Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące składek banków na rzecz funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
2014-10-21 | 12:32:05

Komisja Europejska przyjęła dziś akt delegowany oraz projekt aktu wykonawczego Rady, które dotyczą obliczania składek wnoszonych przez banki na rzecz – odpowiednio – krajowych funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (IP/13/674).

Wiceprzewodniczący Michel Barnier, odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi, powiedział: W odpowiedzi na kryzys finansowy włożyliśmy wiele trudu w ulepszenie systemu finansowego, tak by banki same ponosiły koszty swoich problemów, a nie sięgały po pieniądze podatników. Przyjęte dziś szczegółowe przepisy dotyczące funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, finansowanych przez sektor bankowy, stanowią ważny krok w realizacji tego celu. Wybrane podejście jest sprawiedliwe, gdyż każdy bank będzie płacił składki odpowiednio do swojej wielkości i profilu ryzyka. Zapewnia ono również proporcjonalność, gdyż najmniejsze banki będą miały odrębny, odpowiednio dostosowany system składek. Nowe przepisy torują również drogę do uruchomienia jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który stanowi kluczowy element unii bankowej.

Przyjmując te przepisy, Komisja wywiązała się ze zleconego jej przez Parlament Europejski i państwa członkowskie zadania, polegającego na określeniu sposobu obliczania składek wnoszonych przez banki w celu odpowiedniego zasilenia funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustanowionych dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (dyrektywa) oraz rozporządzeniem w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (rozporządzenie).

Aby zapewnić dostępność średnioterminowego wsparcia finansowego, umożliwiającego bankowi kontynuowanie działalności w trakcie restrukturyzacji, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będą potrzebować płynności. W tym celu w dyrektywie ustanowiono krajowe fundusze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, na rzecz których wszystkie banki będą musiały wnosić składki. Docelowo, tj. do dnia 31.12.2024 r., fundusze te muszą dysponować zasobami wynoszącymi co najmniej 1 proc. kwoty gwarantowanych depozytów wszystkich instytucji, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium poszczególnych państw członkowskich. W obrębie unii bankowej docelowy poziom jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji również wynosi co najmniej 1 proc. kwoty gwarantowanych depozytów wszystkich instytucji posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie euro.

1. Akt delegowany uzupełniający dyrektywę.

Ustanowiono w nim sposób obliczania składki wpłacanej corocznie do stosownego funduszu przez każdą instytucję kredytową i uzależnionej od jej wielkości i profilu ryzyka, określając w szczególności:

(i) stałą część składki, której podstawę stanowią zobowiązania instytucji (z wyłączeniem funduszy własnych i gwarantowanych depozytów), w związku z czym będzie ona tym większa, im większy jest bank;

(ii) sposób dostosowania składki podstawowej do ryzyka stwarzanego przez każdą instytucję. Wniosek zawiera szereg wskaźników ryzyka, na których podstawie oceniane będzie ryzyko każdej instytucji.

W rozporządzeniu delegowanym znalazła również wyraz zasada proporcjonalności, jako że przewidziano specjalny system dla małych banków, oparty na kwotach ryczałtowych. Uwzględnia to fakt, że w większości przypadków małe instytucje finansowe mają niski profil ryzyka i jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Banki, na które przypada 1% łącznych aktywów branży, zapłacą 0,3% łącznych składek (w strefie euro).

2. Projekt wniosku dotyczącego aktu wykonawczego Rady.

W odniesieniu do instytucji finansowych działających w obrębie unii bankowej Komisja przygotowała projekt wniosku dotyczącego aktu wykonawczego Rady. Określono w nim sposób obliczania składek na podstawie tych samych wskaźników ryzyka, co w przyjętym dziś akcie delegowanym.

Dokonano przy tym jednak dostosowań uwzględniających specyfikę ujednoliconego systemu składek gromadzonych w jednolitym funduszu w oparciu o europejski poziom docelowy. W tym względzie jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie tworzony ze składek banków przez ośmioletni okres przejściowy, podczas którego będzie się składał z segmentów krajowych.

Kontekst

Na podstawie art. 103 ust. 7 i 8 dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków(dyrektywa) Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych określających szczegółowe przepisy obowiązującewszystkie 28 państw członkowskich i umożliwiające stosownym organom każdego kraju obliczenie składek, które poszczególne banki muszą wnieść do krajowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

W obrębie unii bankowej (MEMO/14/294) te krajowe fundusze, ustanowione z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie dyrektywy, zostaną zastąpione przez jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji z dniem 1 stycznia 2016 r., przy czym fundusze te zostaną stopniowo połączone.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 806/2014 (rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji) tzw. Jednolita Rada, jako główny organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w unii bankowej, ma obowiązek corocznie obliczać składki poszczególnych instytucji objętych jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Jednolita Rada będzie przy tym stosować przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji oraz aktu wykonawczego Rady, w którym określono przepisy specyficzne dla jednolitego funduszu ustanowionego na szczeblu europejskim.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Komisja jest uprawniona do przyjęcia wniosku dotyczącego aktu wykonawczego Rady dopiero od dnia 1 listopada 2014 r., w związku z czym Komisja przyjęła dzisiaj projekt wniosku dotyczącego rozporządzenia wykonawczego Rady.

Następne kroki

W przypadku aktu delegowanego Rada i Parlament mają prawo wyrażenia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, który może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące.

Wniosek dotyczący aktu delegowanego Rady Komisja przyjmie formalnie po 1 listopada. Akt ten będzie musiał zostać omówiony i przyjęty przez Radę przed końcem bieżącego roku.

Zobacz także: MEMO/14/597.

Dodatkowe informacje

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/single-resolution-mechanism/index_en.htm

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 21 października 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE