Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Polski
2014-12-12 | 15:42:41

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski (PROW) został dzisiaj formalnie przyjęty przez Komisję Europejską. Określa on priorytety, zgodnie z którymi Polska powinna wykorzystać 13,5 mld euro środków publicznych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w latach 2014–2020 (8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z funduszy krajowych). Jedna trzecia funduszy została skierowana na „zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności” – PROW przewiduje wsparcie inwestycji w ok. 200 000 gospodarstw. Powinno to doprowadzić do utworzenia ponad 22 000 miejsc pracy oraz powstania ponad 1 800 grup producentów. Ponadto 30 proc. wsparcia zarezerwowano na praktyki rolnicze korzystne dla środowiska i klimatu – wsparcie w tym obszarze ma objąć 19 proc. użytków rolnych w Polsce.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze trzy spośród 118 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają na celu poprawę konkurencyjności sektora rolnego UE z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz klimatu, a także umacnianie struktury gospodarczej i społecznej społeczności wiejskich w okresie do roku 2020. Równolegle z polskim PROW zatwierdzone zostały w dniu dzisiejszym także Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Danii oraz Austrii. 6 kolejnych programów* zostanie przyjętych przed końcem bieżącego roku. Całkowita liczba 118 wdrażanych na szczeblu krajowym lub regionalnym programów, otrzyma łączne finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014 – 2020 w wysokości 95,6 mld euro, która to kwota zostanie wsparta dodatkowymi środkami ze źródeł krajowych, regionalnych oraz prywatnych.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: „Obszary wiejskie w UE – z sektorem rolnym oraz szeregiem innych rodzajów działalności gospodarczej – dają nam miejsca pracy, możliwości wypoczynku i rekreacji, piękno przyrody oraz przyjemne miejsce do pracy i zamieszkania. Obszary te potrzebują jednak odpowiedniego wsparcia w celu uwolnienia ich pełnego potencjału. Nowe pokolenie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich posłuży do zapewnienia tego wsparcia. W dniu dzisiejszym przyjęte zostały pierwsze trzy Programy, natomiast kolejne sześć zostanie przyjęte w przyszłym tygodniu, co odpowiada ok. 22 % całkowitej puli wydatków UE na rozwój obszarów wiejskich. Szacujemy, że programy obejmujące blisko jedną trzecią unijnego finansowania przejdą cały proces akceptacji jeszcze przed Wielkanocą.

Jednym z największych atutów naszej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich jest to, iż spośród 6 głównych priorytetów każde państwo członkowskie lub region może wybrać do zaprojektowania swoich programów te, które najlepiej dostosowane są do jego warunków. I tak widzimy dziś bardzo dobre tego przykłady w przypadku polskiego PROW, który ukierunkowany jest na utworzenie ponad 22 000 miejsc pracy, pomoc inwestycyjną dla około 200 000 gospodarstw oraz powstanie około 1 800 grup producentów.

Na podstawie doświadczeń z mojej rodzinnej Irlandii, nowoczesny i dynamiczny sektor rolny może stanowić siłę napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. W swoich programach rozwoju obszarów wiejskich wspieranych funduszami unijnymi, poszczególne państwa członkowskie i regiony otrzymują odpowiedni instrument, aby uwolnić drzemiący w nich potencjał.”

Kontekst

Rozwój obszarów wiejskich stanowi drugi filar wspólnej polityki rolnej, w ramach którego państwom członkowskim udostępniana jest pula środków unijnych do wykorzystania na poziomie krajowym lub regionalnym w ramach współfinansowania wieloletnich programów. W sumie we wszystkich 28 państwach członkowskich dofinansowanie otrzyma około 118 programów. W nowym rozporządzeniu w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 jest mowa o sześciu priorytetach gospodarczych, środowiskowych i społecznych, natomiast poszczególne programy określają konkretne cele, które należy osiągnąć. Ponadto z każdym państwem członkowskim została zawartaumowa partnerstwa, określająca ogólną strategię w odniesieniu do finansowanych przez UE inwestycji strukturalnych, która pozwoli na lepszą koordynację działań i zwiększenie synergii z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI).

* kolejne Programy, których przyjęcie planowane jest przed końcem 2014 r.: Finlandia (kontynentalna); Portugalia Continente oraz  4 programy  niemieckie –  Krajowy Program Ramowy,  Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programy regionalne dla Saksonii i Saksonii-Anhalt.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 12 grudnia 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE