Unia oferuje wsparcie i fundusze na rzecz rozwoju łączności szerokopasmowej
2014-07-10 | 14:11:14

 

 

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska rozpoczyna realizację inicjatywy „Łączność w społecznościach” („Connected Communities”), w której ramach prowadzone będą różnorodne działania mające na celu zapewnienie zainteresowanym stronom w dużych i mniejszych miastach, lokalnym partnerstwom na rzecz łączności szerokopasmowej oraz operatorom niezbędnych informacji i usług doradztwa, które umożliwią im uzyskanie dostępu do finansowania i opracowanie dostosowanych do potrzeb danej społeczności modeli biznesowych służących udostępnieniu tej społeczności szybkich łączy szerokopasmowych.

Wszystkie podmioty działające na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym mogą zgłaszać Komisji Europejskiej swoje pomysły i plany dotyczące projektów mających na celu udostępnienie łączy szerokopasmowych. Wnioski muszą zostać złożone przed 15 października 2014 r. Najlepsze pomysły otrzymają od Komisji „znak aprobaty”, a ich autorzy uzyskają dostęp do konkretnych form wsparcia.

Aktualne przykłady najlepszych praktyk obejmują między innymi:

  • rozpoczęty w 2010 r. projekt Reggefiber w Niderlandach, który znacząco przyczynił się do budowy bardzo szybkich światłowodów doprowadzanych do domów, realizowany dzięki funduszom z EBI i sześciu banków komercyjnych; oraz
  • projekt finansowany dzięki podpisaniu w 2012 r. przez firmę Iliad we Francji i EBI umowy o przeznaczeniu funduszy w wysokości 200 mln euro na wdrożenie we Francji sieci nowej generacji, przy czym 65% środków przewidziano na rozbudowę sieci światłowodów doprowadzanych do domów.

@NeelieKroesEU, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła: „Jeśli jesteście przedstawicielami władz lokalnych, regionu lub zaangażowanymi działaczami na rzecz łączy szerokopasmowych — jesteśmy do waszej dyspozycji! Chcemy pomóc wam w uzyskaniu praktycznego i finansowego wsparcia, abyście mogli urzeczywistnić swoją wizję dla dobra waszej społeczności”.

Oferowane są następujące formy wsparcia:

Indywidualna ewaluacja: dokonanie wstępnej oceny planu rozwoju lokalnej sieci łączy szerokopasmowych w celu określenia możliwych form wsparcia.

Pomoc techniczna ze strony Banku Światowego: Bank Światowy współpracuje z ekspertami z Komisji Europejskiej, którzy będą pomagać w opracowywaniu modeli biznesowych i udzielać wskazówek dotyczących sposobów osiągnięcia przez dany projekt odpowiedniej skali kwalifikującej do ubiegania się o finansowanie ze środków prywatnych lub publicznych.

Europejski Bank Inwestycyjny: w ramach instrumentu „Łącząc Europę” Komisja udostępniła EBI kapitał stanowiący zalążek funduszy przeznaczonych na zapewnienie finansowania dostosowanego do potrzeb projektów w zakresie łączności szerokopasmowej, dodatkowo uwiarygodnionych ratingiem kredytowym AAA tego banku.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne: od chwili obecnej do roku 2020 UE udostępni wszystkim regionom środki w wysokości 453 mld euro. Po raz pierwszy dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych i jakość ich wykorzystania (w tym inwestycje w sieci szerokopasmowe) traktowane są priorytetowo przy przyznawaniu dotacji w ramach tych funduszy.

Pomoc państwa: W celu ułatwienia przyznawania pomocy państwa w przypadku projektów dotyczących sieci szerokopasmowych Komisja określiła szczególne zasady w tym zakresie, dbając przy tym, by nie prowadziły one do zakłócenia konkurencji. Dzięki temu w ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost kwot przyznawanych przez państwa członkowskie jako pomoc państwa. Dostępny jest już również podręcznik zawierający informacje pomocne w staraniach o otrzymanie pomocy państwa (IP/14/535).

Dlaczego inicjatywa „Łączność w społecznościach” jest nam potrzebna?

W agendzie cyfrowej określono następujące cele: do roku 2020: 100% gospodarstw domowych w Unii podłączonych do internetu za pomocą łącz szerokopasmowych o prędkości 30 Mb/s oraz 50% gospodarstw domowych posiadających abonament na połączenie o prędkości 100 Mb/s lub większej.

Inwestycje w sieci szerokopasmowe są wciąż niewystarczające, a z aktualnych danych wynika, że 64% gospodarstw domowych w Unii ma dostęp do łączy o prędkości 30 Mb/s, a tylko 3% dysponuje połączeniem o prędkości 100 Mb/s.

Rozbudowa sieci szybkich łączy szerokopasmowych następuje powoli, w szczególności w obszarach mieszanych, wiejskich, a także słabiej rozwiniętych gospodarczo. Tylko 18% wiejskich gospodarstw domowych w Europie posiada dostęp do szybkiego internetu szerokopasmowego.

Kontekst

Instrument „Łącząc Europę” jest ważnym źródłem funduszy na rozwój łączności szerokopasmowej w Unii Europejskiej. Innym istotnym źródłem środków na ten cel są europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. 

Komisja Europejska opracowała „Niezbędnik agendy cyfrowej” (Digital agenda toolbox) zawierający między innymi opis możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania inwestycji w łącza szerokopasmowe. Komisja wydała również kilka publikacji dotyczących najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw na rzecz rozbudowy sieci łączy szerokopasmowych.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 10 lipca 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE