Komisja i Parlament wdrażają nowe przepisy w sprawie rejestru służącego przejrzystości
2015-01-27 | 18:04:58

Dzisiaj uruchomiona została nowa wersja unijnego rejestru służącego przejrzystości, będąca efektem wspólnych prac Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. „Druga generacja” rejestru służy wprowadzeniu w życie przepisów zmienionego porozumienia międzyinstytucjonalnego zawartego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w kwietniu 2014 r.

Nowy system wprowadza zmiany dotyczące sposobu zgłaszania osób biorących udział w działalności lobbingowej oraz wymaga podawania dodatkowych informacji na temat uczestnictwa w unijnych komitetach, forach, zespołach międzypartyjnych lub innych podobnych strukturach, a także na temat dossier ustawodawczych, które są przedmiotem zainteresowania. Rozszerza on również wymóg wskazywania szacunkowych kosztów związanych z działalnością lobbingową na wszystkie rejestrujące się podmioty.

Oprócz tego, uproszczona procedura powiadomień i skarg pozwala na większą kontrolę i bardziej wydajne przetwarzanie informacji mogących wprowadzać w błąd. Dodatkowo wprowadzono nowe zachęty mające na celu zwiększenie wartości dodanej związanej z rejestracją, takie jak wymóg zarejestrowania się dla osób, które chcą spotkać się z komisarzami, członkami ich gabinetów lub dyrektorami generalnymi lub dla wszystkich organizacji, które chciałyby zabrać głos w wysłuchaniach publicznych organizowanych przez Parlament Europejski.

Bardziej przyjazna dla użytkownika strona internetowa zawiera udoskonalony interfejs publiczny i umożliwia łatwiejsze przeprowadzenie procesu rejestracji, dzięki wskazówkom opisującym poszczególne kroki.

Kontekst

Podjęte dziś działania służą realizacji porozumienia podpisanego w kwietniu 2014 r. W 2015 r. Komisja Junckera zamierza przedstawić swój własny wniosek dotyczący obowiązkowego rejestru lobbystów na potrzeby Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady. Przygotowanie takiego wniosku jest zadaniem pierwszego wiceprzewodniczącego Timmermansa.

Już 25 listopada 2014 r. Komisja Junckera dała impuls do zwiększenia przejrzystości, przyjmując dwie decyzje wymagające publikowania informacji dotyczących spotkań komisarzy, członków ich gabinetów oraz dyrektorów generalnych z organizacjami i osobami samozatrudnionymi. Przewodniczący Jean-Claude Juncker wyjaśnił również, że co do zasady osoby te powinny spotykać się wyłącznie z tymi organizacjami i osobami samozatrudnionymi, które figurują w rejestrze służącym przejrzystości. Komisja zobowiązała się zarówno do zapewnienia większej przejrzystości, jak i do utrzymywania otwartego i regularnego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Dodatkowe informacje

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 27 stycznia 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE