Nowe inicjatywy obywatelskie
2024-06-20 | 10:17:34
Zobacz także:

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dn. 19 czerwca 2024 Bruksela

Komisja podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch nowych europejskich inicjatyw obywatelskich

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich: „Air-Quotas” i „Stop Destroying Videogames” („Stop niszczeniu gier wideo”).

W inicjatywie „Air-Quotas” wzywa się Komisję do wprowadzenia w każdym kraju mechanizmu przydziału emisji dwutlenku węgla na obywatela, który to mechanizm będzie zachęcać przedsiębiorstwa do dekarbonizacji poprzez popyt konsumpcyjny. Organizatorzy uważają, że ten nowy mechanizm powinien obejmować wszystkie zakupy towarów i usług, począwszy od transportu lotniczego.

Organizatorzy inicjatywy „Stop Destroying Videogames” („Stop niszczeniu gier wideo”) apelują do Komisji o wprowadzenie wymogu, aby wydawcy, którzy sprzedają gry wideo lub udzielają na nie licencji w UE, nie blokowali tych gier zdalnie, ale pozostawiali je w stanie funkcjonalnym (umożliwiającym grę).

Obie europejskie inicjatywy obywatelskie spełniają formalne warunki określone w odpowiednich przepisach. Komisja uważa zatem, że są one prawnie dopuszczalne. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała wniosków pod względem merytorycznym.

Decyzja o zarejestrowaniu inicjatywy opiera się na prawnej analizie jej dopuszczalności na podstawie rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Decyzja ta nie przesądza o prawnych ani politycznych wnioskach Komisji w sprawie tych inicjatyw, ani o ewentualnych działaniach, jakie podejmie ona, jeżeli którakolwiek z tych inicjatyw uzyska niezbędne poparcie co najmniej miliona obywateli Unii.

Treść inicjatywy wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być rozumiana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji.

Dalsze działania

Od momentu zarejestrowania inicjatywy jej organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja będzie musiała zadecydować, czy podejmie działania w odpowiedzi na wniosek, czy też ich nie podejmie, i w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia.   Warunki dopuszczalności są następujące: proponowane działanie (i) nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, (ii) nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani (iii) sprzeczne z wartościami Unii.

Od wprowadzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja zarejestrowała 114 inicjatyw.

Dodatkowe informacje

„Air-Quotas”

„Stop Destroying Videogames”

Statystyki dotyczące EIO

Europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Kampania #EUTakeTheInitiative

EUROPE DIRECT W POLSCE