KE: Kwietniowy pakiet decyzji o wszczęciu postępowań wobec państw członkowskich
2015-04-29 | 09:34:53

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła różne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 120 decyzji, w tym 38 uzasadnionych opinii i 6 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja zamyka też pewną liczbę spraw, w których przypadku kwestie sporne dotyczące zainteresowanych państw członkowskich zostały rozwiązane bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji (w języku angielskim) na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

Decyzje dotyczące Polski

Środowisko: Komisja pozywa do Trybunału POLSKĘ I SŁOWENIĘ za niewdrożenie przepisów w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych

Komisja Europejska kieruje Polskę i Słowenię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia przepisów UE w sprawie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przepisy UE, które powinny zostać wprowadzone do prawa krajowego do dnia 14 lutego 2014 r., mają na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko lub zmniejszanie wpływu tego szybko rozrastającego się strumienia odpadów. Zasady te są „przekształceniem” poprzedniej dyrektywy WEEE i zawierają kilka nowych lub znacznie zmienionych przepisów. Żadne z wymienionych państw członkowskich nie wprowadziło ani tych nowych, ani znacznie zmienionych przepisów.

W przypadku Polski Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 71 610 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

W przypadku SłoweniiKomisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych w wysokości 8 408,4 EUR dziennie do czasu wdrożenia przedmiotowych przepisów.

Efektywność energetyczna budynków: Komisja zwraca się do WŁOCH, HOLANDII i POLSKI o zapewnienie zgodności z przepisami UE

Komisja Europejska wystosowała do WłochHolandii i Polski wnioski o podjęcie odpowiednich działań i zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do prawa krajowego. Zgodnie z rzeczoną dyrektywą państwa członkowskie muszą wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają doprowadzić do tego, aby wszystkie nowe budynki budowane od 2021 r. miały niemal zerowe zużycie energii. Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 9 lipca 2012 r.

Włochy i Holandia otrzymały już uzasadnione opinie w związku z nieprzyjęciem środków transpozycji dyrektywy, odpowiednio w styczniu i w czerwcu 2013 r. Oba kraje przyjęły od tego czasu środki transpozycji, jednak niektóre przepisy dyrektywy wciąż nie zostały przetransponowane. Jeżeli chodzi o Polskę, w lipcu 2014 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości UE. W odpowiedzi Polska w krótkim czasie przyjęła środki mające na celu transponowanie dyrektywy. Jednakże, jak wynika z dalszej analizy Komisji, niektóre przepisy dyrektywy nadal nie zostały przetransponowane. W związku z tym Komisja przesłała dodatkowe uzasadnione opinie do wymienionych trzech państw członkowskich, zwracając się do nich o dopełnienie transpozycji pozostałych przepisów dyrektywy. Dodatkową uzasadnioną opinią wystosowaną do Polski zawieszono decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału. Jeżeli państwa te nie wywiążą się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może w ostateczności skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, z możliwością wniesienia o nałożenie kar pieniężnych. Ponieważ żadne państwo członkowskie nie dokonało transpozycji wszystkich przepisów UE na mocy niniejszej dyrektywy w terminie, Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko wszystkim 28 państwom członkowskim.

W 2014 r. Komisja postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko czterem państwom członkowskim (Austrii, Belgii, Finlandii i Polsce). Od tego czasu Belgia i Finlandia dokonały pełnej transpozycji dyrektywy, Komisja podjęła zatem decyzję o wycofaniu z sądu spraw przeciwko obu tym państwom członkowskim. Od tego czasu większość państw członkowskich dopełniła obowiązku transpozycji, toteż otwarte pozostają tylko sprawy naruszenia dotyczące Austrii, Włoch, Holandii, Republiki Czeskiej i Polski. Dalszych kroków prawnych w tych sprawach można się spodziewać w kolejnych rundach oceny domniemanego naruszenia.

Bliższe informacje (w języku angielskim) na temat dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków są dostępne na stronie internetowej DG ds. Energii.

Energia: wniosek do POLSKI o prawidłowe stosowanie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię do Polski , apelując o zapewnienie prawidłowego wprowadzenia w życie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, w szczególności w odniesieniu do biopaliw. Dyrektywa zawiera podstawowe przepisy służące realizacji celu, jakim jest osiągnięcie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2020 r. Obejmuje ona również kluczowe przepisy dotyczące ustalenia indywidualnych celów w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii dla każdego państwa członkowskiego oraz dla osiągnięcia celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r. W przypadku gdy do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się biopaliwa, muszą one spełniać określone wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Państwa członkowskie muszą również traktować biopaliwa i surowce jednakowo, bez względu na ich pochodzenie. Wbrew temu, co zostało przewidziane w dyrektywie, polskie ustawodawstwo w sposób nieuzasadniony różnicuje traktowanie zrównoważonych biopaliw i surowców w zależności od ich pochodzenia geograficznego. Komisja podnosiła już podobne problemy w trakcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii i Portugalii.

Bliższe informacje (w języku angielskim) na temat dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii są dostępne na stronie internetowej DG ds. Energii.

Środowisko: Komisja wzywa POLSKĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie ochrony wód gruntowych

Komisja Europejska apeluje do Polski, by ta dostosowała swoje przepisy dotyczące ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu do dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych. Komisja zaobserwowała niedociągnięcia we wprowadzaniu w życie przepisów ustawodawstwa w tej dziedzinie i w dniu 24 listopada 2011 r. wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia. Następnie Polska zgłosiła trzy akty prawne, które rozwiązały szereg problemów, ale pewne luki pozostają do uzupełnienia, w tym w zakresie oceny stanu wód gruntowych. Komisja kieruje zatem uzasadnioną opinię. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 29 kwietnia 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE