Migracja: Statystyki i liczby
2017-10-18 | 15:16:02

Migracja: Statystyki i liczby

Europa przeżywa najpoważniejszy od lat kryzys migracyjny. Kwestia ta jest poważnym wyzwaniem dla Europy i Unii Europejskiej. Wymaga zdecydowanych działań, lecz budzi też poważne kontrowersje. Migracja jest jednym z dziesięciu priorytetów Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. Co wiemy i co powinniśmy wiedzieć o migracji? W piątym z cyklu artykułów będzie można znaleźć ważne statystyki i liczby.

Pomiar emigracji jest szczególnie skomplikowany; trudniej jest policzyć osoby opuszczające kraj niż do niego przyjeżdżające. Analiza obejmująca porównanie danych z państw członkowskich UE na temat imigracji i emigracji w 2015 r. potwierdza, że dotyczy to wielu państw i w rezultacie łatwiej skoncentrować się na danych dotyczących imigracji.

Do analizy imigrantów obcego pochodzenia często wykorzystuje się informacje o obywatelstwie. Jednak ze względu na to, że obywatelstwo może się zmienić w ciągu życia danej osoby, często analizuje się dane związane również z państwem urodzenia.

Eurostat, czyli europejski urząd statystyczny, opracowuje statystyki dotyczące wielu kwestii związanych z międzynarodowymi przepływami migracyjnymi, liczebnością populacji cudzoziemców i nabyciem obywatelstwa. Dane są gromadzone w trybie rocznym i przekazywane Eurostatowi przez krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich UE.

Ze względu na wspomniane trudności w szybkim przedstawieniu precyzyjnych danych, statystyki obejmują przepływy migracyjne w roku 2015 i stan na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Nie ulega wątpliwości, że migranci stanowią dużą część społeczeństwa Unii Europejskiej. Na dzień 1 stycznia 2016 r. liczba osób zamieszkałych w Unii Europejskiej a będących obywatelami państw nieczłonkowskich wyniosła 20,7 mln (co stanowiło 4,1 % ludności UE), natomiast liczba mieszkańców UE urodzonych poza UE sięgała 35,1 mln.

Właśnie dzięki migrantom nieznacznie wzrosła liczba ludności Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Eurostatu 1 stycznia 2017 roku liczbę ludności UE szacowano na 511,8 mln, w porównaniu z 510,3 mln 1 stycznia 2016 roku. Ponieważ w 2016 roku zanotowano tyle samo urodzeń i zgonów, zmiana liczby ludności (1,5 mln nowych mieszkańców) była związana z migracją.

Najbardziej zaludnionym państwem w Unii Europejskiej są Niemcy, które liczą 82,8 mln mieszkańców, czyli 16,2 % całej ludności UE (zgodnie z danymi z 1 stycznia 2017 r.). Niemcy są też państwem, do którego przybywa najwięcej migrantów i uchodźców.

W 2015 r. Niemcy przyjęły ogółem ponad 1,5 miliona imigrantów. Odnotowały również największą liczbę emigrantów w 2015 r. (347,2 tys.). Ogółem w większości państwach członkowskich UE odnotowano w 2015 r. wyższy poziom imigracji niż emigracji. W pozostałych krajach (wśród których jest Polska) liczba emigrantów przekroczyła liczbę imigrantów.

W 2015 r. łącznie 4,7 mln osób imigrowało do jednego z państw członkowskich UE, natomiast co najmniej 2,8 mln emigrantów opuściło jakieś państwo członkowskie UE. Te ogólne dane obejmują również przepływy między poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

Na tych 4,7 mln imigrantów w 2015 r. składało się w przybliżeniu 2,4 mln obywateli państw nieczłonkowskich, 1,4 mln obywateli innego państwa członkowskiego UE niż to, do którego wyemigrowali, około 860 tys. osób migrujących do państwa członkowskiego UE, którego obywatelstwo już posiadali (na przykład powracający obywatele lub obywatele urodzeni za granicą), oraz około 19 tys. bezpaństwowców.

Średnio w UE było ok. 5 imigrantów na 1000 mieszkańców. Najwięcej było w Luksemburgu (ponad 40) oraz na Malcie (blisko 30).

W Rumunii i na Litwie ponad 75% wszystkich imigrantów stanowili obywatele Unii Europejskiej, natomiast najwięcej imigrantów niebędących obywatelami UE (ok. 90 %) było w Luksemburgu, w Niemczech i w Austrii.

Luksemburg prowadzi także w innym rankingu. W tym państwie odnotowano największy odsetek imigrantów przybywających z innego państwa członkowskiego UE (91 % wszystkich imigrantów w 2015 r.).

Większość imigrantów stanowili mężczyźni. Jedynie w czterech państwach większość imigrantów stanowiły kobiety. Różnice nie były jednak duże (średnio 56 % mężczyzn i 44 % kobiet).

Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że w całej Unii Europejskiej populacja cudzoziemców była młodsza niż populacja obywateli. Podział cudzoziemców według grup wiekowych wskazuje, że w porównaniu z obywatelami większy odsetek stanowią stosunkowo młode osoby dorosłe w wieku produkcyjnym. W dniu 1 stycznia 2016 r. mediana wieku dla krajowej ludności UE wynosiła 44 lata, natomiast mediana wieku cudzoziemców mieszkających w UE to 36 lat.

Wiąże się to z danymi dotyczącymi osób imigrujących do państw członkowskich UE w 2015 r. Były one średnio dużo młodsze od ludności już zamieszkałej w państwie docelowym.

W Luksemburgu odsetek cudzoziemców wśród stałych mieszkańców wynosił ponad 40 %. Kilka krajów (w tym Polska) jest poniżej średniej unijnej, wynoszącej ok. 4 %.

Polska była jednak w czołówce, jeśli chodzi o wskaźnik naturalizacji w 2015 roku (ok. 4 na 100 mieszkańców). Wyższe miejsca zajęły tylko Szwecja i Portugalia.

Dnia 1 stycznia 2016 r., najwięcej obywateli UE, którzy posiadali miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego to obywatele Rumunii (3 miliony) i Polski (ponad 2 miliony). Poza tym na terytorium innego państwa członkowskiego mieszkało ponad milion obywateli Włoch i Portugalii.

1 stycznia 2016 roku w siedmiu państwach UE liczba cudzoziemców wynosiła ponad milion: najwięcej w Niemczech (8,7 mln osób), Zjednoczonym Królestwie (5,6 mln), Włoszech (5,0 mln), Hiszpanii (4,4 mln) i Francji (4,4 mln). Cudzoziemcy mieszkający w tych pięciu państwach członkowskich stanowili w sumie 76 % łącznej liczby cudzoziemców zamieszkałych we wszystkich państwach członkowskich UE (przy czym ludność tych pięciu państw to 63 % ogółu ludności Unii).

W przeważającej części państw członkowskich UE większość cudzoziemców stanowili obywatele państw nieczłonkowskich. W szczególnej sytuacji były Łotwa i Estonia, gdzie odsetek mieszkańców pochodzących z państw nieczłonkowskich jest szczególnie wysoki ze względu na dużą liczbę uznanych nieobywateli (głównie obywateli byłego ZSRR, którzy na stałe mieszkają w tych państwach, lecz nie nabyli żadnego innego obywatelstwa).

W 2015 r. liczba osób, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego UE, wyniosła 841,2 tys., co oznacza spadek o 5 % w stosunku do 2014 r. – kolejnego roku, w którym nastąpił spadek.

W 2015 r. najwięcej osób uzyskało obywatelstwo Włoch; ich liczba wyniosła 178,0 tys. (czyli 21 % łącznej liczby dla państw członkowskich UE). Ponad 100 tysięcy przypadków nabycia obywatelstwa odnotowano także w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii, Francji i w Niemczech.

Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2015 r. największą grupą nowych obywateli państw członkowskich UE byli obywatele Maroka (86,1 tys., a więc 10,2 % wszystkich nadanych obywatelstw), a następnie obywatele Albanii, Turcji, Indii i Pakistanu. Najwięcej Marokańczyków uzyskało swoje nowe obywatelstwo we Włoszech, (38 %), w Hiszpanii (28 %) i we Francji (22 %).

 

Michał Witas

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2018-10-03
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE