Decyzje KE wobec Polski w związku z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego
2014-07-10 | 13:40:53

 

 

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 470 decyzji, w tym 29 uzasadnionych opinii i 12 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Streszczenie głównych decyzji można znaleźć w notatce MEMO/14/470. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

5 decyzji podjętych przez Komisję Europejską dotyczy Polski, poniżej przedstawiono ich streszczenie.

Poważne przypadki naruszeń ze strony państw członkowskich

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna: Komisja wzywa osiemnaście państw członkowskich, aby usprawniły wspólne zarządzanie przestrzenią powietrzną

Komisja wystosowała dziś oficjalne wezwanie do członków sześciu różnych funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa – aby usprawniły swoje FAB. Chodzi tu o wspólną przestrzeń powietrzną zorganizowaną według tras ruchu lotniczego, a nie według granic państwowych. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej odgrywają główną rolę w tworzeniu efektywniejszego, mniej kosztownego i mniej zanieczyszczającego systemu lotnictwa w Europie.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „W europejskiej przestrzeni powietrznej musimy wreszcie usunąć granice państwowe. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są nieodzownym, zasadniczym elementem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Na razie te wspólne przestrzenie powietrzne istnieją tylko na papierze – są formalnie ustanowione, lecz jeszcze nie funkcjonują. Apeluję do państw członkowskich o więcej ambicji i szybsze wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej".

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

Efektywność energetyczna budynków: Komisja pozywa AUSTRIĘ i POLSKĘ do Trybunału i wnosi o nałożenie dziennych kar pieniężnych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu Austrii i Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i wniosła o nałożenie przez Trybunał dziennych kar pieniężnych w wysokości 39 592,80 euro w przypadku Austrii i 96 720 euro w przypadku Polski, które miały by być należne od dnia wydania wyroku przez Trybunał do daty pełnego wdrożenia dyrektywy. Przy określaniu wysokości kary wzięto pod uwagę czas trwania oraz wagę naruszenia. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek określania i stosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej wszystkich budynków, stworzenia systemu certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowienia wymogu regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego do 9 lipca 2012 r.

Uzasadnione opinie

Prawa pacjentów w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej: Komisja zwraca się do 12 państw członkowskich o pilne zakończenie wdrażania przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej

Komisja Europejska zwróciła się z formalnym wnioskiem do Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemiec, Estonii, Grecji, Finlandii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Polski i Zjednoczonego Królestwa o powiadomienie o pełnym wdrożeniu dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (2011/24/UE). Wspomniana dyrektywa określa prawa pacjentów do podjęcia decyzji o skorzystaniu z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim i uzyskania zwrotu kosztów w rodzimym państwie członkowskim. Dyrektywa nakłada również na systemy opieki zdrowotnej i świadczeniodawców obowiązek przekazania pacjentom informacji niezbędnych do dokonania świadomego wyboru o leczeniu w innym państwie członkowskim. Dyrektywa została częściowo wdrożona przez Austrię, Belgię, Bułgarię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Niemcy, Polskę i Zjednoczone Królestwo, ale niektóre jej przepisy nadal nie zostały wdrożone. Należą do nich zarówno wymóg wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczących zwrotu kosztów za usługi opieki zdrowotnej, z jakich pacjent skorzystał zagranicą, jak i obowiązek krajowych punktów pomocy do pomagania sobie wzajemnie w zrozumieniu faktur. Irlandia i Luksemburg nie przekazały informacji o żadnych środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy.

Do dnia dzisiejszego wskazane powyżej państwa członkowskie nie przetransponowały całkowicie dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż termin transpozycji upłynął 25 października 2013 r. Państwa te mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środki podjętych w celu wdrożenia dyrektywy 2011/24/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania sprawy przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości.

Prawa autorskie: Komisja zwraca się do FRANCJI, POLSKI i RUMUNII o stosowanie unijnych przepisów

Komisja Europejska zwróciła się do Francji, Polski i Rumunii o pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Dyrektywa przedłuża czas ochrony dla artystów wykonawców oraz nagrań dźwiękowych z 50 do 70 lat i obejmuje środki towarzyszące np. klauzule „wykorzystaj albo strać”, które muszą od tej pory być zamieszczane w umowach wiążących artystów wykonawców z wybraną przez nich wytwórnią płytową. Ostateczny termin wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego upłynął 1 listopada 2013 r. Francja, Polska i Rumunia jak dotąd nie poinformowały jednak Komisji o środkach wykonawczych. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy państwa te nie poinformują o żadnych środkach, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Francji, Polsce i Rumunii. Dalsze informacje na temat okresu ochrony.

Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym: Komisja zwraca się do WŁOCH i POLSKI o zapewnienie egzekwowania przepisów

Komisja Europejska zwróciła się do Włoch i Polski o przyjęcie niezbędnych środków służących zapewnieniu prawidłowego stosowania praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (rozporządzenie (UE) nr 181/2011). Krajowe organy wyznaczone przez obydwa kraje do nadzorowania skutecznego stosowania przepisów, w swoim obecnym kształcie nie mają możliwości ich egzekwowania. Wskazane państwa członkowskie nie stworzyły systemu kar na potrzeby zapewniania przestrzegania przepisów rozporządzenia. Ponadto nie przesłały wykazu terminali autobusowych, w których osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą otrzymać odpowiednią pomoc. Rozporządzenie określające prawa pasażerów podróżujących autobusami i autokarami w UE zaczęło obowiązywać w dniu 1 marca 2013 r. Państwa członkowskie były prawnie zobowiązane do wywiązania się ze wskazanych zadań. Wnioski skierowane do tych państw mają formę tzw. uzasadnionej opinii stanowiącej część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Włochy i Polska mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu prawidłowego stosowania rozporządzenia, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Włochom i Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

Notatka Komisji Europejskiej, Bruksela, 10 lipca 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE