UE na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ: delegacja Unii mobilizuje do działania i wzmacnia solidarność
2023-09-18 | 10:00:18

Komunikat prasowy

15 września 2023, Bruksela

UE na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ: delegacja Unii mobilizuje do działania i wzmacnia solidarność

Delegacja wysokiego szczebla Komisji Europejskiej weźmie udział w 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wiceprzewodniczący wykonawczy Maroš Šefčovič, wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell, wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica oraz komisarze Ylva Johansson, Janez Lenarčič, Jutta Urpilainen i Virginijus Sinkevičius będą gospodarzami i uczestnikami wydarzeń i spotkań z przywódcami z całego świata. W ciągu nadchodzącego tygodnia odbędą też wiele dwustronnych spotkań na wysokim szczeblu.

78. sesja odbywa się w kontekście złożonych i trudnych do rozwiązania kryzysów, takich jak napaść Rosji na Ukrainę i globalne konsekwencje tej napaści czy sytuacja w regionie Sahelu. Wyjątkowo duże potrzeby humanitarne, kryzys klimatyczny, kryzysy zdrowotne, a także erozja demokracji i praw człowieka na całym świecie to wyzwania, jakim kraje nie są w stanie podołać samodzielnie. W tej sytuacji jedynie skuteczna wielostronna współpraca może zagwarantować, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie.

Podczas tegorocznej sesji UE i jej państwa członkowskie skupią się na trzech głównych priorytetach: przyspieszeniu wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, wzmocnieniu globalnego zarządzania oraz budowaniu globalnych partnerstw mających wspierać osiągnięcie wspólnych celów. Priorytety te będą kształtować działania UE na forum ONZ w nadchodzącym roku.

W niedzielę, 17 września, przewodnicząca Ursula von der Leyen i wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem będą reprezentować UE na trójstronnym spotkaniu z Unią Afrykańską i Organizacją Narodów Zjednoczonych. Tego samego dnia spotkają się też z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica będzie reprezentować UE podczas wydarzeń wysokiego szczebla w ramach „SDG Accelaration Day” poświęconych przyspieszeniu postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

W poniedziałek i wtorek, 18–19 września, przewodnicząca Ursula von der Leyen i komisarz Jutta Urpilainen wezmą udział w szczycie w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nim imprezach towarzyszących, aby potwierdzić zaangażowanie UE w przywrócenie tempa realizacji tych celów. Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica będzie współgospodarzem i uczestnikiem szeregu wydarzeń na szczeblu ministerialnym dotyczących celów zrównoważonego rozwoju, praw kobiet i praw dziecka.

We wtorek, 19 września, przewodnicząca Ursula von der Leyen oraz wysoki przedstawiciel/pierwszy wiceprzewodniczący Josep Borrell, wraz z przewodniczącym Charlesem Michelem, będą uczestniczyć w otwarciu debaty ogólnej w ramach 78. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W środę, 20 września, Przewodnicząca Ursula von der Leyen i wiceprzewodniczący wykonawczy Maroš Šefčovič wezmą udział w szczycie w sprawie ambicji klimatycznych. Komisarz Virginijus Sinkevičius będzie reprezentował UE podczas ceremonii podpisania Traktatu o pełnym morzu.

W czwartek, 21 września, w trakcie debaty ogólnej Charles Michel, któremu towarzyszyć będzie wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell, wygłosi oświadczenie w imieniu UE. Wysoki przedstawiciel Josep Borrell wygłosi też w imieniu UE przemówienie na przygotowawczym posiedzeniu ministerialnym poprzedzającym Szczyt Przyszłości.

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez UE podczas tego tygodnia

UE będzie gospodarzem lub współgospodarzem szeregu ważnych wydarzeń przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ:

  • W poniedziałek wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell będzie, wraz z Królestwem Arabii Saudyjskiej, Ligą Państw Arabskich, Egiptem i Jordanią, współgospodarzem spotkania ministerialnego poświęconego procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. Komisarz Jutta Urpilainen będzie przewodniczyła posiedzeniu wysokiego szczebla poświęconemu unijnej strategii Global Gateway i unijnemu wsparciu na rzecz transformacji cyfrowej.
  • We wtorek wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica będzie współgospodarzem wydarzenia towarzyszącego pt. „Dzieci jako inicjatorzy zmian”, poświęconego realizacji celów zrównoważonego rozwoju, na którym zabierze również głos. Komisarz Virginijus Sinkevičius będzie reprezentował UE podczas wydarzenia wysokiego szczebla na rzecz przyrody i ludzi pt. „Od ambicji do działania”, którego celem jest przyspieszenie wdrażania globalnych ram różnorodności biologicznej.
  • W środę wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell będzie, wraz z Egiptem, współprzewodniczył 13. posiedzeniu ministerialnemu Światowego Forum na rzecz Zwalczania Terroryzmu. Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica będzie, wraz z UE, Belgią, Maltą i ONZ, współprzewodniczyć wydarzeniu wysokiego szczebla poświęconemu dzieciom w konfliktach zbrojnych. Komisarz Janez Lenarčič będzie współprzewodniczącym ministerialnej konferencja darczyńców poświęconej sytuacji humanitarnej w Sudanie i całym regionie pt. „Koszty zaniechania działań”. Wraz z Botswaną, UN-AIDS i USA komisarz Jutta Urpilainen będzie współgospodarzem wydarzenia na wysokim szczeblu poświęconego obecnym pracom nad wyeliminowaniem AIDS i nad ochroną przed przyszłymi pandemiami.
  • W czwartek komisarz Janez Lenarčič będzie, wraz z Belgią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, współgospodarzem okrągłego stołu wysokiego szczebla na temat przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu w niestabilnych i trudnych warunkach. Tego samego dnia będzie również współprzewodniczył, wraz ze Szwecją i Królestwem Arabii Saudyjskiej, imprezie towarzyszącej wysokiego szczebla na temat niwelowania luki w finansowaniu pomocy humanitarnej.

Inne wydarzenia na wysokim szczeblu organizowane w ciągu tego tygodnia

Przedstawiciele UE będą mieli bogaty program dyskusji na wysokim szczeblu oraz imprez towarzyszących, a także liczne spotkania dwustronne:

  • W niedzielę wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica będzie reprezentować UE na wydarzeniu poświęconym równouprawnieniu płci zorganizowanym w ramach kampanii „Generation Equality”, w imprezach towarzyszących poświęconych walce z przemocą wobec kobiet i dziewcząt oraz w wydarzeniu wysokiego szczebla UNICEF-u poświęconemu prawom dziecka w kontekście celów zrównoważonego rozwoju pt. „Champions for Children, Child Rights at the Heart of the SDG”.
  • W poniedziałek wysoki przedstawiciel Josep Borrell będzie przewodniczył nieformalnemu spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE z Ukrainą i regionem Sahelu. Następnie weźmie udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw grupy G7. Komisarz Ylva Johansson weźmie udział w posiedzeniu ministerialnym światowej koalicji na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami syntetycznymi. Tego samego dnia będzie również uczestniczyć w posiedzeniu ministerialnym inicjatywy Resettlement Diplomacy Network służącej modernizacji globalnego systemu przesiedleń.
  • We wtorek przewodnicząca Ursula von der Leyen weźmie udział w forum dotyczącym finansowania transformacji zorganizowanym przez Bloomberg. Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell spotka się z przywódcami krajów Bałkanów Zachodnich podczas lunchu roboczego. Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica zabierze głos podczas imprez towarzyszących pt. „Zmniejszenie cierpienia ukraińskich dzieci dotkniętych wojną” oraz „Prawa dziecka w środowisku cyfrowym”. Komisarz Ylva Johansson weźmie udział w wydarzeniu USAID poświęconemu walce z korupcją oraz możliwości przyspieszenia euroatlantyckiej integracji Ukrainy i Mołdawii. Komisarz Jutta Urpilainen weźmie udział w wydarzeniu wysokiego szczebla poświęconym gotowości na wypadek pandemii, zorganizowanym przez Fundusz Pandemiczny i WHO. Następnie będzie współprzewodniczyć spotkaniu na wysokim szczeblu w ramach Globalnego Forum Edukacji.
  • W środę przewodnicząca Ursula von der Leyen weźmie udział w uroczystości wręczenia nagród Rady Atlantyckiej. Wiceprzewodniczący wykonawczy Maroš Šefčovič weźmie udział w globalnym wydarzeniu dotyczącym ustalania cen emisji dwutlenku węgla, zorganizowanym przez Kanadę. Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell weźmie udział, wraz z Norwegią, w posiedzeniu ministerialnym komitetu łącznikowego ad hoc ds. Palestyny. Tego samego dnia, podczas wydarzenia publicznego na Uniwersytecie Nowojorskim, opowie też o roli Europy w świecie. Komisarz Ylva Johansson weźmie udział w 4. posiedzeniu ministerialnym „Grupy Przyjaciół Ofiar Terroryzmu”. Komisarz Virginijus Sinkevičius weźmie udział w wydarzeniu towarzyszącym zorganizowanym przez koalicję o wysokim poziomie ambicji na rzecz bioróżnorodności poza jurysdykcją krajową, które poświęcone będzie przyspieszeniu ratyfikacji Traktatu o pełnym morzu. Weźmie też udział w spotkaniu na temat globalnego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych oraz w publicznej dyskusji panelowej na wysokim szczeblu dotyczącej aktywistów i obrońców przyrody w kontekście kryzysu klimatycznego pt. „Defend the defenders: Towards a global response for protection of defenders on the frontline of the climate crisis”. Ponadto będzie uczestniczył w przyjęciu na wysokim szczeblu poświęconym tematyce lasów, środowiska naturalnego i klimatu.
  • W czwartek przewodnicząca Ursula von der Leyen wygłosi przemówienie podczas wydarzenia Global Citizen Now. Wiceprzewodniczący wykonawczy Maroš Šefčovič weźmie udział w konsultacjach ministerialnych organizowanych przez nadchodzącą prezydencję COP28 w sprawie globalnego przeglądu stosowania porozumienia klimatycznego. Weźmie też udział w trzecim dialogu wysokiego szczebla na temat transformacji energetycznej dostosowanej do 1,5 °C. Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell wygłosi oświadczenie na posiedzeniu Grupy Przyjaciół Rozliczalności w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ponadto weźmie udział w kolacji transatlantyckich ministrów spraw zagranicznych, której gospodarzem będą Stany Zjednoczone. Komisarz Ylva Johansson weźmie udział w sesji wysokiego szczebla sieci Strong Cities Network, której gospodarzem będzie burmistrz Nowego Jorku.
  • W piątek wiceprzewodniczący wykonawczy Maroš Šefčovič weźmie udział w konsultacjach ministerialnych dotyczących mechanizmów finansowania strat i szkód.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat priorytetów UE na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ można znaleźć tutaj.

UE i jej państwa członkowskie wspólnie wnoszą największy wkład finansowy do budżetu ONZ – prawie jedną czwartą jego całkowitej wysokości.

Program działań poszczególnych przedstawicieli UE można znaleźć na ich stronach internetowych.

Materiały prasowe i audiowizualne będą dostępne na stronach internetowych ESDZ, na portalu Europa oraz na stronach internetowych Rady i serwisu Ebs.

Weź udział w dyskusji on-line na Twitterze, Instagramie i Facebooku, wpisując hashtag #UNGA, #EU, i śledź @EUatUN i konta członków Kolegium, aby na bieżąco obserwować przebieg tygodnia.

Zestawienie informacji: UE–ONZ: Partnerstwo, które się sprawdza

Zestawienie informacji: Wspieranie ONZ z unijnych środków

UE a cele zrównoważonego rozwoju

Pdf do druku

UE na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

polski (50.87 kB - PDF)

Pobierz (50.87 kB - PDF)

Kontakt dla mediów

·       Eric MAMER

Telefon

+32 2 299 40 73

Adres

eric.mamer@ec.europa.eu

·        

·       Nabila MASSRALI

Telefon

+32 2 298 80 93

Adres

nabila.massrali@ec.europa.eu

·        

·       Xavier CIFRE QUATRESOLS

Telefon

+32 2 297 35 82

Adres

xavier.cifre-quatresols@ec.europa.eu

 

Osoby niepracujące dla mediów proszone są o kontakt z UE za pośrednictwem serwisu Europe Direct – pisemnie lub telefonicznie pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11.

EUROPE DIRECT W POLSCE