Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego
2024-02-08 | 09:44:23

DECYZJE W SPRAWIE UCHYBIENIA

7 lutego 2024, Bruksela

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lutym

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Dziś przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 46 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajduje się w pełnych pytaniach i odpowiedziach. Więcej informacji na temat historii danej sprawy można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej decyzje dotyczące Polski:

1. Środowisko

(Informacji udzielają: Adalbert Jahnz – Tel. +32 22953156, Maëlys Dreux – Tel.: +32 22954673)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ i PORTUGALIĘ do prawidłowej transpozycji dyrektywy ramowej w sprawie odpadów

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Polski (INFR(2023)2165) i Portugalii (INFR(2023)2148) wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłową transpozycją dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów zmieniona dyrektywą (UE) 2018/851). Zmieniona dyrektywa ustanawia prawnie wiążące cele w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Wymaga ona również od państw członkowskich usprawnienia systemów gospodarowania odpadami i poprawy efektywności wykorzystania zasobów. Termin transpozycji przez państwa członkowskie zmienionej dyrektywy do prawodawstwa krajowego upłynął 5 lipca 2020 r. Komisja wszczęła już postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko siedmiu innym państwom członkowskim (Bułgarii, Czechom, Estonii, Cyprowi, Niderlandom, Austrii i Rumunii). Wydaje się również, że Polska i Portugalia nie dokonały prawidłowej transpozycji kilku przepisów zmienionej dyrektywy. Polska nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, środków mających na celu zapewnienie ponownego użycia lub recyklingu odpadów oraz zapobiegania marnotrawieniu żywności, zasad monitorowania oraz selektywnej zbiórki odpadów i programów zapobiegania powstawaniu odpadów. Portugalia nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących utraty statusu odpadu, niektórych aspektów wymogów w odniesieniu do systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz metodyki stosowanej do pomiaru poziomów marnotrawienia żywności. W związku z tym Komisja kieruje do Polski i Portugalii wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 Emisje przemysłowe: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących emisji przemysłowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia (INFR(2023)2173) w związku z niedociągnięciami w odniesieniu do transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa 2010/75/UE). Działalność przemysłowa wywiera znaczny wpływ na środowisko i zdrowie. Dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych ustanowiono przepisy mające na celu zapobieganie szkodliwym emisjom przemysłowym do powietrza, wody i gleby oraz ich ograniczanie, a także zapobieganie wytwarzaniu odpadów. Do polskiego prawodawstwa nie transponowano prawidłowo kilku przepisów dyrektywy, w tym niektórych kluczowych definicji, przepisów dotyczących warunków wydawania pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na spalarnie i współspalarnie odpadów, przepisów dotyczących dopuszczalnych wartości emisji oraz norm jakości środowiska. Nie dokonano ponadto prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących informacji publicznej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co utrudnia udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym w odniesieniu do emisji przemysłowych. Wiele wymogów technicznych zawartych w załącznikach do dyrektywy również nie zostało prawidłowo transponowanych. Komisja kieruje zatem do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, która ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Migracja, sprawy wewnętrzne i unia bezpieczeństwa

(Informacji udzielają: Anitta Hipper – Tel.: +32 22985691; Elettra Di Massa – Tel.: +32 22982161)

 Uzasadnione opinie

Treści terrorystyczne w internecie: Komisja wzywa ESTONIĘ, IRLANDIĘ, LUKSEMBURG, POLSKĘ i PORTUGALIĘ do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Estonii (INFR(2022)2117), Irlandii (INFR(2022)2121), Luksemburga (INFR(2022)2124), Polski (INFR(2022)2128) i Portugalii (INFR(2022)2129) uzasadnionych opinii w związku z niedopełnieniem niektórych zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie. W rozporządzeniu w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie ustanowiono przepisy mające zapewnić, aby dostawcy usług hostingowych, którzy udostępniają publicznie treści użytkowników, przeciwdziałali wykorzystywaniu swoich usług do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Rozporządzenie, które weszło w życie 7 czerwca 2022 r., przewiduje kary za naruszenia i zawiera zabezpieczenia mające na celu ochronę praw podstawowych. Dostawcy usług hostingowych muszą usuwać treści o charakterze terrorystycznym w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia od organów państw członkowskich oraz wprowadzać środki, w przypadku gdy ich platformy są narażone na treści o charakterze terrorystycznym. Komisja uważa, że Estonia, Irlandia, Luksemburg, Polska i Portugalia nie wywiązały się z co najmniej jednego z obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie, takich jak wyznaczenie organów odpowiedzialnych za wydawanie nakazów usunięcia i poinformowanie o tych organach Komisji, wyznaczenie publicznego punktu kontaktowego oraz ustanowienie przepisów i środków dotyczących kar w razie niewypełnienia zobowiązań prawnych.

W związku z tym Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do wspomnianych państw członkowskich, które mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

EUROPE DIRECT W POLSCE