DLA OBYWATELI - STUDIA, PRACA, PODRÓŻE
Obywatele Unii Europejskiej mogą zapoznać się ze swoimi prawami na portalu "Obywatelstwo UE - Sprawiedliwość" (http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_pl.htm). Poniższe odnośniki zawierają informacje na tematy takie jak:

 

Prawa Podstawowe
www.ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_pl.htm


Pobyt i przemieszczanie się
www.ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm


Prawa wyborcze
www.ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm


Skargi i wnioski
www.ec.europa.eu/justice/citizen/complaints/index_en.htm


Ochrona konsularna
www.ec.europa.eu/justice/citizen/consular-protection/index_en.htm


Przeciwdziałanie dyskryminacji
www.ec.europa.eu/justice/discrimination/index_pl.htm


Prawo umów
www.ec.europa.eu/justice/contract/index_pl.htm


Równość płci
www.ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_pl.htm


Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
www.ec.europa.eu/justice/civil/index_pl.htm


Ankiety i badania poruszające tematy dotyczące obywatela UE
www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm


Kącik dla dzieci. Portal stworzony dla dzieci.
www.europa.eu/kids-corner/index_pl.htm


Kącik dla nauczycieli. Pomocne materiały dydaktyczne na temat Unii Europejskiej.
www.europa.eu/teachers-corner/index_pl.htm


Europa Diary. Dziennik z interesującymi faktami dotyczącymi życia w UE i informacjami o prawach obywateli.
www.ec.europa.eu/consumers/europadiary/uk/index_en.htm


EU Bookshop. Dostęp do książek i publikacji.
www.bookshop.europa.eu/pl/home/


Eurodesk. Informacja Europejska dla młodzieży.
www.eurodesk.pl


Portal Twoja Europa zapewnia przejrzysty dostęp do wielu ważnych informacji dotyczących obywateli
www.europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm


Praca i emerytura w UE
www.europa.eu/eu-life/work-pensions/index_pl.htm


Podróże
www.europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_pl.htm


Zakupy w UE
www.europa.eu/eu-life/consumer-rights/index_pl.htm


Rodzina
www.europa.eu/youreurope/citizens/family/index_pl.htm


Edukacja i młodzież w UE
www.europa.eu/eu-life/education-training/index_pl.htm


Mieszkać za granicą
www.europa.eu/eu-life/residence-rights/index_pl.htm


Pojazdy
www.europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_pl.htm


Opieka zdrowotna w UE
www.europa.eu/eu-life/healthcare/index_pl.htm

 

Mobilna młodzież

Studia za granicą - dostęp i opłaty
www.europa.eu/youreurope/citizens/education/university/fees/index_pl.htm


Pomoc finansowa dla studiujących za granicą
www.europa.eu/youreurope/citizens/education/university/financial/index_pl.htm


Uznawanie dyplomów akademickich
www.europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_pl.htm


Wymiany studenckie
www.europa.eu/youreurope/citizens/education/university/exchanges/index_pl.htm


Program Erasmus
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm


Opieka zdrowotna dla studiujących za granicą
www.europa.eu/youreurope/citizens/education/university/health/index_pl.htm


Europejski Serwis Wolontariatu (EVS)
www.ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntaryservice_en.htm


Informacje o wolontariacie w UE i poza Unią
www.europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/find/index_pl.htm


Inicjatywa Youth on the Move
www.ec.europa.eu/youthonthemove


PLOTEUS portal dotyczący możliwości edukacyjnych w Europie
www.ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm


Szkoły i Uniwersytety w UE
www.europa.eu/eu-life/education-training/index_pl.htm

 

Praca za granicą

EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej
www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl&langChanged=true


Praca w instytucjach UE
www.europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_pl.htm


Stwórz swoje europejskie CV
www.europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae


Transfer zasiłku dla bezrobotnych
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/transferring-unemploymentbenefits/index_pl.htm


Jeśli nie znajdziesz pracy
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/cannot-find/index_pl.htm


Prawo do świadczeń
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/social-security/index_pl.htm


Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/access-to-jobs-in-the-publicsector/index_pl.htm


Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/professionalqualifications/index_pl.htm


Podatki
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/taxes/index_pl.htm


Pozwolenie na pracę
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/work-permits/index_pl.htm


Transgraniczny przepływ pracowników
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/cross-border-worker/index_pl.htm


Oddelegowanie za granicę
www.europa.eu/youreurope/citizens/work/postings-abroad/index_pl.htm


Rozszerzenie UE – przepisy przejściowe. Uzgodnienia przejściowe dotyczące pracowników z nowych państw przejściowych.
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=pl

 

Podróżowanie i prawa pasażera

Prawa pasażera w zasięgu ręki: praktyczne informacje i porady
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html


Prawa pasażera - transport lotniczy. Odmowa przyjęcia na pokład, opóźniony lot, prawa osoby niepełnosprawnej na lotnisku.
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/03-air.html


Prawa pasażera w ruchu kolejowym
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/13-rail.html


Prawa pasażerów podróżujących transportem wodnym
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/29-other-modes-2.html


Prawa pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/29-other-modes-3.html


Zagubiony, opóźniony lub nieprawidłowo przewieziony bagaż
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/31-luggages.html


Wskazówki dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/30-disabled-persons-and-persons-with-reduced-mobility.html


Aplikacje Mobilne dostępne za darmo, zawierające informacje o prawach pasażera
www.ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/mobile.html

 

Obywatel zaangażowany

Portal EUROPA.EU nie tylko informuje, ale również zachęca do aktywności obywatelskiej poprzez:

Udział w debacie online na temat przyszłości Europy
www.ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm


Udział w konsultacjach
www.ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm


Debaty dotyczące UE
www.ec.europa.eu/yourvoice/discussions/index_pl.htm


Twój głos w Europie
www.ec.europa.eu/yourvoice/usefullinks/index_pl.htm


Blogi komisarzy i wyższych urzędników UE
www.europa.eu/take-part/blogs/index_pl.htm


Nagrody i konkursy
www.europa.eu/take-part/prizes-competitions/index_pl.htm


Konta na Facebooku
www.europa.eu/take-part/facebook/index_pl.htm


Konta na Twitterze
www.europa.eu/take-part/twitter/index_pl.htm


Konta na YouTube
www.europa.eu/take-part/youtube/index_pl.htm

 

EUROPE DIRECT W POLSCE