Wieloletni plan zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim
2014-10-06 | 16:49:24

Aby zapewnić rybakom większą przewidywalność oraz połowy na wysokim, stabilnym i zrównoważonym poziomie, Komisja Europejska przedstawiła dziś, po raz pierwszy w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa, wniosek w sprawie wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim dotyczącego zasobów dorsza, śledzia i szprota. Jest to pierwszy prawdziwy plan zarządzania połowami wielogatunkowymi, który ma zastąpić obecny plan zarządzania dotyczący dwóch bałtyckich stad dorsza.

Plan ten zapewni zrównoważoną eksploatację zasobów wspomnianych gatunków w Morzu Bałtyckim, umożliwiając osiągniecie stabilizacji w sektorze i wyższej wydajności rybołówstwa.

  • Dla rybaków oznacza to jaśniejsze i prostsze zasady. W planie tym w gestii państw członkowskich i zainteresowanych stron pozostawiono decyzje, w jaki sposób najlepiej go realizować w ich części basenu morskiego. Dzięki temu planowi podmioty lokalne będą miały również większą możliwość podejmowania działań w zakresie rozwoju środków technicznych i przejmowania odpowiedzialności za zarządzanie rybołówstwem.
  • Plan ten dotyczy kilku łowisk, w związku z czym zapewnia on oparcie zarządzania rybołówstwem na najbardziej aktualnych informacjach naukowych dotyczących interakcji wewnątrz stad i pomiędzy nimi oraz interakcji z innymi elementami ekosystemu i środowiska.
  • Zamiast pespektywy krótkoterminowej w planie tym przyjmuje się długofalowe podejście do zarządzania stadami ryb, uwzględniając szczególne cechy różnych łowisk. Takie podejście ma kluczowe znaczenie w realizacji celu, jakim jest eksploatacja stad ryb na zrównoważonym poziomie.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Reformując wspólną polityką rybołówstwa, chcieliśmy osiągnąć przyjęcie właśnie takich planów, jak nowy plan dotyczący połowów w Morzu Bałtyckim. Daje on kompetencje podmiotom regionalnym; zamiast planowania z roku na rok plany długoterminowe umożliwią zapewnienie trwałości zasobów ryb w Morzu Bałtyckim i stabilnego źródła dochodów z połowów rybakom. Zreformowana polityka rybołówstwa jest obecnie intensywnie wdrażana i z niecierpliwością oczekuję przedstawienia kolejnych planów dotyczących innych basenów morskich”.

Przedmiotowy plan zarządzania stanowi pierwszy tego typu wniosek w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa i po wyjściu w kwietniu tego roku z międzyinstytucjonalnego impasu w negocjacjach między Parlamentem Europejskim a Radą. Zostanie on poddany dalszej dyskusji z Parlamentem Europejskim i Radą.

Perspektywa długoterminowa: wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa

W planie uwzględniono nowe elementy WPRyb, od wdrożenia obowiązku wyładunku po współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

Zawarto w nim obowiązek wyładunku wszystkich połowów dorsza, śledzia, szprota i gładzicy pochodzących z bałtyckich stad dorsza, śledzia i szprota, z wyjątkiem przypadków, w których istnieją dowody wysokiego wskaźnika przeżywalności.

Państwa członkowskie wraz z komitetami doradczymi będą teraz w dużo większym stopniu zaangażowane w proces zarządzania rybołówstwem. W planie określono również zasady współpracy regionalnej w celu przyjęcia środków technicznych, przepisy dotyczące obowiązku wyładunku i szczególne środki ochrony dotyczące przyłowów w przypadku stad, których to dotyczy.

Kontekst

Przedłożony dziś wniosek stanowi pierwszy wieloletni plan przyjęty zgodnie z nową wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), która weszła w życie w styczniu 2014 r. Zgodnie z założeniami zreformowanej WPRyb plany wieloletnie powinny zawierać cel i termin osiągnięcia poziomów połowów zapewniających zrównoważenie (poziomach maksymalnego podtrzymywalnego połowu). Należy w nich również przewidzieć środki służące wdrożeniu obowiązku wyładunku, środki techniczne, jak również, w stosownych przypadkach, gwarancje dotyczące działań naprawczych.

Proponowany dziś plan zastąpi obecny plan zarządzania dotyczący dwóch bałtyckich stad dorsza, przy czym nowym planem objęte zostanie również zarządzanie zasobami śledzia i szprota.

Wniosek Komisji oparty został na opiniach naukowych Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES).

Był on również przedmiotem konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSAC). W związku z przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i publikacją w kwietniu 2014 r. sprawozdania końcowego grupy zadaniowej ds. planów wieloletnich, ustanowionej przez Parlament Europejski i Radę, przeprowadzono dalsze konsultacje z zainteresowanymi stronami w ramach BSAC oraz z administracjami państw członkowskich na forum BALTFISH w okresie od marca do czerwca 2014 r.

Dodatkowe informacje

Wieloletnie plany w zakresie rybołówstwa:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm

Komunikat prasowy z 3 września 2014 r.: „Morze Bałtyckie: Komisja potwierdza zrównoważenie stad śledzia i proponuje zwiększenie uprawnień do połowów na 2015 r.” (IP/14/959).

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 6 października 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE