencjału; w ten sposób zbudujemy wolne, integracyjne, zamożne, pokojowe i demokratyczne społeczeństwa.

Powszechny Dzień Dziecka: wspólne oświadczenie Komisji i Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego Pobierz (54.773 kB - PDF)

Kontakty dla prasy

 

Oświadczenie, STATEMENT/20/2138, 19 listopada 2020, Bruksela

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE