Wiedza, Edukacja, Rozwój
2014-12-20 | 18:48:44

Ponad 4,4 mld euro na zatrudnienie i włączenie społeczne w Polsce – tyle przeznaczy Komisja Europejska w ramach programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój". - Będzie on wspierał działania, które są niezbędne dla osiągnięcia najważniejszych celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu – podkreśla komisarz Marianne Thyssen. Beneficjentami będą m.in. centralne organy administracji rządowej, organy samorządowe, sądy i partnerzy społeczni.

Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, określający, na co wydane zostaną środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w Polsce.

Program ma przyczynić się do rozwiązania najważniejszych trudności, z jakimi boryka się Polska w dziedzinach takich jak zatrudnienie, włączenie społeczne, opieka zdrowotna, edukacja i administracja publiczna. Jego łączna wartość to 4,689 mld euro, z czego 4,436 mld pochodzi z budżetu unijnego, w tym 252 mln euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: - Gratuluję Polsce, bo udało się jej uwzględnić najważniejsze wyzwania strukturalne w dziedzinach takich jak zatrudnienie, włączenie społeczne, zdrowie, edukacja i administracja publiczna. Program operacyjny będzie wspierał działania, które są niezbędne dla osiągnięcia najważniejszych celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, w tym tworzenia wartościowych miejsc pracy. Dzięki funduszom możliwe będą zwłaszcza inwestycje w integrację młodych ludzi na rynku pracy, szkolnictwo zawodowe i szkolenia oraz udział kobiet w rynku pracy.

Program operacyjny będzie wspierał działania zgodnie z priorytetami strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W jego ramach będą także bezpośrednio wspierane działania będące odpowiedzią na wyzwania określone w Zaleceniach gospodarczych KE dla poszczególnych krajów.

Inwestycje w ramach programu będą dotyczyły przede wszystkim:

  • wspierania trwałych i wartościowych miejsc pracy oraz mobilności pracowników;
  • wspierania włączenia społecznego oraz walki z ubóstwem;
  • edukacji, rozwoju umiejętności oraz inicjatyw dotyczących uczenia się przez całe; a także
  • poprawy potencjału instytucjonalnego oraz wydajności administracji publicznej.

Głównymi beneficjentami planowanych działań będą centralne organy administracji rządowej, organy samorządowe i gminy, sądy i instytucje wymiaru sprawiedliwości, partnerzy społeczni oraz odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Kontekst

23 maja Komisja Europejska zawarła „umowę partnerstwa” z Polską. Uzgodniono w niej strategię, która pozwoli w najbardziej optymalny sposób wykorzystać środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczone dla regionów i miast Polski na lata 2014-2020 (IP/14/596). Przyjęty właśnie program operacyjny określa, jakie konkretne priorytety inwestycyjne i konkretne działania mogą być częścią realizacji umowy partnerstwa. Umożliwi on wybór, realizację, monitorowanie i ocenę poszczególnych projektów pod kątem zgodności z priorytetami i celami ustalonymi z Komisją.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu inwestycji w kapitał ludzki w poszczególnych państwach członkowskich, a co za tym idzie, we wzmacnianiu konkurencyjności europejskiej gospodarki wychodzącej właśnie z kryzysu. Każdego roku EFS pomaga ponad 15 milionom ludzi, umożliwiając im zdobycie nowych umiejętności, ułatwiając wchodzenie na rynek pracy, zwalczając wykluczenie społeczne i ubóstwo oraz podnosząc wydajność administracji publicznej.

W latach 2014-2020, po raz pierwszy w historii unijnej polityki spójności, będzie obowiązywać minimalny udział EFS w łącznym finansowaniu w ramach polityki spójności, wynoszący 23,1 proc. (na poziomie UE) — zob. MEMO/14/84.

Dalsze informacje

  • Działania podejmowane przez UE w celu walki z bezrobociem młodych – zob. MEMO/14/466
  • Marianne Thyssen na twitterze

 

Zarejestruj się aby otrzymywać bezpłatny biuletyn Komisji Europejskiej nt. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

EUROPE DIRECT W POLSCE