Prawa pasażerów linii lotniczych - raport KE
2014-05-15 | 19:13:55

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący rozpatrywania skarg i egzekwowania praw pasażerów transportu lotniczego w Europie w latach 2010-2012. Z raportu wynika, że liczba skarg kierowanych do władz krajowych dotyczących odszkodowań i pomocy zmniejszyła się od pamiętnego roku 2010 (chmura pyłu wulkanicznego, zakłócenia spowodowane opadami śniegu). Linie lotnicze ukarane zostają jedynie w 1 proc. przypadków, ponieważ większość skarg regulowana jest bez konieczności uciekania się do takich środków w celu zapewnienia egzekwowania praw pasażerów. Skargi składane przez osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej dotyczące problemów w transporcie lotniczym utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w takich przypadkach nie nałożono żadnej kary na linie lotnicze.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Jestem dumny z osiągnięć Europy w dziedzinie praw pasażerów w ostatnich pięciu latach. Ale prawa mają znaczenie tylko wtedy, gdy są skutecznie egzekwowane. Komisja będzie starała się zapewnić, by podróżni byli w pełni świadomi swych praw i wiedzieli, jak złożyć skargę, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Głównym celem trwającego przeglądu praw pasażerów linii lotniczych jest również usprawnienie stosowania i egzekwowania tych praw”.

Statystyki oparte są na danych dostarczonych przez krajowe organy wykonawcze z 28 państw członkowskich oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Główne wnioski z raportu są następujące:

  • Liczba skarg, jakie otrzymały krajowe organy wykonawcze na mocy rozporządzenia ustanawiającego odszkodowania i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów (rozporządzenie (WE) nr 261/2004), wyniosła 91 726 w 2010 r., 52 675 w 2011 r. i 56 478 w 2012 r.
  • W okresie sprawozdawczym krajowe organy wykonawcze niechętnie odnosiły się do nakładania kar na przewoźników lotniczych dopuszczających się naruszeń. Kary zastosowano tylko w nieco ponad 1 proc. przypadków. Pokazuje to, że kary nakładane są w ostateczności, gdy już wszystkie inne środki stosowane w celu zapewnienia zgodności zawiodą.
  • Mimo to kary nakładane na linie lotnicze dopuszczające się naruszeń są lepiej opracowane i stosowane. Oznacza to, że chociaż nakładanych kar jest niewiele, to stanowią one coś więcej niż tylko pisemne ostrzeżenie.
  • Liczba skarg, jakie otrzymały krajowe organy wykonawcze na mocy rozporządzenia w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (rozporządzenie (WE) nr 1107/2006), wyniosła 128 w 2010 r. i 111 w 2011 r. Liczba ta wzrosła do 275 w 2012 r. Jednak wzrost ten jest efektem czysto statystycznym – ponieważ od tego roku zostały również uwzględnione dane dotyczące Zjednoczonego Królestwa – i nie odzwierciedla on tendencji leżącej u podstaw wzrostu. Nie nałożono żadnych kar na przewoźników lotniczych.

Informacje ogólne

Dane te obejmują obydwa rozporządzenia w sprawie praw pasażerów linii lotniczych: Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.

Komisja zobowiązuje się do zapewnienia, by obywatele mogli skutecznie korzystać z przysługujących im praw w czasie podróży drogą lotniczą. Jednocześnie Komisja angażuje się we wspieranie równych szans między przewoźnikami lotniczymi w całej UE m.in poprzez zachęcanie do upubliczniania informacji o karach nałożonych przez władze państw członkowskich. Niniejszy dokument statystyczny jest odpowiedzią na prośby napływające z różnych źródeł (m.in. z Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, branży transportu lotniczego) o rzetelne dane dotyczące tego, w jaki sposób państwa członkowskie wypełniają swoje obowiązki w zakresie rozpatrywania i egzekwowania skarg.

Dalsze działania

W dniu 13 marca 2013 r. Komisja zaproponowała pakiet środków w celu zapewnienia, by pasażerowie linii lotniczych mieli nowe i lepsze prawa do informacji, opieki i zmiany planu podróży, jeżeli utknęli na lotnisku, a także do usprawnionej procedury składania skarg i do skuteczniejszych środków wykonawczych.

Wniosek ten jest obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 15 maja 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE