Decyzje KE w sprawie uchybień zobowiązaniom państw członkowskich, m.in. przez Polskę
2014-10-16 | 14:55:45

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 140 decyzji, w tym 39 uzasadnionych opinii i 11 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

5 decyzji dotyczy Polski. W jednym przypadku KE kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Polsce za luki w przepisach dotyczących wycofywania pojazdów z eksploatacji. Ponadto KE zwraca się do Polski z 4 oficjalnymi wnioskami o wprowadzenie w życie unijnych przepisów w zakresie: wymogów ostrożnościowych dla banków i firm inwestycyjnych, unijnego kodeksu wizowego, przepisów w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisów w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.Krótki opis tych 5 decyzji znajduje się poniżej.

Pełna treść komunikatu zawierająca streszczenie najważniejszych dzisiejszych decyzji KE znajduje się w notatce MEMO/14/589.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 

  1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 

  • Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko POLSCE za luki w przepisach dotyczących wycofywania pojazdów z eksploatacji

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrożeniem unijnych przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja ma wątpliwości co do prawidłowego wdrożenia przez Polskę wymaganego systemu odzysku i recyklingu.

Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji ma na celu zapewnienie demontażu i recyklingu pojazdów w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Dyrektywa ustanawia przejrzyste cele ilościowe w zakresie ponownego użycia, recyklingu i odzysku pojazdów i ich części, zmuszając producentów do produkcji nowych pojazdów z uwzględnieniem potencjalnego recyklingu. W 2009 r., stwierdziwszy pewne niedociągnięcia w ustawodawstwie polskim w tej dziedzinie, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wiele zagadnień zostało następnie uregulowanych, jednak w 2012 r. wydano uzasadnioną opinię dotyczącą wciąż nierozwiązanych problemów.

 

  1. Uzasadnione opinie

 

  • Wymogi ostrożnościowe dla banków i firm inwestycyjnych: Komisja zwraca się do władz CYPRU, LITWY, POLSKI, PORTUGALII, SŁOWENII I WŁOCH o stosowanie przepisów UE

Komisja Europejska wystąpiła dziś do Cypru, Litwy, Polski, Portugalii, Słowenii i Włoch z wezwaniem do pełnego wdrożeniadyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE.

Wymogi ostrożnościowe obowiązujące instytucje z siedzibą w Unii Europejskiej określa rozporządzenie (UE) nr 575/2013 (znane pn. CRR, czyli rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych) oraz dyrektywa 2013/36/UE (zwana dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych). CRR określa zasady dotyczące wymaganego od instytucji poziomu kapitału, zapewniającego pokrycie możliwych strat z tytułu ryzyka, na jakie są narażone, i reguluje kwestie płynności, dźwigni finansowej oraz ujawniania informacji. Z kolei dyrektywa ws. wymogów kapitałowych ustala zasady udzielania zezwoleń instytucjom, zasady dotyczące nadzoru nad instytucjami, współpracy w zakresie nadzoru, a także zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego (w tym wynagrodzeń) i buforów kapitałowych.

Termin wdrożenia tej dyrektywy do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2013 r. Cypr, Litwa, Polska, Portugalia, Słowenia i Włochy nie powiadomiły jak dotąd Komisji o wdrożonych środkach wykonawczych. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy nie zostaną zgłoszone środki służące pełnemu wdrożeniu przepisów dyrektywy 2013/36/UE, Komisja może pozwać Cypr, Litwę, Polskę, Portugalię, Słowenię i Włochy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

  • Komisja apeluje do REPUBLIKI CZESKIEJ, ESTONII, POLSKI i SŁOWACJI o zapewnienie skutecznych środków odwoławczych w razie odmowy wydania/unieważnienia/cofnięcia wizy

W dniu dzisiejszym Komisja wystosowała oficjalny wniosek, wzywając cztery państwa, by podjęły niezbędne działania w celu zapewnienia dostępu do organu sądowego w przypadku odwołania się od decyzji o odmowie wydania, unieważnieniu lub cofnięciu wizy.

Unijny Kodeks wizowy określa procedury i warunki wydawania wiz do celów pobytów krótkoterminowych i ruchu tranzytowego w portach lotniczych. Nakłada on na państwa członkowskich obowiązek zapewnienia prawa do odwołania się w przypadku odmowy wydania/unieważnienia/cofnięcia wizy. Ponadto Traktat UE zobowiązuje państwa członkowskie, by zapewniały środki odwoławcze umożliwiające uzyskanie skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem unijnym, zaś Karta praw podstawowych Unii Europejskiej przyznaje jednostkom prawo do skutecznego środka odwoławczego przed sądem, jeżeli ich prawa i wolności przysługujące im na mocy prawa Unii zostaną naruszone.

Odpowiednie przepisy krajowe w Republice Czeskiej, w Estonii, Polsce i Słowacji przewidują jedynie możliwość odwołania do pozasądowych organów administracyjnych.

Komisja uważa jednak, że również obywatel państwa trzeciego ma na podstawie kodeksu wizowego prawo do bezstronnego rozpatrzenia wniosku wizowego, a prawo to powinno być zabezpieczone sądową procedurą odwoławczą.

Dlatego też Komisja Europejska postanowiła dziś skierować uzasadnione opinie do władz Republiki Czeskiej, Estonii, Polski i Słowacji. Władze tych czterech państw członkowskich mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do żądania Komisji. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

 

  • Komisja wzywa władze HISZPANII, ‎‎ŁOTWY, POLSKI i RUMUNII do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Komisja Europejska apeluje do Hiszpanii, Łotwy, Polski i Rumunii o przesłanie informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zostało wprowadzane do ustawodawstw krajowych, do czego były one zobowiązane w terminie do 14 lutego 2014 r. Nową dyrektywą ws. WEEE zastąpiono i aktualizowano starsze przepisy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jej celem jest zapobieżenie niekorzystnym skutkom wytwarzania WEEE i gospodarowania WEEE oraz zmniejszenie ich wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przy jednoczesnej poprawie wydajności i ogólnych skutków dla gospodarowania zasobami. Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu Hiszpania, Łotwa, Polska i Rumunia otrzymały wezwania do usunięcia uchybienia w dniu 31 marca 2014 r. Obecnie Komisja kieruje do nich uzasadnione opinie, i jeżeli państwa te nie podejmą odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, ich sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

  • Środowisko: Komisja wzywa POLSKĘ do wprowadzenia przepisów UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Komisja Europejska ponagla Polskę do wprowadzenia do prawa krajowego przepisów UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Przedmiotowa dyrektywa ma na celu ograniczenie do minimum wykorzystywania zwierząt do doświadczeń i wymaga stosowania w miarę możliwości metod alternatywnych, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania najwyższej jakości badań naukowych w UE. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do dnia 10 listopada 2012 r. Ponieważ Polska nie dotrzymała tego terminu, w dniu 31 stycznia 2013 r. wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia. Nie otrzymawszy zawiadomienia o przyjęciu odpowiednich przepisów, Komisja wystosowała uzasadnioną opinię. Jeśli Polska nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może znaleźć się na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Notatka Komisji Europejskiej, Bruksela, 16 października 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE