Unijny instrument na rzecz MŚP: ogłoszono listę 155 zwycięzców
2014-09-18 | 14:14:36

Komisja Europejska opublikowała dziś listę 155 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które jako pierwsze skorzystają z jej nowego instrumentu na rzecz MŚP, dysponującego budżetem w wysokości 3 mld euro. Każde ze 155 MŚP z 21 państw otrzyma 50 tys. euro na finansowanie studiów wykonalności swych projektów, przedsiębiorstwa te mogą również skorzystać z maksymalnie trzech dni szkoleń biznesowych. Następnie ich projekty mogą być wzięte pod uwagę przy przyznawaniu przez Komisję dalszego finansowego wsparcia o wartości przekraczającej 2,5 mln euro.

Wśród zwycięzców jest też firma z Polski – Pixel Legend ze Szczecina, firma informatyczna, która stworzyła aplikację mobilną "Past Guide", pozwalającą na wirtualny spacer po zabytkowych lokalizacjach i ukazującą miejsca i wydarzenia historyczne w takiej formie, w jakiej były dostępne kilkaset lat temu.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, stwierdziła: „MŚP stosujące innowacyjne rozwiązania pomogą w przywracaniu dobrej kondycji gospodarki europejskiej, tworząc trwałe miejsca pracy oraz dostarczając atrakcyjne produkty i usługi. Ten nowy instrument ukierunkowany jest na projekty, które są prawdziwie innowacyjne, mają spore szanse na rynku i solidnieprzygotowany plan wprowadzenia ich do obrotu”.

Instrument na rzecz MŚP został uruchomiony w ramach „Horyzontu 2020”, nowego unijnego programu finansowania badań naukowych z budżetem w wysokości 80 mld euro, aby wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. O finansowanie ze środków tego instrumentu mogą ubiegać się MŚP z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”.

W pierwszej turze selekcji odnotowano odzew na niezwykłą skalę, z 2 662 wnioskami złożonymi przez państwa uczestniczące w programie „Horyzont 2020” (IP/14/876). W świetle oceny przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów 317 wniosków spełniało kryteria kwalifikacji. Spośród tych wniosków finansowanie przyznano 155, to jest 49 proc.

Zwycięskie MŚP mają duże szanse na sukces w drugim etapie programu, w którym wnioskodawcy mogą uzyskać finansowanie o wartości od 0,5 mln do 2,5 mln euro na realizację innowacyjnych działań, takich jak demonstracja, testowanie, pilotaż, zwiększanie skali i miniaturyzacja. Zadaniem beneficjentów będzie również dopracowanie planów biznesowych.

W 2014 r. finansowanie otrzyma prawdopodobnie w sumie około 645 projektów. Liczba ta wzrośnie do 670 w 2015 r. Zaproszenie do składania wniosków jest stale otwarte. Kolejne terminy oceny wniosków upływają, odpowiednio, 24 września i 17 grudnia 2014 r. w ramach pierwszego etapu oraz 9 października i 17 grudnia 2014 r. w ramach etapu drugiego.

Kontekst

Z budżetem wynoszącym prawie 80 mld euro na okres siedmiu lat „Horyzont 2020” jest największym w historii unijnym programem na rzecz badań i innowacji, w którym przewidziano również rekordowo wysokie środki finansowe dla MŚP. Co najmniej 20 proc. (lub niemal dziewięć mld euro) środków przewidzianych w ramach programu „Horyzont 2020” na cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” oraz priorytet „Wyzwania społeczne” powinno przynieść MŚP bezpośrednie korzyści w formie dotacji, w tym dzięki instrumentowi na rzecz MŚP.

Przy pomocy instrumentu na rzecz MŚP Unia Europejska zamierza finansować najbardziej innowacyjne małe przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Z budżetem w wysokości około trzech mld euro, przewidzianym na okres siedmiu lat, instrument ten oferuje możliwość otrzymania w szybki i prosty sposób dotacji na studia wykonalności dotyczące innowacji biznesowych (etap pierwszy) oraz na projekty demonstracyjne (etap drugi). W przypadku projektów, które znajdują się już na etapie inwestycyjnym, możliwe jest ponadto skorzystanie z doradztwa w zakresie rozwoju przedsiębiorstw i innych usług pomocniczych (etap trzeci). Procedura składania wniosków jest prosta, ale jedynie najlepsze projekty mogą liczyć na uzyskanie finansowania. Tematykwalifikujące się do finansowania są określone w programie prac „Horyzont 2020” dotyczącym celu „Innowacje w MŚP”.

Ponadto Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego łączą swoje siły w celu zachęcania banków i innych pośredników finansowych do kredytowania innowacyjnych przedsiębiorstw lub zapewniania im finansowania kapitałowego, oferując program „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” (zob. IP/14/670). Inne przedsiębiorstwa mogą z kolei uzyskać dostęp do finansowania w ramach programu COSME (zob. IP/14/851).

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 18 września 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE