Komisja przyjmuje pierwsze sprawozdanie na temat postępów w walce z handlem ludźmi
2016-05-20 | 14:21:16

Komisja przyjmuje pierwsze sprawozdanie na temat postępów w walce z handlem ludźmi

Komisja złożyła dziś pierwsze sprawozdanie dotyczące postępów w walce z handlem ludźmi. Przedstawiono w nim tendencje i wyzwania związane z handlem ludźmi, przeanalizowano poczynione postępy i podkreślono najpoważniejsze kwestie, którymi Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą zająć się w pierwszej kolejności. Postępy są niewątpliwe, jednak aby skutecznie zwalczać handel ludźmi państwa członkowskie UE muszą zwiększyć wysiłki.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: „Fakt, że w XXI wieku w UE ludzi się sprzedaje, kupuje i wykorzystuje jak towary jest niewybaczalny i niemożliwy do zaakceptowania zarówno pod względem moralnym, jak i prawnym. Skończenie z tym jest naszym indywidualnym, zbiorowym i prawnym obowiązkiem. W tym celu wprowadziliśmy solidne i dalekosiężne ramy prawne. Naszym głównym zadaniem jest teraz dopilnowanie, by były one w pełni stosowane, tak by sprawcy ponosili odpowiedzialność, a ofiary były należycie chronione i wspierane. Dzisiejsze przełomowe sprawozdanie pomoże nam w dalszym rozwijaniu ram polityki”.

Myria Vassiliadou, unijny koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi, powiedziała: „Przyjęcie w 2011 r. unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania handlu ludźmi stanowiło impuls do działań służących podnoszeniu świadomości na temat skali tego zjawiska w UE oraz konieczności zwalczania go przy użyciu szerokiego spektrum narzędzi, od kodeksu karnego po środki zapobiegawcze. Tendencje i wyzwania określone w sprawozdaniu wyraźnie pokazują, że już najwyższy czas, by państwa członkowskie zwiększyły wysiłki na rzecz skutecznego wdrożenia dyrektywy i wywiązania się ze swych zobowiązań”.

Ze sprawozdania wynika, że w latach 2013-2014 zarejestrowano 15 846 kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców jako ofiary handlu ludźmi w UE. Zważywszy na złożoność sprawozdawczości na temat tego zjawiska, faktyczna liczba ofiar może być znacznie wyższa niż wynika z rejestrów organów krajowych. Zgodnie ze sprawozdaniem nadal najbardziej rozpowszechniony jest handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego (67 % zarejestrowanych ofiar), a następnie – handel ludźmi do celów pracy przymusowej (21 % zarejestrowanych ofiar). Ponad trzy czwarte zarejestrowanych ofiar stanowiły kobiety (76 %), a co najmniej 15 % dzieci.

Jedną z najgwałtowniej rosnących tendencji jest liczba dzieci padających ofiarą handlarzy ludźmi. Stwierdzono też wzrost liczby ofiar niepełnosprawnych oraz pochodzenia romskiego. W sprawozdaniu podkreślono również powiązania między handlem ludźmi a innymi formami przestępczości i wykorzystywania osób najbardziej narażonych na zagrożenia w kontekście obecnego kryzysu migracyjnego, a także szerokie wykorzystywanie internetu i nowych technologii do werbowania ofiar.

Aby sprostać kluczowym wyzwaniom w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi, państwa członkowskie UE muszą w pełni i poprawnie wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie zwalczania handlu ludźmi, by zwiększyć liczbę dochodzeń i skuteczniej ścigać sprawców, ustanowić odpowiednie mechanizmy służące wczesnej identyfikacji ofiar i ich ochronie oraz wzmocnić środki zapobiegania handlowi ludźmi.

Komisja będzie kontynuować prace nad skoordynowaną i spójną reakcją na handel ludźmi. Do końca 2016 r. Komisja opublikuje dwa sprawozdania dotyczące zgodności i kryminalizacji oraz strategię w sprawie zwalczania handlu ludźmi na okres po 2016 r. Najważniejszym priorytetem jest ochrona dzieci na szlaku migracyjnym. W swej reformie wspólnego europejskiego systemu azylowego Komisja zwraca też szczególną uwagę na małoletnich bez opieki - wyjątkowo bezbronnych wobec handlarzy ludźmi.

Kontekst

Handel ludźmi stanowi pogwałcenie praw podstawowych i jest wyraźnie zabroniony na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Został również wskazany jako przestępstwo w art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przyjęta w 2011 r. dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi promuje stosowanie podejścia ukierunkowanego na ofiary, obejmującego aspekt płci, i uwzględnia działania w tak różnych obszarach, jak: przepisy prawa karnego, ściganie przestępców, wsparcie dla ofiar oraz prawa ofiar w postępowaniu karnym, zapobieganie handlowi ludźmi i monitorowanie stosowania dyrektywy.

Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016UE określiła 40 konkretnych i praktycznych środków zwalczania handlu ludźmi, które kładą nacisk na ochronę ofiar i ich prawa.

Wyniki pierwszego sprawozdania na temat postępów w walce z handlem ludźmi zostaną uwzględnione przy opracowywaniu strategii w sprawie zwalczania handlu ludźmi na okres po 2016 r., która zostanie opublikowana w 2016 r.

Unijny koordynator ds. zwalczania handlu ludźmiodpowiada za poprawę koordynacji i spójności między instytucjami i agencjami unijnymi, państwami członkowskimi i podmiotami międzynarodowymi oraz rozwijanie istniejących i tworzenie nowych unijnych strategii politycznych w zakresie walki z handlem ludźmi.

Dodatkowe informacje

Arkusz informacyjny: Pierwsze sprawozdanie Komisji na temat postępów w walce z handlem ludźmi

Sprawozdanie Komisji na temat postępów w walce z handlem ludźmi (2016)

Dokument roboczy służb Komisji

Strona internetowa Komisji: Razem przeciwko handlowi ludźmi

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, IP/16/1757, Bruksela, 19 maja 2016 r.

EUROPE DIRECT W POLSCE