Negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgadniają nowe przepisy, które mają zwiększyć oszczędność energii
2023-03-13 | 12:49:44

Parlament Europejski
Biuro w Polsce

komunikat prasowy
13-03-2023

Negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgadniają nowe przepisy, które mają zwiększyć oszczędność energii

Posłowie do PE i szwedzka prezydencja Rady uzgodnili nowe cele w zakresie oszczędności energii zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej w UE.

Państwa członkowskie powinny wspólnie zapewnić redukcję zużycia energii na poziomie UE o co najmniej 11,7% do 2030 r. (w porównaniu z prognozami ze Scenariusza Referencyjnego 2020). Celowi temu towarzyszyć będzie solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania, aby upewnić się, że państwa członkowskie wywiązują się ze swoich krajowych wkładów w realizację tego wiążącego celu UE.

Posłowie i prezydencja Rady zgodzili się także na roczne oszczędności energii przez państwa członkowskie na poziomie średnio 1,5% do 2030 r. Roczne oszczędności energii zaczną się od poziomu 1,3% w okresie do końca 2025 r. i stopniowo osiągną 1,9% w ostatnim okresie do końca 2030 r.

Cele powinny zostać osiągnięte poprzez działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, w różnych sektorach – m.in. administracja publiczna, budynki, przedsiębiorstwa, centra danych itp. Posłowie nalegali, aby program obejmował w szczególności sektor publiczny, który będzie musiał zmniejszać zużycie energii końcowej o 1,9% każdego roku. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, by co roku co najmniej 3% budynków użyteczności publicznej poddawano renowacji w celu uzyskania budynków o niemal zerowym zużyciu energii lub budynków o zerowej emisji. Porozumienie ustanawia również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

Cytat

Sprawozdawca Niels Fuglsang (S&D, Dania) powiedział: "Bardzo się cieszę, że udało nam się skłonić państwa członkowskie do osiągnięcia znacznie ambitniejszych celów w zakresie efektywności energetycznej. Niezwykle ważne jest, abyśmy w przyszłości nie byli już zależni od rosyjskiej energii, podczas gdy wciąż osiągamy nasze cele klimatyczne. Dzisiejszy dzień był wielkim zwycięstwem. Umowa nie tylko dobra dla naszego klimatu, ale zła dla Putina”.

"Po raz pierwszy w historii mamy cel dotyczący zużycia energii, do którego kraje członkowskie są zobowiązane się dostosować" - dodał.

Następne kroki

Wstępne porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone zarówno przez Parlament, jak i Radę.

Tło

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet „Fit for 55”, dostosowujący istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii, aby osiągnąć nowy cel UE, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 55% do 2030 r. Jeden element pakietu jest rewizja dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II), która pomoże UE osiągnąć nowy cel 55% emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym RED II UE jest zobowiązana do tego, aby do 2030 roku co najmniej 32% zużywanej przez nią energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

Pakiet „Fit for 55” obejmuje również przekształcenie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), dostosowując jej przepisy do nowego celu 55% emisji gazów cieplarnianych. EED określa obecnie poziom oszczędności energii, jaki UE musi uzyskać, aby osiągnąć uzgodniony cel poprawy efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 r.

EUROPE DIRECT W POLSCE