Europa jeszcze bardziej przyjazna dla MŚP? Głos ma opinia społeczna
2014-09-09 | 10:18:28

Czego oczekują od przyszłej polityki UE małe i średnie przedsiębiorstwa? Oto główne zagadnienie konsultacji ogłoszonej dziś przez Komisję w kontekście przeglądu Small Business Act (SBA). Szeroko zakrojony pakiet środków mających ułatwiać życie małym przedsiębiorcom pod nazwą „Small Business Act” okazał się solidną podstawą dla polityki w zakresie MŚP.

Poprzez wymianę najlepszych praktyk, wsparcie dla internacjonalizacji i przedsiębiorczości, jak również dostęp do finansowania (przez instrumenty finansowe programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz COSME), ma on zachęcać państwa członkowskie do podejmowania skutecznych i sprawdzonych rozwiązań i do szukania równie dobrych pomysłów we własnym zakresie. W połączeniu z zestawem inicjatyw na rzecz inteligentnych regulacji prawnych wzmacnia on zdolność MŚP do przetrwania kryzysu gospodarczego.

Jak to ujął unijny komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Ferdinando Nelli Feroci: „W czasie gdy gospodarka Europy zmierza powoli w kierunku uzdrowienia, musimy mieć pewność, że unijny program Small Business Act wciąż staje na wysokości zadania. W związku z tym zachęcam wszystkich zainteresowanych sektorem MŚP do wyrażenia opinii. Komisja chce poznać wasze pomysły i jest gotowa wysłuchać wszelkich uwag.

Pięć filarów rozwoju i przetrwania małych przedsiębiorstw w UE

Wiosną tego roku gremium europejskich organizacji biznesowych i organów krajowych z udziałem przedstawicieli MŚP uzgodniło, że należy utrzymać cztery istniejące filary Small Business Act.

  • Dostęp do finansowania: pomimo przebłysków nadchodzącej lepszej koniunktury, MŚP nadal potrzebują przystępnych cenowo rozwiązań ułatwiających im dostęp do źródeł finansowania.
  • Dostęp do rynków i internacjonalizacja: dla rozwoju MŚP konieczne jest poszukiwanie i badanie nowych rynków.
  • Przedsiębiorczość: dalsze wsparcie dla potencjalnych przedsiębiorców ma zasadnicze znaczenie z uwagi na utrzymujące się wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
  • Lepsze stanowienie prawa: wciąż istotnym celem pozostaje zmniejszanie obciążeń administracyjnych, mimo znacznych postępów na tym polu. 

Aby rozwiązać problem niedoboru kwalifikacji, trapiący niejedną z gospodarek europejskich, postanowiono również zaproponować piąty filar polityki unijnej dotyczącej MŚP, który uczyniłby ją jeszcze bardziej stabilną:

  • szkolenia i wyższe kwalifikacje dla przedsiębiorców i pracowników: wzrost gospodarczy wymaga bowiem więcej wykwalifikowanych przedsiębiorców i pracowników.

Wezwanie do działania

Rozpoczęte dziś konsultacje publiczne mają dostarczyć bliższych informacji od wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, by pomóc Komisji Europejskiej w zagwarantowaniu, żeby SBA sprostał przyszłym wyzwaniom.

Komisyjne konsultacje społeczne pozostają otwarte przez 12 tygodni, toteż termin ogłoszonej dziś konsultacji upływa 15/12/2014.

Wziąć udział w konsultacji społecznej można za pośrednictwem strony internetowej:http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Co to jest Small Business Act?

Przyjęty w czerwcu 2008 r. program „Small Business Act” dla Europy odzwierciedla wolę polityczną Komisji, aby uznać kluczową rolę MŚP w unijnej gospodarce, i po raz pierwszy wdraża kompleksowe ramy polityki UE i jej państw członkowskich na rzecz MŚP.

Ma on przyczynić się do poprawy ogólnego podejścia do przedsiębiorczości i wpisania na trwałe zasady „najpierw myśl na małą skalę” w kształtowanie polityki – od regulacji prawnych począwszy, a na usługach publicznych kończąc. Ma także wspierać wzrost MŚP, ułatwiając im rozwiązywanie uporczywych problemów utrudniających ich rozwój.

Small Business Act dla Europy ma zastosowanie do wszystkich niezależnych przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników: to jest do 99 proc. wszystkich europejskich przedsiębiorstw.

Kontekst                                                                                                 

COSME to obejmujący lata 2014-2020 program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o planowanym budżecie 2,3 mld euro, przy efekcie mnożnikowym pozwalającym na uruchomienie nawet 25 mld euro. Program przewiduje wsparcie MŚP w następujących obszarach: ułatwiony dostęp do finansowania i do nowych rynków oraz propagowanie kultury przedsiębiorczości. Program COSME jest rozwinięciem efektów programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, dzięki któremu w latach 2007-2013 udostępniono pożyczki wartości ponad 16 mld i pozyskano 2,8 mld kapitału wysokiego ryzyka, by zaspokoić potrzeby ponad 328 tys. europejskich MŚP.

EUROPE DIRECT W POLSCE