Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne
2023-11-20 | 11:24:07

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

 Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

 

Komunikat prasowy

16 listopada 2023

Bruksela

 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś wstępne porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. Jak zaproponowała Komisja w grudniu 2021 r., nowa dyrektywa poprawi skuteczność egzekwowania prawa karnego i pomoże osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zwalczanie najpoważniejszych przestępstw przeciwko środowisku, które mogą mieć katastrofalne skutki zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzkiego.

Po wejściu w życie nowej dyrektywy państwa członkowskie będą musiały wprowadzić do swojego prawa karnego większą precyzję definicji kategorii przestępstw przeciwko środowisku, a także skuteczne odstraszające sankcje dla sprawców. Nowe ramy prawne pomogą zapewnić, aby poważne przestępstwa przeciwko środowisku nie pozostały bezkarne. Zniechęci to do zanieczyszczenia i degradacji środowiska oraz przyczyni się do ochrony przyrody z myślą o przyszłych pokoleniach.

Karanie szkód w środowisku

Naruszenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska, takie jak nielegalny handel chemikaliami lub rtęcią oraz nielegalny recykling statków będą musiały być traktowane jako przestępstwa we wszystkich państwach członkowskich UE.

Podobne rodzaje i poziomy sankcji wobec osób fizycznych i prawnych będą miały zastosowanie w całej UE, co pomoże zapewnić bardziej spójne stosowanie i zwiększyć ich efekt odstraszający. Na przykład nielegalne zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów lub wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna wytworzonych z nielegalnie pozyskanego drewna będzie w państwach członkowskich zagrożone karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej pięciu lat. Maksymalne grzywny nakładane na przedsiębiorstwa popełniające takie przestępstwa nie powinny być niższe niż 5 % całkowitego światowego obrotu danej osoby prawnej lub kwota odpowiadająca 40 mln EUR.

Spowodowanie szczególnie poważnych szkód w środowisku naturalnym będzie musiało być traktowane jako przestępstwo kwalifikowane i podlegać wyższym sankcjom. Ponadto ustawodawcy krajowi muszą rozważyć szczególne okoliczności obciążające oraz dodatkowe sankcje i środki (oprócz kar finansowych), aby umożliwić zindywidualizowaną reakcję na konkretne przestępstwa. Osoby, które zgłaszają przestępstwa przeciwko środowisku i współpracują z organami egzekwowania prawa, skorzystają ze środków wspierających w kontekście postępowania karnego.

Wykrywanie i karanie rzeczywistych przestępstw wymaga skutecznego łańcucha działań z udziałem organów ścigania, prokuratorów i sądów. Aby pomóc w egzekwowaniu prawa w praktyce, organy krajowe będą odpowiedzialne za opracowanie strategicznego podejścia w celu zapewnienia zdecydowanej reakcji na zachowania przestępcze. Praktycy pracujący w terenie, w tym inspektorzy, funkcjonariusze policji, prokuratorzy i sędziowie, skorzystają z wystarczających zasobów i odpowiednich szkoleń, a także skutecznych narzędzi egzekwowania, koordynacji, współpracy i gromadzenia danych.

Biorąc pod uwagę, że przestępstwa przeciwko środowisku są złożonym zjawiskiem globalnym, które wymaga wysiłków różnych organów i często mają skutki transgraniczne, nowa dyrektywa ułatwi współpracę i koordynację organów w UE i na arenie międzynarodowej.

Kolejne kroki

Formalne przyjęcie porozumienia politycznego należy teraz do Parlamentu Europejskiego i Rady. Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kontekst ogólny

Istnieje coraz większa luka między reakcją wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na przestępstwa przeciwko środowisku a sytuacją kryminalistyczną w terenie. Pomimo obowiązującej dyrektywy liczba transgranicznych postępowań przygotowawczych i wyroków skazujących za przestępstwa przeciwko środowisku w UE nie wzrosła znacząco. Z kolei liczba przestępstw przeciwko środowisku rośnie w skali rocznej od 5 % do 7 % na całym świecie, co powoduje trwałe szkody dla siedlisk, gatunków, zdrowia ludzi oraz dochodów rządów i przedsiębiorstw. Według szacunków UNEP i Interpolu opublikowanych w czerwcu 2016 r. roczne straty spowodowane przestępstwami przeciwko środowisku wynoszą 91–258 mld USD.

Szczegółowe informacje

Dyrektywa w sprawie przestępstw przeciwko środowisku

Cytat(y)

To porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą jest ważnym krokiem naprzód w zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku, co budzi coraz większe obawy. Pokazuje to, że UE podejmuje zdecydowane działania przeciwko szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu: nowe przepisy ustanawiają ogólnounijne normy zapewniające ochronę środowiska, a jednocześnie przewidują skuteczne i odstraszające sankcje dla przestępców.

Didier Reynders, komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości - 16/11/2023

 

Przestępstwa przeciwko środowisku powodują niszczycielskie szkody w naszym środowisku, szkodzą naszemu zdrowiu i naszej gospodarce. Przez zbyt długi okres przestępcy korzystali ze słabych sankcji i braku egzekwowania. Dzięki temu wzmocnionemu prawu UE zintensyfikowała swoje działania. Pozwoli to lepiej zagwarantować, że najpoważniejsze naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska będą uznawane za przestępstwa, że organy egzekwujące przepisy będą skuteczniejsze w terenie, a obrońcy środowiska będą bardziej chronieni i uznawani.

Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa - 16/11/2023

 

Pdf do druku

Porozumienie w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

polski ( Tłumaczenie maszynowe ) (40.841 kB - PDF)

Pobierz (40.841 kB - PDF)

Kontakt dla mediów

·       Adalbert JAHNZ

Telefon

+ 32 2 295 31 56

Adres

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

·       Christian WIGAND

Telefon

+32 2 296 22 53

Adres

christian.wigand@ec.europa.eu

·       Daniela STOYCHEVA

Telefon

+32 2 295 36 64

Adres

daniela.stoycheva@ec.europa.eu

·       Cristina TORRES CASTILLO

Telefon

+32 2 29 90679

Adres

Cristina.TORRES-CASTILLO@ec.europa.eu

 

Osoby niepracujące dla mediów proszone są o kontakt z UE za pośrednictwem serwisu Europe Direct – pisemnie lub telefonicznie pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11.

 

EUROPE DIRECT W POLSCE