Nowy kierunek europejskiej polityki sąsiedztwa
2015-03-05 | 09:25:28

Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini oraz komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn rozpoczynają dziś konsultacje na temat przyszłości europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Ostatniego przeglądu EPS dokonano w 2011 r. Ze względu na istotne wydarzenia w krajach sąsiadujących, jakie miały miejsce od tamtego czasu, obecnie konieczne jest dokonanie gruntownego przeglądu zasad, zakresu i sposobu wykorzystywania instrumentów europejskiej polityki sąsiedztwa.

„UE ma istotny interes w tworzeniu silnego partnerstwa z sąsiadami. Niedawne wydarzenia w regionie sprawiły, że stanęliśmy przed trudniejszymi wyzwaniami: począwszy od presji gospodarczej, po nielegalną migrację i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Potrzebujemy silnej polityki umożliwiającej rozwiązanie tych problemów. Musimy również lepiej poznać różne aspiracje, wartości i interesy naszych krajów partnerskich. Z tego względu musimy przeprowadzić przegląd EPS, jeśli chcemy mieć solidne stosunki polityczne z naszymi sąsiadami”, powiedziała wysoka przedstawiciel i wiceprzewodniczącaFederica Mogherini.

„Osiągnięcie pokoju, stabilności i dobrobytu na granicach leży we własnym interesie UE. Przegląd pomoże nam znaleźć skuteczniejsze sposoby, aby ten cel osiągnąć. Chciałbym dążyć do bardziej zrównoważonego partnerstwa, które przynosi konkretne wyniki”, dodał komisarz Johannes Hahn.

Celem jest przeprowadzenie do końca czerwca konsultacji na jak najszerszą skalę, zarówno z partnerami z państw sąsiadujących, jak i z zainteresowanymi stronami w całej UE. Po konsultacjach jesienią zostanie wydany komunikat, zawierający propozycje dotyczące przyszłego kierunku europejskiej polityki sąsiedztwa.

Konsultacje skupione będą wokół czterech priorytetowych zagadnień: zróżnicowania; ukierunkowania; elastyczności; odpowiedzialności i widoczności. Wskazano już pięć dziedzin, w których obie strony mają wspólne interesy: handel i rozwój gospodarczy; łączność; bezpieczeństwo; sprawowanie rządów; migracja i mobilność.

Konsultacje:

Przewodniczący Juncker powiedział, że w ciągu pierwszego roku kadencji nowej Komisji EPS zostanie poddana przeglądowi. Aby ukierunkować dyskusję na ten temat, w dniu 4 marca 2015 r. został przyjęty wspólny dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela, w którym nakreślono wstępne wnioski wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń z EPS, jak również główne kwestie do dyskusji z partnerami oraz zainteresowanymi stronami.

Kontekst:

Art. 8 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy”.

EPS powstała w 2003 r. w celu zacieśnienia stosunków między UE a jej krajami sąsiadującymi. Obejmuje ona na południu: Algierię, Egipt, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, Palestynę, Syrię i Tunezję; na wschodzie: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę.

Celem EPS, zmienionej w 2011 r. w wyniku wydarzeń arabskiej wiosny, jest wspieranie krajów partnerskich, które podejmują reformy prowadzące do demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka, poprzez wkład w ich rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i promowanie partnerstwa ze społecznościami równolegle do stosunków rządowych. Odnowiona EPS dąży do wzmocnienia współpracy w dziedzinie polityki i bezpieczeństwa, wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, pobudzenia handlu i usprawnienia współpracy w innych sektorach.

Nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI), którego pula wynosi 15,4 mld EUR na lata 2014-2020, dostarcza znacznej części funduszy 16 krajom partnerskim. Dzięki podejściu motywacyjnemu możliwa jest elastyczność w zakresie różnicowania pomocy finansowej na podstawie postępów poszczególnych krajów w dążeniu do demokracji i poszanowania praw człowieka.

Dodatkowe informacje:

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 4 marca 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE