Komisja wzywa Polskę do przyjęcia przepisów w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
2014-09-25 | 14:34:26

Główne wrześniowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 147 decyzji, w tym 39 uzasadnionych opinii i 4 decyzje dotyczące wniesienia spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jedna z uzasadnionych opinii dotyczy Polski, poniżej przedstawiono streszczenie tej decyzji.

Streszczenia pozostałych najważniejszych decyzji można znaleźć w dzisiejszej notatce MEMO/14/537.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

Uzasadnione opinie:

  • Lotnictwo: Komisja wzywa POLSKĘ do przyjęcia przepisów w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Komisja przesłała dziś do Polski uzasadnioną opinię w związku z brakiem dostosowania obowiązującego w Polsce prawa do wymogów UE w zakresie zarządzania przepływem ruchu lotniczego (rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010). Przepisy krajowe należało wdrożyć do 2011 r. w celu optymalizacji dostępnej pojemności przestrzeni powietrznej. W praktyce rozporządzenie wymaga, aby operatorzy statków powietrznych respektowali plany lotu oraz przypisane im przydziały czasu na start lub lądowanie, a także koordynowali swoje operacje z instytucjami zapewniającymi służbę kontroli ruchu lotniczego i centralną jednostką zarządzania ruchem lotniczym. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do ustanowienia kar nakładanych za naruszenie tych przepisów i wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić ich wdrożenie. Należy ustanowić krajowe przepisy dotyczące kar, co ma na celu: zwalczanie nadużywania planów lotu, stosowania wielokrotnych planów lotu oraz niewłaściwego stosowania przydziałów czasu na start lub lądowanie, ponieważ praktyki te obniżają skuteczność zarządzania ruchem lotniczym. Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia rozporządzenia. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Notatka Komisji Europejskiej, Bruksela, 25 września 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE