System jednolitego patentu
2024-06-03 | 14:10:45
Zobacz także:

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dn. 31 maja 2024 Bruksela 

W pierwszym roku funkcjonowania systemu jednolitego patentu zarejestrowano ponad 27,000 jednolitych patentów

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

W pierwszym roku stosowania systemu jednolitego patentu Europejski Urząd Patentowy (EPO) zarejestrował już ponad 27,000 patentów jednolitych. Oznacza to, że średnio prawie jedna czwarta (23 %) przyznanych patentów europejskich ma zastosowanie we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich. Wskaźnik ten również stale rośnie. Wskaźnik wykorzystania wynosi prawie 50 % wśród wnioskodawców mających siedzibę w Danii i Polsce oraz około 40 % w Hiszpanii. Większość patentów przyznaje się na technologie medyczne (31 %), inżynierię lądową (6 %) i transport (5 %). 

Do tej pory przed Jednolitym Sądem Patentowym wszczęto około 350 spraw. Ten nowy sąd umożliwia obecnie scentralizowane postępowanie sądowe nie tylko w odniesieniu do jednolitych patentów, w odniesieniu do których JSP ma wyłączną kompetencję, ale również w odniesieniu do niejednolitych patentów europejskich, pod pewnymi warunkami.

Jednolity patent, który został uruchomiony w czerwcu 2023 r., odgrywa kluczową rolę w urzeczywistnianiu europejskiego jednolitego rynku patentów i stał się przełomem dla innowacji i konkurencyjności UE. System ten ułatwia przedsiębiorstwom ochronę innowacji, zapewniając punkt kompleksowej obsługi w zakresie uzyskiwania i egzekwowania patentów w Europie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić koszty, a także zmniejszyć formalności i obciążenia administracyjne. Utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego sprawia również, że spory patentowe są mniej uciążliwe i kosztowne, zapewniając jednocześnie większą pewność prawa.

Obecnie 17 państw członkowskich UE uczestniczy w systemie jednolitego patentu, co stanowi około trzech czwartych unijnego PKB. System jest również otwarty dla innych państw członkowskich. Wkrótce Rumunia stanie się 18. członkiem uczestniczącym w programie.

Komisja dąży również do dalszego wzmocnienia systemu poprzez stworzenie jednolitego dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC), które umożliwi rozszerzenie jednolitego patentu na określone dopuszczone do obrotu produkty farmaceutyczne i środki ochrony roślin w jednolity sposób.

Kontekst ogólny

System jednolitego patentu opiera się na dwóch rozporządzeniach UE (rozporządzenie w sprawie jednolitego systemu ochrony patentowej i rozporządzeniu w sprawie systemu jednolitego języka patentowego) oraz na międzynarodowym porozumieniu między państwami UE w sprawie utworzenia Jednolitego Sądu Patentowego. Porozumienie zostało ratyfikowane na początku 2023 r., co umożliwiło wejście w życie systemu jednolitego patentu 1 czerwca 2023 r.

Rejestracją patentów zarządza Europejski Urząd Patentowy (EPO). Aby uzyskać jednolity patent, zgłaszający najpierw składa wniosek o patent europejski zgodnie ze zwyczajowymi zasadami i procedurami Europejskiego Urzędu Patentowego. Następnie, po udzieleniu patentu europejskiego, posiadacz patentu może zwrócić się do Europejskiego Urzędu Patentowego o nadanie temu patentowi jednolitego skutku w terminie jednego miesiąca od jego przyznania, co skutkuje złożeniem jednolitego patentu we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich bez żadnych dodatkowych wymogów walidacyjnych.

Więcej Informacji

Strona internetowa systemu jednolitego patentu Komisji

Strony internetowe EPO dotyczące jednolitego systemu patentowego

Jednolity Sąd Patentowy

Cytat(y)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/image/content/thierry-breton.jpg

Patenty mają zasadnicze znaczenie dla europejskiej innowacyjności i konkurencyjności. Nowy system jednolitego patentu stanowi punkt kompleksowej obsługi w zakresie rejestracji patentów w Europie, dzięki czemu ochrona patentowa staje się silniejsza, prostsza i tańsza – z korzyścią dla wszystkich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. Po roku zarejestrowano ponad 27.000 patentów obejmujących 17 państw członkowskich. Zachęcam pozostałe państwa członkowskie do szybkiego przystąpienia do jednolitego patentu.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego

Powiązane tematy

Jednolity rynek 

EUROPE DIRECT W POLSCE