Komisja chce usprawnić wymianę danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich
2016-01-19 | 14:00:21

Komisja chce usprawnić wymianę danych z rejestrów karnych
na temat obywateli państw trzecich

 

Komisja przedstawiła dziś propozycję ułatwienia wymiany danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich w UE poprzez usprawnienie Europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). Jest to jedno z głównych działań Europejskiej agendy bezpieczeństwa służącej poprawie współpracy organów krajowych w celu zwalczania terroryzmu i innych form poważnej przestępczości transgranicznej. Inicjatywa ta ma zapewnić wykorzystanie pełnego potencjału ECRIS, który już teraz ułatwia wymianę danych z rejestrów karnych na temat obywateli UE.

V?ra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, skomentowała: „Listopadowe ataki w Paryżu potwierdzają pilna potrzebę ściślejszej i sprawniejszej współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w całej UE. ECRIS to ważne narzędzie w walce z przestępczością transgraniczną, ponieważ umożliwia on państwom członkowskim wymianę informacji na temat wyroków skazujących wydanych gdziekolwiek w UE. Nasza dzisiejsza propozycja dotyczy uwzględnienia w ECRIS wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich. Sędziowie, prokuratorzy i funkcjonariusze policji będą mogli łatwiej przekazywać sobie te informacje, co usprawni w całej Unii współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w UE. Uwzględnianie odcisków palców obywateli państw trzecich daje solidne narzędzie przeciwdziałania wykorzystywaniu fałszywych dokumentów tożsamości”.

Utworzony w 2012 r. ECRIS umożliwia krajowym organom wymiaru sprawiedliwości uzyskiwanie – na potrzeby postępowań sądowych lub do innych celów, np. postępowań karnych – informacji na temat wyroków skazujących wydanych wobec obywateli innych państw członkowskich. System ten zapewnia szybką i skuteczną wymianę informacji między organami krajowymi, co usprawnia zapobieganie przestępczości transgranicznej i terroryzmowi oraz pozwala efektywniej je zwalczać. Obecnie państwa członkowskie wymieniają rocznie za pośrednictwem ECRIS około 288 000 wiadomości na temat wyroków skazujących wydanych w całej UE.

W ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa Komisja podejmuje działania polegające na ułatwieniu wyszukiwania w ECRIS informacji o wyrokach skazujących wydanych w UE wobec obywateli państw trzecich, w celu dostosowania się do nowych i zmieniających się zagrożeń. Zapewni to objęcie systemem wymiany danych z rejestrów karnych zarówno informacji dotyczących obywateli UE, jak i obywateli spoza UE, przynosząc następujące korzyści:

  • Zapewnienie lepszej ochrony wszystkim obywatelom w całej UE: sprawniejsza wymiana informacji między organami krajowymi przyczyni się do skuteczniejszego i szybszego zapobiegania przestępczości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w całej UE.
  • Ściślejsza współpraca organów wymiaru sprawiedliwości: ułatwienie wyszukiwania danych o wyrokach skazujących wobec obywateli spoza UE zachęci organy krajowe do częstszego korzystania z ECRIS.
  • Ograniczenie kosztów i większa skuteczność: dzięki włączeniu do ECRIS danych figurujących w rejestrach karnych w odniesieniu do obywateli spoza UE państwa członkowskie poszukujące takich informacji nie będą już musiały wysyłać wniosku o te informacje do każdego państwa członkowskiego. Ograniczy to koszty ponoszone przez organy krajowe i zmniejszy ich obciążenia administracyjne. Ułatwi to również obywatelom spoza UE wykazanie (np. na potrzeby zatrudnienia), że nie byli karani.
  • Lepsza identyfikacja dzięki wymianie danych daktyloskopijnych: w celu rozwiązania problemu niewłaściwego rejestrowania obywateli państw trzecich oraz zwalczania wykorzystywania fałszywej tożsamości, wymieniane informacje z rejestrów karnych będą zawierać również dane daktyloskopijne.

Kontekst

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) utworzono w 2012 r. na podstawie decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW oraz decyzji Rady 2009/316/WSiSW. Celem tego systemu jest umożliwienie państwom członkowskim skutecznej wymiany informacji na temat wydanych w UE wyroków skazujących za przestępstwo. ECRIS stanowi kluczowy element priorytetowego dla Komisji obszaru wspólnej przestrzeni sprawiedliwości i praw podstawowych, jak również Europejskiej agendy bezpieczeństwa (IP/15/4869), w której wyraźnie wezwano do ujęcia w ECRIS danych dotyczących obywateli państw trzecich w celu sprawniejszego zapobiegania przestępczości transgranicznej i terroryzmowi oraz skuteczniejszego ich zwalczania.

Dalsze działania

Komisarz V?ra Jourová przedstawi wniosek w tej sprawie na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 26 stycznia 2016 r. Wniosek ten zostanie następnie poddany debacie przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Po zakończeniu procesu ustawodawczego odnośna dyrektywa wejdzie w życie rok po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Komisja będzie uważnie monitorować jej stosowanie w celu zweryfikowania jej skuteczności.

 

Dodatkowe informacje

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Strasburg, 19 stycznia 2016

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-10-03
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE