Komisja wyznacza Temu jako bardzo dużą platformę internetową na mocy aktu o usługach cyfrowych
2024-06-03 | 13:29:13
Zobacz także:

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dn. 31 maja 2024 Bruksela 

Komisja wyznacza Temu jako bardzo dużą platformę internetową na mocy aktu o usługach cyfrowych

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

Komisja formalnie wyznaczyła dziś Temu jako bardzo dużą platformę internetową (VLOP) na mocy aktu o usługach cyfrowych.

Temu jest internetową platformą handlową o średnio ponad 45 mln użytkowników miesięcznie w Unii Europejskiej. Ten numer użytkownika, który Temu przekazał Komisji, przekracza próg DSA dla oznaczenia jako VLOP.

Po dzisiejszym wyznaczeniu jako VLOP Temu będzie musiał przestrzegać najbardziej rygorystycznych przepisów na mocy aktu o usługach cyfrowych w terminie czterech miesięcy od jego zgłoszenia (tj. do końca września 2024 r.), takich jak obowiązek należytej oceny i ograniczenia wszelkiego ryzyka systemowego wynikającego z jego usług, w tym sporządzania i sprzedaży towarów podrobionych, niebezpiecznych lub nielegalnych oraz produktów naruszających prawa własności intelektualnej.

W szczególności te dodatkowe obowiązki obejmują:

Bardziej staranny nadzór nad nielegalnymi produktami

 • Temu musi z należytą starannością przeanalizować konkretne ryzyko systemowe związane z rozpowszechnianiem nielegalnych treści i produktów oraz związane z projektowaniem lub funkcjonowaniem jego usługi i powiązanych z nią systemów. Sprawozdania z oceny ryzyka będą musiały zostać przekazane Komisji cztery miesiące po powiadomieniu o formalnym wyznaczeniu, a następnie jeden rok.
 • Temu musi wprowadzić środki łagodzące w celu przeciwdziałania zagrożeniom, takim jak umieszczanie w wykazie i sprzedaż towarów podrobionych, produktów niebezpiecznych oraz produktów naruszających prawa własności intelektualnej. Środki te mogą obejmować dostosowanie warunków świadczenia usług, usprawnienie projektowania interfejsu użytkownika w celu lepszego zgłaszania i wykrywania podejrzanych ofert, usprawnienie procesów moderowania w celu szybkiego usuwania nielegalnych produktów oraz udoskonalenie algorytmów w celu zapobiegania promowaniu i sprzedaży zakazanych towarów.
 • Temu musi wzmocnić swoje wewnętrzne procesy, zasoby, testowanie, dokumentację i nadzór nad wszelkimi działaniami związanymi z wykrywaniem ryzyka systemowego.

Wzmocnione środki ochrony konsumentów

 • Roczne sprawozdania z oceny ryzyka sporządzane przez Temu muszą w szczególności zawierać ocenę wszelkich potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu fizycznego i psychicznego niepełnoletnich użytkowników.
 • Temu jest zobowiązane do ustrukturyzowania swojej platformy, w tym interfejsów użytkownika, algorytmów rekomendacji i warunków świadczenia usług, aby ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa i dobrostanu konsumentów i zapobiegać im. Należy wdrożyć środki mające na celu ochronę konsumentów przed zakupem towarów niebezpiecznych lub nielegalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania sprzedaży i dystrybucji produktów, które mogłyby być szkodliwe dla małoletnich. Obejmuje to wprowadzenie solidnych systemów gwarantowania wieku w celu ograniczenia zakupu artykułów o ograniczonym wieku.

Większa przejrzystość i rozliczalność

 • Temu musi dopilnować, aby jego oceny ryzyka i zgodność ze wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z aktu o usługach cyfrowych były co roku poddawane audytowi zewnętrznemu i niezależnemu.
 • Temu musi opublikować repozytoria wszystkich reklam obsługiwanych na swoim interfejsie.
 • Temu będzie musiał zapewnić dostęp do publicznie dostępnych danych badaczom, w tym zweryfikowanym naukowcom wyznaczonym przez koordynatorów ds. usług cyfrowych.
 • Przedsiębiorstwo Temu musi spełniać wymogi w zakresie przejrzystości, w tym publikować co sześć miesięcy sprawozdania na temat przejrzystości decyzji dotyczących moderowania treści i zarządzania ryzykiem, oprócz sprawozdań na temat ryzyka systemowego i wyników audytu raz w roku.
 • Temu musi wyznaczyć komórkę ds. zgodności z prawem i co roku podlegać niezależnemu audytowi zewnętrznemu.

Ogólne stosowanie aktu o usługach cyfrowych do platform internetowych i platform handlowych

Od 17 lutego 2024 r. wszystkie platformy internetowe, w tym Temu, muszą już wypełniać ogólne obowiązki wynikające z aktu o usługach cyfrowych. Te przepisy ogólne obejmują obowiązki internetowych platform handlowych w zakresie:

 • Zapewnienie identyfikowalności przedsiębiorców na ich platformach;
 • Zaprojektować swoje interfejsy w sposób ułatwiający przedsiębiorcom wywiązywanie się z ich zobowiązań prawnych wynikających z prawa UE;
 • Informowanie konsumentów o zakupie niezgodnego z prawem produktu, kiedy dowiedzieli się o jego niezgodności z prawem.

Od 17 lutego 2024 r. akt o usługach cyfrowych wymaga również od wszystkich platform internetowych, w tym platform handlowych, aby:

 • Zapewnia przyjazne dla użytkownika mechanizmy umożliwiające użytkownikom lub podmiotom zgłaszanie nielegalnych treści;
 • Priorytetowo traktować zgłoszenia składane przez tzw. „zaufane podmioty sygnalizujące”;
 • Przedstawia użytkownikom uzasadnienia ograniczenia lub usunięcia ich treści;
 • Zapewnić użytkownikom wewnętrzny system rozpatrywania skarg umożliwiający odwołanie się od decyzji dotyczących moderowania treści;
 • Przeprojektowanie swoich systemów w celu zapewnienia wysokiego poziomu prywatności, ochrony i bezpieczeństwa małoletnich;
 • Zapewniają, aby ich interfejsy nie były zaprojektowane w sposób wprowadzający użytkowników w błąd lub manipulujący nimi;
 • Wyraźnie oznakować reklamę na swoich interfejsach;
 • Zaprzestanie prezentowania ukierunkowanej reklamy opartej na profilowaniu danych wrażliwych (takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub orientacja seksualna) lub skierowanej do małoletnich;
 • Posiadać jasne warunki oraz działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny przy ich stosowaniu;
 • Raz w roku publikują sprawozdania z przejrzystości dotyczące procesów moderowania treści.

Kolejne kroki

Po wyznaczeniu przedsiębiorstwa jako VLOP Komisja będzie uprawniona do nadzorowania przestrzegania aktu o usługach cyfrowych przez Temu we współpracy z irlandzkim koordynatorem ds. usług cyfrowych.

Służby Komisji będą uważnie monitorować stosowanie przez platformę zasad i obowiązków aktu o usługach cyfrowych, w szczególności w odniesieniu do środków mających na celu zagwarantowanie ochrony konsumentów i rozwiązanie problemu rozpowszechniania nielegalnych produktów. Służby Komisji są gotowe do ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem Temu, aby zapewnić właściwe rozwiązanie tych problemów.

Kontekst ogólny 

Oznaczenie to pokazuje, w jaki sposób Komisja nadal ściśle monitoruje rozwój sytuacji na rynku. Obecnie w akcie o usługach cyfrowych Komisja wyznaczyła 24 bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki internetowe.

25 kwietnia 2023 r. Komisja wyznaczyła pierwsze 19 bardzo dużych platform operacyjnych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych (VLOSE). Począwszy od końca sierpnia te VLOP i VLOSE musiały spełniać dodatkowe obowiązki wynikające z sekcji 5 aktu o usługach cyfrowych. 20 grudnia 2023 r. wyznaczono trzy dodatkowe VLOP. W dniu 26 kwietnia 2024 r. Komisja wyznaczyła Shein jako VLOP, w odniesieniu do którego dodatkowy obowiązek stanie się wiążący w sierpniu 2024 r.

Nadzór i egzekwowanie aktu o usługach cyfrowych są dzielone między Komisję a koordynatorami ds. usług cyfrowych, którzy musieli zostać wyznaczeni przez państwa członkowskie do dnia 17 lutego 2024 r.  

Więcej Informacji

Tekst aktu o usługach cyfrowych w Dzienniku Urzędowym UE 

Pytania i odpowiedzi dotyczące aktu o usługach cyfrowych 

Wytyczne dotyczące liczenia numerów użytkowników 

Bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki w ramach aktu o usługach cyfrowych

Powiązane tematy

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe 

Europa na miarę ery cyfrowej 

EUROPE DIRECT W POLSCE