Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
2014-09-11 | 12:49:53

Nowo wybrany przewodniczący Komisji ujawnił dzisiaj skład swojego zespołu, a zarazem kształt nowej Komisji Europejskiej.

Unia Europejska przeszła jeden z najtrudniejszych okresów próby w swojej historii. Jednym z największych wyzwań będzie teraz przekonanie obywateli o tym, że nastąpią zmiany. Aby te zmiany wprowadzić, Komisja musi być otwarta na reformy. Nowa Komisja Europejska będzie w sprawny i uproszczony sposób koncentrować się na poważnych wyzwaniach politycznych, przed którymi staje Europa: umożliwienie ludziom powrotu do pracy i godziwego zatrudnienia, pobudzanie większej ilości inwestycji, zagwarantowanie, że banki powrócą do kredytowania realnej gospodarki, stworzenie połączonego rynku cyfrowego, wiarygodna polityka zagraniczna i pewność, że Europa jest w stanie funkcjonować niezależnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Nowy sposób, w jaki stworzona zostanie Komisja, będzie odzwierciedlać te Wytyczne polityczne , na podstawie których Jean-Claude Juncker został wybrany przez Parlament Europejski.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji osobiście przeprowadzał rozmowy ze wszystkimi kandydatami na komisarzy i jest przekonany o tym, że jego silny i doświadczony zespół może skuteczniej osiągać pożądane rezultaty, pracując wspólnie.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: „W tych nadzwyczajnych czasach obywatele Europy oczekują od nas rezultatów. Po latach trudności ekonomicznych i niejednokrotnie bolesnych reform Europejczycy oczekują sprawnie funkcjonującej gospodarki, stabilnych miejsc pracy, większej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych granic, bezpieczeństwa energetycznego i możliwości oferowanych przez technologię cyfrową. Dzisiaj przedstawiam zespół, który z powrotem umieści Europę na drodze do zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W nowej Komisji forma podąża za funkcją. Musimy być otwarci na zmiany. Musimy pokazać, że Komisja może się zmienić. Komisja Europejska, którą wam dziś przedstawiam, jest polityczna, dynamiczna, skuteczna i przystosowana do tego, aby wprowadzić Europę na nowe tory. Poszczególne portfolio przypisałem ludziom, a nie państwom. Na boisku umieszczam 27 zawodników, z których każdy ma do spełnienia konkretną rolę – to moja zwycięska drużyna”.

Nowy sposób pracy

W nowym kolegium znajdzie się siedmioro wiceprzewodniczących – sześcioro Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Alenka Bratušek, Valdis Dombrovskis i Jyrki Katainen.

oprócz Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Federiki Mogherini), z których każdy będzie kierował zespołem projektowym. Wiceprzewodniczący będą kierować pracą kilku komisarzy oraz koordynować ją, natomiast skład tych zespołów będzie się zmieniał w zależności od potrzeb oraz rozwoju nowych projektów na przestrzeni czasu (zob. załącznik 2). Struktura wspomnianych zespołów projektowych odzwierciedlać będzie wytyczne polityczne. Przykłady: „Zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność”, „Jednolity rynek cyfrowy” lub „Unia energetyczna”. Zapewni to dynamiczne interakcje pomiędzy wszystkimi członkami kolegium, co z kolei pozwoli na odejście od sztywnych struktur i wertykalnego przekazywania informacji. Wiceprzewodniczący będą funkcjonować jako prawdziwi zastępcy przewodniczącego.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „W nowej Komisji nie ma podziału na komisarzy pierwszej i drugiej kategorii – są liderzy zespołów i ich członkowie. Będą oni ze sobą współpracować w duchu kolegialności i wzajemnej zależności. Chcę pokonać niechęć do dzielenia się informacjami, panującą w sztywnych strukturach, i wprowadzić nowy sposób współpracy w obszarach, w których Europa może rzeczywiście coś zmienić”.

Jean-Claude Juncker oczekuje z niecierpliwością na przesłuchania kandydatów na komisarzy w Parlamencie Europejskim. Jest to demokratyczny proces, dzięki któremu cele oraz polityczny program Komisji zostaną wyjaśnione i zweryfikowane.

 

Istotne nowości

  • Pierwszy wiceprzewodniczący (Frans Timmermans) będzie prawą ręką przewodniczącego. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której komisarz jest odpowiedzialny za program na rzecz lepszego stanowienia prawa. Zagwarantuje to, że każdy wniosek Komisji będzie rzeczywiście potrzebny, a jego cele nie będą mogły zostać osiągnięte lepiej przez państwa członkowskie. Pierwszy wiceprzewodniczący będzie również stać na straży przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i rządów prawa w każdym z działań Komisji.
  • Nowe portfolio obejmujące rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz MŚP (za które odpowiedzialna będzie Elżbieta Bieńkowska) stanie się lokomotywą dla realnej gospodarki. Po raz pierwszy wspomina się tutaj wyraźnie o małych i średnich przedsiębiorstwach, które są trzonem naszej gospodarki.
  • Nowe portfolio spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł (które obejmie Pierre Moscovici) zagwarantuje, że polityki unijne w dziedzinie podatków i unii celnej staną się nieodłączną częścią pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, oraz przyczyni się do sprawnego funkcjonowania struktur ogólnego zarządzania gospodarczego w UE.
  • Stworzono silne portfolio ochrony konsumentów. Polityka ochrony konsumentów już nie jest rozproszona i podzielona pomiędzy poszczególne portfolia, ale zajmuje ważne miejsce w sferze odpowiedzialności komisarz ds. sprawiedliwości, ochrony konsumentów i równouprawnienia płci (Věry Jourovej).
  • Zgodnie z tym co nowo wybrany przewodniczący zapowiedział podczas swojego wystąpienia przed Parlamentem Europejskim w dniu 15 lipca, utworzone zostało stanowisko komisarza zajmującego się wyłącznie kwestiami migracji (które obejmie Dimitris Avramopoulos). Fakt ten podkreśla wagę, jaką nadano nowej polityce migracyjnej, w ramach której podjęte zostaną zdecydowane działania przeciwko nielegalnej migracji, a równocześnie także starania, aby uczynić z Europy atrakcyjne miejsce pracy i zamieszkania dla wybijających się talentów.
  • Kilka dyrekcji zostało przekształconych i dostosowanych do aktualnych potrzeb. W szczególności połączono portfolia komisarzy ds. środowiska oraz gospodarki morskiej i rybołówstwa (stanowisko to obejmie Karmenu Vella), tak by odzwierciedlić wspólny sens „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu – polityka w zakresie środowiska oraz ochrony obszarów morskich może i powinna odgrywać kluczową rolę w procesie tworzenia miejsc pracy, ochrony zasobów naturalnych, stymulowania wzrostu oraz zachęcania do inwestycji. Ochrona środowiska oraz utrzymywanie naszej konkurencyjności muszą iść w parze, ponieważ obydwie te kwestie mają wpływ na zrównoważoną przyszłość. Tą samą logiką kierowano się, podejmując decyzję o utworzeniu jednego stanowiska komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i polityki energetycznej (które obejmie Miguel Arias Cañete). Zwiększenie udziału energii odnawialnej nie jest wyłącznie kwestią odpowiedzialnej polityki w zakresie zmiany klimatu. Jest to równocześnie imperatyw polityki przemysłowej, jeśli Europa wciąż chce dysponować w perspektywie średniookresowej niedrogą energią. Obaj nowi komisarze będą uczestniczyli w pracach zespołu ds. unii energetycznej, kierowanego i koordynowanego przez Alenkę Bratušek.
  • Zadaniem komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (na tym stanowisku Johannes Hahn), oprócz wzmocnienia polityki sąsiedztwa, będzie położenie nacisku na kontynuowanie negocjacji w sprawie rozszerzenia, a wszystko to przy założeniu, zgodnie z tym co nowo wybrany przewodniczący zawarł w swoich wytycznych politycznych, że w ciągu kolejnych pięciu lat nie dojdzie do następnego rozszerzenia Unii Europejskiej.
  • Nowe portfolio ds. stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków kapitałowych (którym będzie się zajmował Jonathan Hill) skupi istniejące doświadczenie i zakres odpowiedzialności w jednym miejscu, nowo utworzonej dyrekcji generalnej. Dzięki temu Komisja będzie w dalszym ciągu aktywnie i uważnie wprowadzać w życie nowe zasady nadzoru i restrukturyzacji banków.

 

Pełny podział i omówienie składu zespołów projektowych oraz rozdział kompetencji przedstawiono w załączniku 4.

Właściwe osoby na właściwych stanowiskach

Rozdzielając portfolia, nowo wybrany przewodniczący Komisji dołożył wszelkich starań, by zachować równowagę płci, przynależności politycznej oraz kompetencji.

Polityczne doświadczenie

Zaproponowaną przez Junckera Komisję będzie tworzył silny i doświadczony zespół składający się z pięciu byłych premierów, czterech wicepremierów, 19 byłych ministrów, siedmiu byłych komisarzy oraz ośmiu byłych posłów do Parlamentu Europejskiego. 11 z tych osób posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie gospodarki i finansów, natomiast osiem zajmowało się polityką zagraniczną. Komisja przewodniczącego Junckera posiada doświadczenie niezbędne do walki z obecnymi wyzwaniami w zakresie sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, z którymi przychodzi się mierzyć Europie (zob. załącznik 4).

Legitymacja demokratyczna

Jedna trzecia członków nowej Komisji (9 na 28 osób, w tym nowo wybrany przewodniczący) kandydowała w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wychodząc naprzeciw obywatelom i starając się o ich poparcie.

Udział kobiet

Dzięki intensywnym negocjacjom i naciskowi nowo wybranego przewodniczącego Junckera na zgłaszania kandydatur kobiet, w skład Komisji wchodzić będzie 9 kobiet i 19 mężczyzn, przy czym wśród siedmiorga wiceprzewodniczących są trzy kobiety.

Kolejne kroki

W następnej kolejności Parlament Europejski musi udzielić swojej zgody całemu kolegium komisarzy, w tym przewodniczącemu oraz wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Udzielenie zgody poprzedzają przesłuchania kandydatów na komisarzy przed właściwymi komisjami parlamentarnymi, zgodnie z art. 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski Rada Europejska formalnie mianuje Komisję Europejską, zgodnie z art. 17 ust. 7 TUE.

Szczegółowe informacje:

Szczegółowe pytania i odpowiedzi można znaleźć w notatce MEMO/14/523

Po ogólnoeuropejskiej kampanii wyborczej kandydatura Jeana-Claude'a Junckera została zgłoszona na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Radę Europejską w dniu 27 czerwca 2014 r. Na podstawie Wytycznych politycznych przedstawionych przez niego przed Parlamentem Europejskim, Jean-Claude Juncker został wybrany na następnego przewodniczącego Komisji Europejskiej znaczącą większością 422 głosów podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 15 lipca 2014 r.

Strona internetowa nowo wybranego przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Wytyczne polityczne dla następnej Komisji Europejskiej: „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_pl.htm

Nowo wybrany przewodniczący na Twitterze: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Rzecznicy prasowi nowo wybranego przewodniczącego na Twitterze: @MargSchinas, @Mina_Andreeva, @NatashaBertaud

 

Załączniki do komunikatu, zawierające m.in. szczegółowy podział portfolio pomiędzy komisarzy można znaleźć tutaj.

 

 

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE