Dla otwartej i bezpiecznej Europy
2015-03-25 | 13:14:28

Dla otwartej i bezpiecznej Europy: UE przeznaczy 1,8 mld euro na rzecz azylantów i na problemy związane z migracją, integracją oraz bezpieczeństwem

Komisja Europejska zatwierdziła 22 nowe wieloletnie programy krajowe w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) na lata 2014-2020 o łącznej wartości około 1,8 mld euro. W bieżącym roku zostanie zatwierdzonych dalszych 36 programów krajowych. Te dwa elementy finansowania przez UE stanowią wsparcie wysiłków państw członkowskich w dziedzinie azylu, migracji, integracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos podkreślił: „Migracja jest jednym z dziesięciu priorytetów działania obecnej Komisji.Usprawnienie polityki migracyjnej we wszystkich jej aspektach jest kluczowe dla pomyślnego funkcjonowania naszych społeczeństw. Chcemy, aby obywatele osiągali sukcesy, i chcemy, aby byli oni bezpieczni. Lecz państwa członkowskie nie są w stanie tego osiągnąć samodzielnie. Dlatego też Komisja Europejska od dawna znacząco wspiera państwa członkowskie w tym zakresie i nadal będzie to robić."

Finansowanie w ramach AMIF stanowi wsparcie krajowych działań mających na celu: poprawę zdolności przyjmowania migrantów, poprawę jakości procedur azylowych zgodnie z normami unijnymi, integrację imigrantów na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz bardziej zrównoważone programy powrotów. Program ISF wspiera krajowe działania na rzecz poprawy zarządzania granicami państw członkowskich (w szczególności przez zastosowanie nowoczesnych technologii interoperacyjnych), usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie egzekwowania prawa oraz wzmocnienie zdolności państw członkowskich do skutecznego zarządzania ryzykiem w sferze bezpieczeństwa publicznego obejmującym takie kwestie jak terroryzm, radykalizacja oparta na przemocy, przemyt narkotyków, cyberprzestępczość i bezpieczeństwo cybernetyczne, handel ludźmi oraz inne formy przestępczości zorganizowanej.

Oprócz przydziałów podstawowych (zob. załącznik 2),większość programów zatwierdzonych dziś przez Komisję korzysta z dodatkowych środków udostępnionych niektórym państwom członkowskim, które zaproponowały, że zrealizują konkretne działania o znaczącym wymiarze transnarodowym, takie jak wspólne projekty dotyczące powrotów i ponownej integracji w ramach AMIF czy też rozpoczęcie współpracy konsularnej w ramach ISF. Dodatkowe środki w ramach niektórych programów ISF zostaną również zainwestowane w sprzęt wielkogabarytowy, który w razie konieczności będzie udostępniany do celów wspólnych operacji Frontexu. Kwota prawie 100 mln euro udostępniona za pośrednictwem programów AMIF zostanie wykorzystana na wsparcie unijnego programu przesiedleń w latach 2014-2015.

Komisja prowadzi prace nad szybkim zatwierdzeniem pozostałych programów krajowych. Fundusze AMIF i ISF, których łączny budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 7 mld euro, są głównymi instrumentami finansowymi UE umożliwiającymi inwestowanie w otwartą i bezpieczną Europę.

Kontekst

Działania UE w dziedzinie migracji i spraw wewnętrznych są finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji przyczynia się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i wypracowania wspólnego podejścia do kwestii azylu i migracji.

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (obejmujący dwie części: Granice i wizy oraz Współpracę policyjną i instrument zarządzania kryzysowego) pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w Unii, umożliwiając jednocześnie legalne podróżowanie i zapewniając skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii.

Około 85 procent środków z Funduszu wydatkowanych jest za pośrednictwem programów krajowych: wieloletnich dokumentów strategicznych obejmujących okres 2014-2020. Programy te są przygotowywane, wdrażane, monitorowane i oceniane przez odpowiedzialne organy w państwach członkowskich — we współpracy z właściwymi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego — i zatwierdzane przez Komisję.

Komisja zarządza pozostałą częścią (około 15 procent wszystkich zasobów), w przypadku której przyjmowane są programy prac w ramach trzech instrumentów finansowych. To za pośrednictwem tych programów Komisji finansowane są działania unijne i pomoc dla państw członkowskich w sytuacjach nadzwyczajnych(Zob. załącznik 1, jak również same programy prac: AMIF 2014ISF-B 2014ISF-P 2014).

Dotychczas Komisja zatwierdziła 22 programy krajowe (w ramach zarządzania dzielonego), 17 programów AMIF (Austria, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Wielka Brytania) oraz pięć programów ISF (Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Francja). W 2015 r. zostanie zatwierdzonych dalszych 36 programów krajowych.

Dalsze informacje

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 25 marca 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE