Kolejny krok naprzód w walce z ustawianiem wyników zawodów sportowych
2014-09-18 | 14:09:19

Komisja Europejska z zadowoleniem powitała dziś przyjęcie Konwencji w sprawie manipulacji rozgrywkami sportowymi, stanowiącej ważny krok w walce z ustawianiem wyników zawodów sportowych. Konwencja zostanie otwarta do podpisu dziś wieczorem, podczas konferencji ministrów ds. sportu państw Rady Europy, odbywającej się w Magglingen/Macolin w Szwajcarii. W ciągu ostatnich dwóch lat Komisja Europejska odegrała główną rolę w przygotowaniu i negocjowaniu tego porozumienia.

Przed rozpoczęciem konferencji europejska komisarz odpowiedzialna za sport, Androulla Vassiliou, powiedziała: „Ustawianie wyników zawodów sportowych jest problemem o charakterze transgranicznym – jeśli mamy walczyć z tym groźnym zjawiskiem, konieczne jest podjęcie działań na szczeblu europejskim. Naszym zadaniem jest zapewnić współpracę wszystkich osób zaangażowanych w walkę z oszustami. Konwencja przyczyni się do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami ruchu sportowego, operatorami zakładów, organami ścigania, instytucjami rządowymi i europejskimi. Musimy wygrać tę walkę.”

Celem Konwencji, przygotowanej wspólnie przez Komisję, państwa członkowskie UE i innych członków Rady Europy, jest zapobieganie ustawianiu wyników zawodów sportowych oraz manipulacji rozgrywkami sportowymi, jak i wykrywanie i zwalczanie tego procederu. Apeluje się w niej do rządów w całej Europie o podjęcie środków zapobiegających konfliktom interesów między operatorami zakładów sportowych a organizatorami sportowymi, oraz o zachęcanie organów regulujących zakłady sportowe do nasilenia walki z nadużyciami i nielegalną działalnością bukmacherską.

Komisarz Vassiliou przedstawi na konferencji również inne nowe inicjatywy unijne, wspierane w ramach programu „Erasmus+”, promujące sport i aktywność fizyczną, m.in. Europejski Tydzień Sportu. W konferencji bierze udział ponad 50 ministrów ds. sportu i czołowych przedstawicieli europejskiego ruchu sportowego.

Ministrowie mieli również rozważyć rewizję Konwencji w sprawie przemocy widzów. Od jej przyjęcia w 1985 r. Konwencja ta odegrała znaczną rolę w upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących zwalczania przemocy podczas wydarzeń sportowych. Ministrowie wezwali jednak do jej aktualizacji i zaapelowali o rozszerzenie jej zakresu, aby odzwierciedlała ona zmiany i ulepszenia w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii i w sektorze hotelarskim. Porządek obrad przewiduje również dyskusje o sposobach dalszego zacieśniania współpracy między Unią Europejską i Radą Europy oraz europejską reprezentacją Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Kontekst

Otwarcie do podpisu Konwencji Rady Europy w sprawie manipulacji rozgrywkami sportowymi to pierwszy krok do jej wejścia w życie. Zanim to nastąpi, Konwencję musi ratyfikować pięć stron, z których przynajmniej trzy muszą być państwami członkowskimi Rady Europy. Wszystkie strony zaangażowane w przygotowanie Konwencji będą mogły ją podpisać. Biorąc pod uwagę globalny charakter ustawiania wyników zawodów sportowych, każde państwo będzie miało ostatecznie możliwość podpisania Konwencji.

Nowy unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus+” dysponuje specjalnym budżetem na sport w wysokości 265 mln euro na okres 2014–2020. „Erasmus+” ma na celu rozwój europejskiego wymiaru sportu, pomagając w rozwiązaniu transgranicznych problemów, takich jak ustawianie wyników zawodów sportowych i doping. W ramach programu wspierane będą także międzynarodowe projekty z udziałem organizacji działających na rzecz sportu masowego, promujące na przykład dobre zarządzanie, włączenie społeczne, dwutorowe kariery i aktywność fizyczną w każdym wieku.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 18 września 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE