INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ
Polityka UE

Pełna lista obszarów działalności UE
www.europa.eu/pol/index_pl.htm


Rolnictwo, rybołówstwo i żywność
www.ec.europa.eu/policies/agriculture_fisheries_food_pl.htm

Przedsiębiorstwa
www.ec.europa.eu/policies/business_pl.htm

Akcja "Klimat"
www.ec.europa.eu/policies/climate_action_pl.htm

Działania interdyscyplinarne
www.ec.europa.eu/policies/cross_cutting_policies_pl.htm

Kultura, edukacja i młodzież
www.ec.europa.eu/policies/culture_education_youth_pl.htm

Gospodarka, finanse, podatki
www.ec.europa.eu/policies/economy_finance_tax_pl.htm

Zatrudnienie i prawa socjalne
www.ec.europa.eu/policies/employment_social_rights_pl.htm

Energia i zasoby naturalne
www.ec.europa.eu/policies/energy_natural_resources_pl.htm

Środowisko, konsumenci i zdrowie
www.ec.europa.eu/policies/environment_consumers_health_pl.htm

Polityka zagraniczna UE
www.ec.europa.eu/policies/external_relations_foreign_affairs_pl.htm

Sprawiedliwość i prawa obywateli
www.ec.europa.eu/policies/justice_citizens_rights_pl.htm

Regiony i rozwój lokalny
www.ec.europa.eu/policies/regions_local_development_pl.htm

Nauka i technologia
www.ec.europa.eu/policies/science_technology_pl.htm

Transport i podróże
www.ec.europa.eu/policies/transport_travel_pl.htm

 

 

EUROSTAT. Strona unijnego biura statystycznego podlegającego Komisji Europejskiej.
www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home


Europejski Urząd Patentowy. Strona organu wykonawczego Europejskiej Organizacji Patentowej
www.epo.org


Eurobarometr przedstawia badania opinii publicznej w krajach UE.
www.ec.europa.eu/public_opinion

EurLex to portal gwarantujący dostęp do publikacji prawnych Unii Europejskiej
www.eur-lex.europa.eu

Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Urząd Publikacji). Strona wydawnictwa Unii Europejskiej (UE), które wydaje między innymi Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
www.publications.europa.eu

EU Bookshop. Unijna, internetowa księgarnia, w której można zaopatrzyć się w publikacje UE.
www.bookshop.europa.eu

Obywatele i Przedsiębiorcy 
www.ec.europa.eu/youreurope

Twój głos w Europie Serwis umożliwia przedstawienie swojej opinii i zarazem odegranie aktywnej roli w procesie tworzenia europejskiej polityki.
www.ec.europa.eu/yourvoice

Demokracja, dialog, debata. Serwis poświecony debacie nad przyszłością UE
www.europa.eu/debateeurope

Program Erasmus+
www.erasmusplus.org.pl

EUROPE DIRECT W POLSCE