W ostatnim kwartale ożywienie gospodarcze nadal niepewne
2014-10-06 | 16:47:18

Według najnowszego przeglądu kwartalnego Komisji Europejskiej dotyczącego zatrudnienia i sytuacji społecznej ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się wiosną 2013 r., nadal pozostaje dość niestabilne, a perspektywy w zakresie zatrudnienia są niepewne.

W przeglądzie przeanalizowano także różnice nierówności dochodów w państwach członkowskich oraz podkreślono, jak ważne jest inwestowanie w umiejętności w ciągu całego życia, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor stwierdził: „Z ostatnich tendencji wynika, że ożywienie gospodarcze pozostaje niepewne, a poprawa jest nadal nieznaczna. Daje się odnotować pewien wzrost, trzeba jednak zapewnić jego trwałość. Musimy nadal mieć się na baczności i dokładać starań, aby podtrzymać ożywienie makroekonomiczne i ożywienie zatrudnienia w UE”.

W większości sektorów od połowy 2013 r. zatrudnienie wzrasta. Zwiększyła się liczba przepracowanych godzin i po raz pierwszy od 2011 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby umów o pracę na cały etat oraz wzrost zatrudnienia młodzieży. Niemniej jednak wiele nowych miejsc pracy dotyczy pracy na część etatu lub pracy tymczasowej, a wskaźnik bezrobocia nadal niewiele odbiega od najwyższego poziomu odnotowanego w przeszłości.

Osoby długotrwale bezrobotne stanowią znaczną i rosnącą część wszystkich bezrobotnych – niemal 13 milionów osób pozostaje bez pracy od ponad roku. Ponadto jedna trzecia bezrobotnych pozostaje bez zatrudnienia od ponad dwóch lat.

Sytuacja poprawiła się w przypadku młodych ludzi, ponieważ w większości państw członkowskich bezrobocie w tej grupie znacznie się zmniejszyło. Bezrobocie młodzieży pozostaje jednak na bardzo wysokim poziomie w krajach takich jak Grecja czy Hiszpania. Spośród osób zatrudnionych niemal połowa ma umowę na czas określony, a prawie jedna czwarta pracuje na część etatu. Państwa członkowskie muszą podejmować wysiłki, aby wypełnić założenia gwarancji dla młodzieży i zapewnić każdej młodej osobie pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia lub możliwości szkolenia, zdobycia doświadczenia lub nauki umożliwiającej znalezienie pracy w przyszłości. Spotkanie przywódców UE dotyczące zatrudnienia, które odbędzie się 8 października w Mediolanie, będzie kolejną okazją, aby na wysokim szczeblu politycznym nadać dynamiki procesowi wdrożenia gwarancji dla młodzieży.

Uczenie się przez całe życie zwiększa szanse na zatrudnienie

Zdobycie odpowiednich umiejętności i ich najlepsze wykorzystanie to kluczowe elementy prowadzące do zwiększenia produktywności, konkurencyjności międzynarodowej i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w UE. W przeglądzie podkreślono, że, jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez OECD i Komisję, szanse na znalezienie zatrudnienia zwiększa nie tylko formalne wykształcenie, ale również szkolenie i umiejętności zdobyte w pracy. Ponadto uczenie się przez całe życie pozwala na zdobycie lepiej płatnych stanowisk.

Pod względem poziomu umiejętności Unia Europejska nadal jednak pozostaje w tyle za Japonią, Kanadą, Koreą i USA.

Pomiar postępu społecznego

Aby uwzględnić wszystkie wymiary postępu społeczeństw, PKB czyli wskaźnik wyników gospodarczych należy uzupełnić o dalsze wartości. Z analizy wskaźników dochodu wynika, że nawet w latach ekspansji gospodarczej wzrost gospodarczy nie przynosił każdemu gospodarstwu domowemu takich samych korzyści, nie przyczynił się również do zniesienia nierówności w dochodach we wszystkich państwach członkowskich. Na skutek kryzysu gospodarczego PKB na osobę oraz dochody brutto do dyspozycji gospodarstw domowych zmniejszyły się w całej UE i w wielu krajach nie osiągnęły jeszcze swoich wartości sprzed kryzysu.

Zostanie to omówione na konferencji ekspertów na wysokim szczeblu Moving beyond GDP in European economic governance (pol.Wyjść poza PKB w europejskim zarządzaniu gospodarczym), która odbędzie się 10 października br. w Brukseli. Na konferencji podsumowane zostaną ostatnie zmiany techniczne i polityczne w kontekście debaty na temat uwzględniania wskaźników innych niż PKB oraz przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące polityki w przyszłości.

Więcej informacji:

Wiadomości na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia

Dostęp do systematycznie aktualizowanych danych, wykresów i tabeli z przeglądu kwartalnego w formacie Excel

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Strona internetowa komisarza László Andora

Komisarz László Andor na Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 6 października 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE