Kolejny rekordowy rok programu Erasmus
2014-07-10 | 13:43:56

 

Z najnowszych danych statystycznych dotyczących programu Erasmus opublikowanych dzisiaj przez Komisję Europejską wynika, że w latach 2012–2013 prawie 270 tys. studentów (nowy rekord) skorzystało z unijnych stypendiów na studia lub szkolenia za granicą, w tym 16,2 tys. studentów z Polski. W ramach programu Erasmus największą popularnością nadal cieszą się studia na innych uczelniach, a jedna piąta studentów (55 tys.) zdecydowała się na staże w przedsiębiorstwach. W roku akademickim 2012–2013 studenci najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii, Niemiec i Francji. Największa liczba studentów korzystających z programu, wyrażona jako odsetek liczby ludności danego kraju, pochodziła z Luksemburga, Liechtensteinu, Finlandii, Łotwy i Hiszpanii. Polscy studenci najczęściej wyjeżdżali do Hiszpanii i Niemiec, zaś do Polski najwięcej studentów przyjechało z Turcji i Hiszpanii.

„Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Najnowsze dane wskazują, że program ten jest bardziej popularny niż kiedykolwiek wcześniej. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery. Przez następne siedem lat nowy program Erasmus+ umożliwi jeszcze większej liczbie młodych ludzi podjęcie studiów, szkoleń, pracy lub wolontariatu za granicą”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Statystyki pokazują, że średnie stypendium na pokrycie części kosztów życia za granicą i podróży wyniosło 272 euro miesięcznie, tj. o 9 proc. więcej niż poprzednim roku (250 euro). W niektórych krajach kwota stypendium jest uzupełniana o środki krajowe, regionalne lub instytucjonalne.

Erasmus nie jest zwykłym programem wymiany studenckiej: w latach 2012–2013 ponad 52,6 tys. nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych otrzymało dofinansowanie z programu, aby uczyć lub prowadzić szkolenia za granicą. Zdobyte doświadczenia przynoszą korzyści nie tylko bezpośrednim uczestnikom lecz również placówkom wysyłającym, ponieważ umożliwiają poprawę jakości nauczania i zdobywania wiedzy. W ramach programu wsparcie otrzymało również około 500 osób zatrudnionych w biznesie – wzrost o ponad 20 % w porównaniu z ubiegłym rokiem – by prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach. Jest to wyrazem rosnącego zainteresowania dostosowywaniem programów nauczania i szkoleń do potrzeb rynku pracy.

W ciągu najbliższych siedmiu lat (2014-2020) nowy program Erasmus+ zapewni dotacje 4 mln osób, w tym 2 mln studentów i 300 tys. pracowników uczelni. W programie przewidziane są również środki na wymianę dla 135 tys. studentów i pracowników uczelni między Europą a krajami partnerskimi na całym świecie. Poszerzony program, który obejmuje programy Erasmus i podobne programy mobilności skierowane do innych grup, w tym praktykantów i wolontariuszy, kładzie większy nacisk na wsparcie językowe, bardziej elastyczne zasady dotyczące stypendiów, jak również na dodatkowe wsparcie dla osób o specjalnych potrzebach, ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących na obszarach oddalonych.

Kontekst

W swojej strategii dotyczącej modernizacji szkolnictwa wyższego (IP/11/1043) Komisja podkreśliła konieczność zwiększenia szans studentów na zdobycie umiejętności dzięki studiom lub szkoleniom za granicą. Unijny cel dotyczący ogólnej mobilności studentów do końca obecnego dziesięciolecia wynosi co najmniej 20 proc. Obecnie dzięki wsparciu z programu Erasmus lub innych środków publicznych lub prywatnych około 10 proc. unijnych studentów studiuje lub odbywa staż za granicą. Około 5 proc. otrzymuje stypendium z programu Erasmus.

Erasmus był dawniej częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (2007-2013). Brało w nim udział 33 krajów: państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Erasmus+, nowy program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, został uruchomiony w styczniu 2014 r. Jego całkowity budżet na okres 2014-2020 wynosi 15 mld euro, co stanowi wzrost o 40 proc. w porównaniu z poprzednim okresem.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 10 lipca 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE